Podpora rodinného podnikania

banner.jpg

Čo vám ponúkame?

Bezplatné poradenstvo, informácie a odbornú pomoc pre rodinné podniky, ktoré riešia otázky spojené s nástupníctvom a s generačnou výmenou, hľadajú možnosti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku, plánujú integrovanie profesionálneho manažmentu, pripravujú transfer vlastníctva alebo v súčasnosti riešia dopady koronakrízy na rodinný podnik.

Predmetom Schémy na podporu rodinného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) na obdobie 2021 - 2023 je podporiť rozvoj rodinného podnikania a vytvárať vhodné podmienky pre proces generačnej výmeny v rámci rodinných podnikov. Schéma vychádza z „Akčného plánu pre podnikanie 2020“ ), ktorý konštatuje že vo väčšine členských štátov zatiaľ malé a stredné podniky (ďalej len ako „MSP“)  neboli schopné dosiahnuť úroveň spred krízy. Tento fakt ohrozuje naplnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Významnú časť MSP tvoria rodinné podniky, ktoré vytvárajú podmienky pre rast pracovných miest a zamestnávanie znevýhodnených sociálnych skupín. V prípade rodinných podnikov je však kľúčovým faktorom ich udržateľnosť. Podľa dostupných štúdií len 30% rodinných podnikov prežije po 2. generáciu, 10-15% prežije po 3. generáciu a len 3-5% prežije aj po 4. generáciu.

Schéma na podporu rodinného podnikania je preto zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu slovenských rodinných podnikov pôsobiacich v regionálnom, národnom alebo medzinárodnom priestore. Vďaka podpore budú rodinné podniky schopné ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery a bude taktiež znížené riziko ich zlyhania v procese alebo v dôsledku generačnej výmeny, prípadne transferu vlastníctva.

Malé a stredné rodinné podniky na celom území Slovenska vo všetkých odvetviach hospodárstva okrem odvetví poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku a zároveň nasledujúcu definíciu rodinného podniku:

Rodinným podnikom sa rozumie skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby alebo rozhodnutím súdu alebo zákonom uznané väzby s rovnakým účinkom (adopcia, manželstvo) alebo majú medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka) (ďalej len „rodina“) a spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok vo vzťahu k podniku

 

 1. jeden člen alebo viacerí vlastnia viac ako 50 % podielov, hlasov alebo akcií v podniku;
 2. jeden člen alebo viacerí vlastnia v podniku taký podiel, počet hlasov alebo akcií, že sú schopní presadiť svoju vôľu proti ostatným spoluvlastníkom (ďalej len „má vplyv“);
 3. jeden člen alebo viacerí vykonávajú kontrolné funkcie v podniku a majú vplyv;
 4. jeden člen alebo viacerí vykonávajú riadiace funkcie v podniku a majú vplyv.

Ponuka služieb pre rodinné podniky

Podnikatelia majú možnosť využiť rôzne druhy podpory pri svojom podnikaní. Pri podpore sa uplatňujú pravidlá pomoci de minimis. Čo je a ako funguje štátna a de minimis pomoc?

Podpora pre rodinné podniky je realizovaná v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR.

Podpora sa v zmysle tejto schémy poskytuje nepriamou formou ako informácie a poradenstvo v oblasti podnikania.

Hlavné oblasti podpory:

 

 • Cielené posilňovanie potenciálu MSP prostredníctvom vypracovania analýz, štúdií a pod. pre konkrétneho žiadateľa s cieľom definovania prekážok a bariér rozvoja konkrétneho rodinného podniku a navrhnutia opatrení na zlepšenie jeho postavenia na trhu, ako aj prostredníctvom spracovania, tlače a prekladov informačných brožúr, manuálov, letákov, publikácií a iných propagačných materiálov daného rodinného podniku.
 • Poskytovanie individuálneho odborného poradenstva (konzultácií, mentoringu a koučingu) v oblasti budovania podnikateľských zručností v procese ohodnocovania rodinných podnikov pre účely generačnej výmeny a transferu vlastníctva.
 • Poskytovanie informácií a skupinového poradenstva (semináre, workshopy, prednášky) v oblasti podnikania a propagácii rodinného podnikania, najmä prostredníctvom informačných podujatí propagujúcich konkrétny rodinný podnik a príklady úspešnej praxe rodinného podnikania.

 • Poskytovanie vzdelávania a odborných tréningov v oblasti rodinného podnikania a budovania podnikateľských zručností v procese generačnej výmeny, ako aj tvorby stratégií nástupníctva, rozvoja talent managementu, podnikovej kultúry, zručností pre zvládnutie procesu generačnej výmeny, zručností pre rozvoj kapacít rodinných podnikov, a ďalších kľúčových schopností.

 • Úhradu nákladov (cestovné náklady, výdavky na ubytovanie, účastnícke poplatky) súvisiacich s účasťou na výstavách, veľtrhoch, konferenciách, kooperačných a iných domácich a medzinárodných podujatiach. Účasťou sa podporuje rozvoj a zvyšovanie manažérskych schopností, rozvoj strategického plánovania, strategickej flexibility, zlepšovanie znalostí globálneho trhu, rozvoj sektorovej a medzisektorovej spolupráce, ako aj zvyšovanie technických schopností a zručností potrebných pre vstup do medzinárodnej spolupráce.

Výzvy na predkladanie žiadostí

V roku 2024 podpora rodinného podnikania bude pokračovať, a to prostredníctvom dvoch podporných nástrojov. Ministerstvo hospodárstva SR vo svojej rozpočtovej kapitole vyčlenilo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ŠR2024 na riešenie generačnej výmeny rodinných podnikov. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny je naplánovaná na polovicu roka 2024.

Zároveň agentúra pripravuje národný projekt Horizontálna podpora MSP financovaný z európskych zdrojov EŠIF, v ktorom budú témy rodinného podnikania riešené viacerými aktivitami a službami.

Výsledky ukončenej výzvy z roku 2023 nájdete TU.

Odpovede na najčastejšie otázky nájdete v sekcii FAQ.

VÝZVA NA EXPERTOV

Naďalej hľadáme expertov pre rodinné podniky (konzultantov, mentorov, lektorov, koučov) - priebežne sa môžete prihlasovať  do databázy externých spolupracovníkov SBA. Viacej informácií, podmienky, kritéria a prihláška TU

BUĎTE INFORMOVANÍ:

 • Novinky o pripravovaných výzvach zverejňujeme aj na komunikačných kanáloch SBA - FB, Instagram, LinkedIn, Twitter.
 • Prihláste sa na odber elektronického Newslettru a pravidelne dostávajte informácie o novinkách a výzvach do svojho emailu - Prihlásiť na odber

5. Výzva 2023

V roku 2023 bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) zverejnená 13.7.2023 s termínom uzávierky prijímania žiadostí 14.8.2023. Vo výzve boli definované dve oprávnené tematické oblasti na riešenie: nástupníctvo a generačná výmena z hľadiska riadenia rodinnej firmy (manažérske nástupníctvo) a z hľadiska majetku (transfer vlastníctva). Výberová komisia na zasadnutí dňa 20.9.2023 schválila 31 projektov v celkovej výške 481 694,24 Eur. Finančné prostriedky boli alokované zo štátneho rozpočtu 2023 kapitoly MH SR. Informácie o výzve nájdete TU.

Výsledky výzvy - zoznam podporených a neschválených projektov nájdete TU.

Sumárne údaje o výzve:

 • počet prijatých žiadostí: 70
 • počet schválených žiadostí: 31
 • suma schválených žiadostí: 481 694,24 Eur
 • podporené rodinné podniky: 31
 • spolupracujúci experti - špecialisti pre rodinné podnikanie: 60 osôb
 • počet hodín poskytnutého poradenstva: 4 040 hod
 • celková suma poskytnutých služieb / podpory: 446 788,01 Eur

 

4. Výzva 2022

V roku 2022 bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) zverejnená 10.5.2022 s termínom uzávierky prijímania žiadostí 13.6.2022. Vo výzve boli určené dve oprávnené oblasti: nástupníctvo a generačná výmena z hľadiska riadenia rodinnej firmy (manažérske nástupníctvo) a z hľadiska majetku (transfer vlastníctva). Výberová komisia na zasadnutí dňa 13.7.2022 schválila 19 projektov v celkovej výške 274 825,12 Eur. Informácie o výzve nájdete TU.

Výsledky výzvy - zoznam podporených a neschválených projektov nájdete TU.

Sumárne údaje o výzve :

 • počet prijatých žiadostí: 47
 • počet schválených žiadostí: 19
 • suma schválených žiadostí: 274 825,12 Eur
 • podporené rodinné podniky: 19 (všetci schválení žiadatelia službu čerpali)
 • zapojení experti pre rodinné podniky: 33 osôb
 • počet hodín poskytnutého poradenstva: 2 579 hodín
 • celková suma poskytnutých služieb: 256 535,80 Eur

 

3. Výzvy 2021

V roku 2021 boli vyhlásené dve výzvy na poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny z hľadiska riadenia rodinnej firmy (manažérske nástupníctvo), z hľadiska majetku (transfer vlastníctva) a v pretrvávajúcom pandemickom období opäť aj na riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19 na rodinný podnik.

Výzva č. 1/2021 na prijímanie žiadostí na poskytnutie podpory bola zverejnená 19.7.2021 s uzávierkou 19.8.2021. Doručených bolo 67 žiadostí, z nich 25 bolo výberovou komisiou schválených. Viac informácií o výzve TU.

Výsledky výzvy č. 1/2021 po zasadnutí výberovej komisie dňa 1.10.2021 - zoznam podporených a neschválených projektov TU .

Výzva č. 2/2021 na prijímanie žiadostí na poskytnutie podpory bola zverejnená 22.9.2021 do 14.10.2021. Do tejto výzvy bolo doručených 32 žiadostí, 8 bolo vo výberovom procese schválených. Viac informácií o výzve TU .

Výsledky výzvy č. 2/2021 po zasadnutí výberovej komisie dňa 8.11.2021 - zoznam podporených a neschválených projektov TU .

Pomoc úspešným rodinným podnikom nefinančnou formou – bezplatným poradenstvom prostredníctvom expertov na rodinné podnikanie sa začala poskytovať v novembri. Všetky aktivity boli ukončené najneskôr 15.2.2022.

Sumárne údaje o výzvach:

 • počet prijatých žiadostí: 99
 • počet schválených žiadostí: 33
 • suma schválených žiadostí: 564 339,56 Eur
 • podporené rodinné podniky: 32 (1 schválený žiadateľ nečerpal službu)
 • zapojení experti pre rodinné podniky: 54 osôb
 • počet hodín poskytnutého poradenstva: 4 888 hodín
 • celková suma poskytnutých služieb: 537 830,42 Eur

 

2. Výzva 2020

Výzva na poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny z hľadiska riadenia rodinnej firmy (manažérske nástupníctvo), z hľadiska majetku (transfer vlastníctva) a na riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19 na rodinný podnik bola zverejnená 16.7.2020. Žiadosti sa prijímali do uzávierky dňa 17.8.2020. V septembri a októbri prebiehal proces formálneho a vecného hodnotenia došlých žiadostí a zazmluvňovanie schválených žiadateľov. Pomoc úspešným rodinným podnikom nefinančnou formou – bezplatným poradenstvom prostredníctvom expertov na rodinné podnikanie sa začala poskytovať v novembri s termínom ukončenia 10.2.2021.

Viac informácií o výzve TU

Výsledky výzvy po zasadnutí výberovej komisie dňa 6.10.2020 - zoznam podporených a neschválených projektov TU

Sumárne údaje o výzve:

 • počet prijatých žiadostí: 73
 • počet schválených žiadostí: 33
 • suma schválených žiadostí: 550 371,- Eur
 • podporené rodinné podniky: 31 (dvaja schválení žiadatelia nezačali čerpať službu)
 • zapojení experti pre rodinné podniky: 56 osôb
 • počet hodín poskytnutého poradenstva: 4 977 hodín
 • celková suma poskytnutých služieb: 503 298,50 Eur

 

1. Pilotná výzva 2018

Výzva na poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny bola vyhlásená v septembri 2018, realizácia prebehla v mesiacoch november 2018 - marec 2019.

Sumárne údaje o pilotnej výzve:

 • počet prijatých žiadostí: 30
 • schválené žiadosti: 21
 • podporené rodinné podniky: 19 (dvaja úspešní žiadatelia nepodpísali zmluvu o poskytnutí podpory)
 • zapojení experti pre rodinné podniky: 28
 • počet hodín poskytnutého poradenstva: 1 990 hodín
 • celková suma poskytnutých služieb: 341 591,- Eur

Výsledky hodnotenia žiadostí pilotnej výzvy – zoznam podporených a neschválených projektov TU

Staňte sa našim expertom!

10-myslienok-ku-generecnaj-vymene-1200x600px-1.jpg

 

 

10-myslienok-ku-generecnaj-vymene-1200x600px-2.jpg