Monitoring podnikateľského prostredia

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Zámerom je systematicky monitorovať podnikateľské prostredie v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy SBAfE.

Výstupom sú pravidelné aj nepravidelné správy o prostredí malých a stredných podnikov (MSP), informačné materiály pre podnikateľov, ako aj špecializované správy a štúdie a ďalšie podklady pre potreby pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE, Ministerstvo hospodárstva SR, ďalších ministerstiev, ako aj pre potreby akademickej sféry a pre informovanie širokej verejnosti.  Súčasťou projektu je organizovanie konferencií, diskusií a konzultácií zameraných na zisťovanie názorov podnikateľov. 

 

 

Monitoring-baner-pre-NPC-web.jpg

 

V rámci projektu realizujeme:

  • monitorovanie podnikateľského prostredia
  • spracúvanie analýz a prieskumov, spravovanie bázy dát ukazovateľov MSP
  • mapovanie stavu a situácie MSP z pohľadu uplatňovania princípov iniciatívy SBAfE
  • identifikovanie a analyzovanie bariér rozvoja podnikania MSP
  • porovnávanie situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách EÚ
  • identifikovanie vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR

 


 

Informácie o projekte

Názov projektu:

Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”

Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Investičná priorita:

3c) Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

3d) Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

Špecifický cieľ:

11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Celkové oprávnené výdavky:

8 473 564,00 €

 

Kód projektu v ITMS2014+:

313000J843

Poskytovateľ NFP:

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky

Prijímateľ NFP:

Slovak Business Agency, Karadžičova 2

811 09 Bratislava, Slovenská republika

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj 
Žilinský kraj 
Košický kraj 
Prešovský kraj 
Nitriansky kraj 
Trenčiansky kraj 
Trnavský kraj

Trvanie realizácie projektu:

08/2017 – 10/2023

Číslo zmluvy:

287/2017-2060-2242

 

 

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledkom dlhoročnej činnosti odboru je tvorba analytických a štatistických dokumentov zameraných na podnikanie malých a stredných podnikov.

Podkladom k spracovaniu sú verejne dostupné informácie, informácie z interných databáz a realizované prieskumy. Cieľom analytických a štatistických výstupov je poskytnúť aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí nielen existujúcim a budúcim podnikateľom, ale aj odbornej verejnosti či vzdelávacím inštitúciám. 
Cieľom informačných materiálov je poskytnúť podrobné informácie o možnostiach podpory podnikania (napr. o štátnej pomoci, stimuloch, dotáciách či úľavách) a umožniť rýchly a prehľadný prístup k aktuálnym zmenám v právnych predpisoch Slovenskej republiky. 
Informačné materiály poskytujú tiež informácie o najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti - od získania potrebných oprávnení, cez nahlásenie v poisťovniach až po registráciu u správcu dane. 
Metodické dokumenty obsahujú základné informačné informácie o zdrojoch, postupoch a metódach použitých pri tvorbe jednotlivých analytických a štatistických výstupov. 
Súčasťou monitoringu podnikateľského prostredia je realizácia a vyhodnocovanie rôznych prieskumov zameraných na aktuálne problémy a potreby podnikateľského prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách. Cieľom prieskumov je identifikovať a vyhodnotiť aktuálne problémy slovenských malých a stredných podnikov a na ich základe navrhnúť opatrenia za účelom kontinuálneho zlepšovania podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.
Slovenská republika (rovnako ako ostatné členské krajiny Európskej únie) pravidelne vstupuje do rôznych medzinárodných porovnaní, ktorých cieľom je vyhodnotiť aktuálny stav a vývoj podnikateľského prostredia v rámci krajín EÚ. Komparáciou medzinárodne porovnateľných dát je následne možné určiť pozíciu krajiny v priestore a čase.