Podpora rodinného podnikania

Experti

Pre poskytovanie poradenstva a mentoringu v rodinnom podnikaní SBA buduje databázu expertov - externých spolupracovníkov. Ide o fyzické osoby – konzultantov, mentorov, koučov, lektorov a iných odborníkov, ktorí poskytujú poradenstvo rodinným podnikom v oblasti najmä problémov spojených s manažérskym nástupníctvom, generačnou výmenou ako aj s otázkami nástupníctva z hľadiska majetku. Medzi ďalšie konzultované oblasti patria napríklad personálne riadenie podniku, projektový manažment, osobnostný rozvoj prípadne expanzia na nové trhy. V roku 2020 a 2021 bol obsah poradenstva rozšírený aj o problematiku dopadov krízy spojenej s ochorením COVID-19 na rodinný podnik.

 

Základné požiadavky na expertov:

 • fyzická osoba,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne 5-ročná prax, alebo
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa resp. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a minimálne 7-ročná prax.

V akých oblastiach a akou formou budú experti poskytovať služby?

 • vypracovanie správ, analýz a štúdií
 • mapovanie firemnej kultúry a štýlov riadenia,
 • personálny audit a potenciálová analýza,
 • analýza procesov,
 • analýza trhu – zákazníci, konkurencia, pozícia firmy, značka,
 • manažérske riadenie firmy,
 • finančné riadenie firmy,
 • analýza rodinného podnikania s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť rozvoja.

Vypracovanie stratégií, koncepcií, návrhov opatrení

Zamerané na zlepšenie postavenia rodinného podniku na trhu, a to najmä:

 • nastavenie firemnej kultúry, identity, komunikácie,
 • optimalizácia procesov,
 • návrh marketingovej stratégie a komunikácie,
 • optimalizácia a nastavenie dlhodobého plánovania,
 • návrh opatrení na zachovanie rodinných podnikov,
 • návrh pravidiel vo vnútri rodiny, ktoré sú potrebné pre realizáciu budúcich medzigeneračných transferov rodinného majetku,
 • návrh opatrení súvisiacich s transferom vlastníctva.

Poradenstvo a lektorovanie pre oblasti:

A) Komunikačné zručnosti

Zamerané na internú komunikáciu (vedenie firmy, zamestnanci, rodinní príslušníci) a externú komunikáciu (výber zamestnancov, inštitúcie, obchodní partneri a zákazníci), a to najmä:

 • interná komunikácia s porozumením,
 • spolupráca v tíme,
 • zvládanie interných náročných situácií a konfliktov, mediácia a facilitácia konfliktov,
 • nastavenie internej alebo externej emailovej a telefonickej komunikácie,
 • komunikácia so zákazníkom v náročných situáciách,
 • komunikácia v rámci marketingu – identita, imidž firmy v každodennej osobnej, emailovej a telefonickej komunikácii.

B) Manažérske zručnosti

Cieľom je rozvoj vedenia firmy a ľudí v nej, a to najmä:

 • self-leadership pre majiteľov a ľudí na vedúcich pozíciách v rodinných podnikoch,
 • vedenie tímu, firmy a zamestnancov,
 • nastavovanie dohôd a spolupráce, interné a externé rokovania,
 • vedenie porád, stretnutí a facilitácia komunikácie skupiny,
 • využívanie rôznych manažérskych štýlov vedenia,
 • sebamotivácia a motivácia zamestnancov,
 • prezentačné zručnosti a vystupovanie manažéra, majiteľa,
 • rozvoj talent managementu,
 • networking a budovanie vzťahov.

C) Podnikateľské zručnosti a vedenie firmy

Cieľom je udržanie podnikania, podpory generačnej výmeny a rozvoja firmy, a to najmä:

 • nastavenie motivačných a odmeňovacích systémov,
 • podniková kultúra,
 • organizačno-procesné poradenstvo,
 • rozvoj kapacít rodinných podnikov – práca s ľudskými zdrojmi, procesmi,
 • príprava na proces ohodnocovania rodinných podnikov pre účely transferu vlastníctva,
 • nastavovanie podnikovej kultúry,
 • podpora procesu generačnej výmeny, dlhodobého plánovania a internej komunikácie na to zameranej,
 • nastavenie a realizácia stratégií nástupníctva,
 • nastavenie talent manažment programu a rozvoj potenciálu zamestnancov,
 • nastavenie kariérnych plánov rozvojapre kľúčových členov rodiny a vrcholového vedenia firmy.

D) Odborné zručnosti

Cieľom je udržanie podnikania, podpora generačnej výmeny a zefektívnenia procesov vo firme, a to najmä:

 • finančné riadenie firmy a investičné poradenstvo,
 • personálne riadenie firmy,
 • marketing,
 • optimalizácia procesov,
 • poradenstvo v oblasti predaja a expanzie na nové (geografické, produktové),
 • podpora inovácií a inovačný manažment,
 • riešenie dopadov krízy v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 na rodinný podnik.

Ako sa môžete prihlásiť do databázy expertov pre rodinné podniky?

Databázu expertov pribežne dopĺňame. Ak máte záujem stať sa našim expertom pre rodinné podnikanie, prečítajte si informácie, základné kritériá na experta a podmienky spolupráce.

 

SBA vyhodnotí splnenie formálnych a vecných kritérií a relevantnosť poskytnutých informácií v prihlasovacom formulári vo vzťahu k výzve a témam poradenstva. O zaradení experta do zoznamu externých spolupracovníkov a o ďalšom postupe bude SBA informovať emailom. K spolupráci formou dohody resp. zmluvy môže dôjsť až po reálnom dopyte zo strany klienta – rodinného podniku, a po spárovaní jeho potreby s odbornosťou prihláseného experta.

 

Zaradenie do zoznamu externých spolupracovníkov neznamená automaticky vytvorenie pracovno-právneho alebo iného zmluvného vzťahu medzi SBA a prihláseným expertom. Záujemca o spoluprácu berie na vedomie, že na formálne uzatvorenie pracovno-právneho alebo iného zmluvného vzťahu nie je právny nárok.

 

Elektronický formulár Prihláška do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie môžete vyplniť TU. Formulár si môžete pozrieť a stiahnuť ako  PDF dokument – tento slúži len pre informačné účely, prosím, nevyplňujte.

 

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: rodinnepodnikanie@sbagency.sk