CircularRegions

 

 

Hlavným cieľom projektu CircularRegions je nadviazať spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky v Maďarsku (Hungarian Circular Economy Platform) a na Slovensku (Circular Slovakia), s cieľom uľahčiť prechod na cirkulárnu ekonomiku  v cezhraničných regiónoch.

Propozície projektu

Ako dosiahneme tento cieľ?

  1. Lepším porozumením potenciálu prechodu na cirkulárnu ekonomiku vo vybraných odvetviach v cezhraničnom regióne
  2. Vyškolením expertov v oblasti cirkulárnej ekonomiky
  3. Vytvorením a sprístupnením služieb podporujúcich prechod na cirkulárnu ekonomiku v regiónoch

 

Ako sa môžu zapojiť podniky?

„Cirkulárna ekonomika – vaša cesta pre udržateľné a úspešné podnikanie“

Prevedieme váš podnik cestou transformácie na cirkulárnu ekonomiku. Prvým krokom je identifikácia vašich potrieb. Následne poskytneme nástroje a konzultantov, ktorí vám pomôžu nájsť riešenia a odporúčania pre jednoduchšiu implementáciu princípov cirkulárnej ekonomiky.

Začíname s týmito vybranými sektormi: # potravinárstvo #plastikársky priemysel #stavebníctvo #turizmus

 

Problémy, ktoré riešime:

  1. nízky počet profesionálov v oblasti cirkulárnej ekonomiky a ich koncentrácia v hlavných mestách
  2. ekonomické aktivity spojené s cirkulárnou ekonomikou majú zvyčajne nízku pridanú hodnotu

Ostaňte s nami v kontakte

Hlavným účelom projektu je vytvoriť aktívnu komunitu. Ekosystém spoločností a trénerov tak, aby aj po oficiálnom skončení projektu prebiehala transformácia hospodárstva na cirkulárne. SBA ako vedúci partner projektu je zodpovedný najmä za celkové vedenie projektu po stránke manažérskej aj finančnej, svojou odbornosťou prispieva k napĺňaniu cieľov projektu no najmä v rámci aktivity A4 - tvorba tréningových materiálov pre budúcich trénerov v oblasti cirkulárnej ekonomiky.

Aktuálne informácie distribuujeme naprieč sociálnymi médiami Facebook a LinkedIn. Ak sa chcete aktívne zapojiť do diana či už ako firma, alebo tréner, potvrďte prosím odber nášho newslettera.

Partneri projektu

 Vedúci partner

Projektoví partneri

Trvanie projektu:

01.12.2020 – 31.03.2022

Projekt je realizovaný v rámci programu Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a podporený sumou 182 449,40 eur. Z tejto sumy prislúcha partnerovi projektu SBA čiasta 51 650,80 Eur, z ktorej predstavuje suma 43 903,18 Eur výšku podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Snímka obrazovky 2021-03-08 o 15.47.36.png SKHU_slogen.png Snímka obrazovky 2021-03-08 o 15.46.18.png

Spracovanie osobných udajov

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov v rámci projektu Circular Regions

(podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:

Osobné údaje sú spracúvané Slovak Business Agency, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: +421 2 203 63 100, agency@sbagency.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

  • e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu gdpr@sbagency.sk,

  • telefonicky na telefónnom čísle +421 950 68 31 32,

  • prípadne poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálku odporúčame uviesť „Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“)

 

Účely spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania

Kategórie dotknutých osôb

Zdroj osobných údajov

Doba uchovávania

Príjemcovia / kategórie príjemcov

Prevádzka newsletter-u Circular Regions

 

Čl.6 ods. 1 písm a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 

Verejnosť – záujemcovia o oblasť cirkulárnej ekonomiky, spracúvajú sa výlučne emailové adresy osôb.

Partneri projektu Interreg Slovakia-Hungary CircularRegions a ich existujúce databázy prijímateľov newsletter-ov so zameraním na oblasť cirkulárnej ekonomiky. *

 

3 roky

Vybraní zamestnanci zapojení do projektu Circular Regions zodpovední za prípravu a zasielanie pravidelných informačných newsletter-ov

Prevádzkovateľ technického riešenia – MailChimp, The Rocket Science Group, LLC675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,Atlanta, GA 30308 USA

*Pozn.: pre účely spojenia zdrojových databáz bol vykonaný test zlučiteľnosti, pre bližšie informácie kontaktujte zodpovednú osobu.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Poskytnutie osobných údajov nie je nevyhnutné a nesúhlas so zaradením do databázy prijímateľov newsletter-u nemá vplyv na práva dotknutých osôb, je ale nevyhnutným predpokladom následného zasielania informácií o projekte dotknutým osobám. Nesúhlas všetkých dotknutých osôb by značne obmedzil zmysel prípravy informačného newsletter-u pre projekt.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Pre technickú realizáciu údržby databázy kontaktov a zasielanie správ sa využíva systém Mailchimp, ktorého vybraná technická infraštruktúra môže byť uložené na serveroch mimo krajín EÚ. Podrobné informácie o zabezpečení súladu s požiadavkami nariadenia GDPR pri ochrane práv dotknutých osôb sú publikované na webovom sídle služby (https://mailchimp.com/gdpr/).

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Nevykonáva sa

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má kedykoľvek právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 7 bod 3 Nariadenia GDPR, pričom pre tento účel môže využiť funkcionalitu nástroja MailChimp. V každej zaslanej správe sa priamo poskytuje link a návod na odobratie osobných údajov (emailovej adresy) zo zoznamu prijímateľov a likvidáciu takýchto osobných údajov jednoduchým a automatizovaným spôsobom.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba ďalej tieto práva:

a/ Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje.

b/ Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá́ osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ̌ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré́ sa jej tykajú́. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá́ osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c/ Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR.

d/ Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností prestal používať osobné údaje dotknutej osoby, pričom tieto okolnosti sú definované v čl. 18 Nariadenia GDPR.

e/ Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

Neuplatňuje sa s ohľadom na povahu právneho základu spracúvania OÚ.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je možné nájsť na http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-0.

Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Verzia:  Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od  3.3.2021