O nás

Národné podnikateľské centrum predstavuje koncept komplexného podporného miesta typu one-stop-shop.

Našim cieľom je podporiť vznik a rozvoj malých a stredných podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

 

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) v súčasnosti predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov (MSP). Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Zakladajúci členovia:

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

SBA v rámci Slovenska vytvorila Národné podnikateľské centrá (NPC), ktorých hlavným cieľom je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho pod jednou strechou široké portfólio informácií a doplnkových služieb, najmä pre malých a stredných podnikateľov. Zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – Bratislavský samosprávny kraj. V regiónoch je komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.
Projekty sú financované prostredníctvo
m Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Služby pre podnikateľov i záujemcov o podnikanie

Služby pre podnikateľov i záujemcov o podnikanie

Služby v rámci Národného podnikateľského centra môžu čerpať najmä začínajúci a etablovaní podnikatelia v rôznych štádiách životného cyklu. Časť služieb je zameraná na podporu záujemcov o podnikanie, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu. Zapojiť sa môžu zástupcovia širokej verejnosti, registrovaní nezamestnaní a príslušníci znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Registrujte sa ako náš klient

Registrácia je podmienkou čerpania všetkých služieb, poskytovaných v rámci Národného podnikateľského centra. Služby, ktoré môžete využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie. Nevyhnutnou podmienkou ich čerpania je vykonanie registrácie v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prosím zaregistrujte sa ako náš klient elektronicky samostatne alebo s podporou pracovníkov klientskeho centra Front Office priamo v Národnom podnikateľskom centre. Poverení pracovníci vám zároveň overia správnosť vyplnených údajov a aktivujú váš identifikačný kód.


Ako náš klient získate:

  • možnosť bezodplatne čerpať zaujímavé nefinančné služby
  • aktuálny prehľad o novinkách v rámci NPC
  • možnosť samostatne sa prihlasovať na služby zverejnené v rámci kalendára

 

KLIKNITE NA OBRÁZOK A DOZVIETE SA VŠETKO O REGISTRÁCII A PRIHLASOVANÍ SA NA SLUŽBY

(e-mail-baner)4.jpg