Poradenstvo pre rodinné podniky – generačná výmena a nástupníctvo

Pomôžeme vám zabezpečiť efektívnejšie fungovanie vášho rodinného podniku nielen počas krízy vyvolanej koronavírusom ale aj v budúcnosti.

Výzva je od dátumu 18. augusta 2020 uzavretá,

žiadosti sa už neprijímajú

Čo ponúkame?

Poskytovanie poradenských služieb externými odborníkmi (expertami) max. do výšky 25 000,- eur.

V akých oblastiach Vám experti poradia?

  • Generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo) – rozvoj potenciálu členov rodinného podniku (individuálny rozvoj, tímový rozvoj, firemná kultúra) a témy s tým súvisiace.
  • Nástupníctvo z hľadiska majetku.
  • Riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19, v súvislosti s rodinným podnikaním v zmenených ekonomických podmienkach.

Podrobnejšie informácie o podmienkach výzvy sa dozviete TU

 

Kto je cieľová skupina?

Rodinným podnikom sa na účely Schémy a tejto Výzvy rozumie skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby alebo rozhodnutím súdu alebo zákonom uznané väzby s rovnakým účinkom (adopcia, manželstvo) alebo majú medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka) (ďalej len „rodina“) a spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok vo vzťahu k podniku (Návrh definície rodinného podniku, štúdia Rodinné podnikanie na Slovensku, SBA, 2011; v zmysle článku C) Vymedzenie pojmov Schémy.

Mikro, malé a stredné rodinné podniky so  sídlom podnikania (právnické osoby - podnikatelia) a miestom podnikania (fyzické osoby – podnikatelia) na území Slovenska, zo všetkých oblastí hospodárstva okrem odvetví rybolovu a akvakultúry, poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby (viac o vylúčených odvetviach v článku G Schémy na podporu rodinného podnikania).

 

Máte viac otázok? Prečítajte si FAQ, určite sa dozviete odpovede.   

 

Informácie o najdôležitejších termínoch:

Zverejnenie výzvy na predkladanie ŽIaodstí o poskytnutie podpory formou poradenstva: 15. júl 2020

Žiadosti v rámci tejto Výzvy je možné predkladať od: 31. júl 2020

Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 17. august 2020 (do 23:59 hod)

Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: 16. september 2020

Predpokladaný začiatok poskytovania poradenských služieb: koniec októbra 2020

Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb: 10. február 2021

Záverečná hodnotiaca komisia po ukončení projektov a prezentovanie výsledkov a dosiahnutých cieľov: 15.marec 2021

Vyzva_rodinne podnikanie_new_06-2020.jpg