Podpora rodinného podnikania

FAQ

 • Štátna pomoc je podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek inou formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.
 • Čo to pre mňa ako podnikateľa znamená? Hodnota služby, ktorú dostanem, bude zaznamenaná v národnom registri štátnej a minimálnej pomoci – informačnom systéme SEMP. Každá poskytnutá pomoc od všetkých poskytovateľov pomoci a v rámci aj iných schém pomoci de minimis sa danému podnikateľovi kumulatívne narátava. V rámci schémy de minimis nesmie táto pomoc presiahnuť 200 000 eur za posledné tri fiškálne roky.
 • Pomoc sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem:
 • a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1-21);
 • b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
 • c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: – ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi; – ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;
 • d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
 • e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

 

 • Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a), b) alebo c) predchádzajúceho odseku a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis a Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis), vzťahuje sa nariadenie de minimis a schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis a Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s nariadením de minimis a Schémou na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis).

Významnú časť malých a stredných podnikov tvoria rodinné podniky, ktoré vytvárajú podmienky pre rast pracovných miest a zamestnávanie znevýhodnených sociálnych skupín. Podľa dostupných štúdií len 30% rodinných podnikov prežije po 2. generáciu, 10  - 15% prežije po 3. generáciu a len 3 - 5% prežije aj po 4. generáciu. Program je preto zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu rodinných podnikov pôsobiacich v regionálnom, národnom alebo medzinárodnom priestore.

Viac podmienkach a bariérach rodinných podnikov na Slovensku nájdete v sekcii analýzy a štúdie.

Podpora sa poskytuje nepriamou formou ako informácie, poradenstvo, analýzy a návrhy stratégií v oblasti rodinného podnikania.

 • Všetky služby sú bezplatné
 • Spolupracujeme so sieťou externých konzultantov, mentorov a lektorov s rozsiahlou škálou     expertízy v ktorej poskytujú poradenstvo
 • Sú určené pre skupiny alebo jednotlivcov
 • Poskytujeme možnosť návrhu vlastného konzultanta, mentora
 • Obsah konzultácií je možné upraviť na mieru podľa požiadaviek rodinného podniku
 • Formu a intenzitu spolupráce rodinného podniku s expertom si dohodnú zainteresované strany

Oprávnenými príjemcami sú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu MSP a zároveň spĺňajú definíciu rodinného podniku.

Rodinným podnikom pre účely Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) sa rozumie skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby alebo rozhodnutím súdu alebo zákonom uznané väzby s rovnakým účinkom (adopcia, manželstvo) alebo majú medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka) (ďalej len „rodina“) a spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok vo vzťahu k podniku[1]:

 

 • jeden člen alebo viacerí vlastnia viac ako 50 % podielov, hlasov alebo akcií v podniku
 • jeden člen alebo viacerí vlastnia v podniku taký podiel, počet hlasov alebo akcií, že sú schopní presadiť svoju vôľu proti ostatným spoluvlastníkom (ďalej len „má vplyv“)
 • jeden člen alebo viacerí vykonávajú kontrolné funkcie v podniku a majú vplyv
 • jeden člen alebo viacerí vykonávajú riadiace funkcie v podniku a majú vplyv
 

Predpokladaný začiatok poskytovania odborného poradenstva formou konzultácií pre úspešný rodinný podnik v rámci výzvy zverejnenej 13.07.2023 je naplánovaný na polovicu októbra 2023.

Ukončenie konzultácií je najneskôr 29.12.2023. V prípade zmeny bude každý zmluvný rodinný podnik v predstihu informovaný.

Žiadateľ má, čo sa týka výberu konzultanta (experta) dve možnosti: 

 • navrhnúť v Žiadosti v Prílohe 1 Prihláška (Projektový zámer) vlastného externého konzultanta/konzultantov;
 • ak si konzultanta/konzultantov nenavrhne, po schválení kompletnej Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) výberovou komisiou, bude žiadateľovi vybraný a následne komisii predložený na schválenie konzultant zo Zoznamu expertov, ktorý buduje Slovak Business Agency.

Ak žiadateľ potrebuje riešiť viacero tém v rámci svojho podnikania, je možné si vyžiadať a spolupracovať s viacerými – maximálne však so štyrmi expertmi.

Vo výzve 2023 sa všetky dokumenty (žiadosť aj povinné prílohy) podávajú v elektronickej forme. Povinné prílohy aj vygenerovaná žiadosť vo formáte pdf však musia byť podpísané.

1. Podpísať povinné prílohy Žiadosti, ktoré sa nahrávajú do elektronického formulára žiadosti, je možné dvomi spôsobmi:

 • Kvalifikovaným elektronickým podpisom (ďalej len „KEP“) - vyplnené a KEP-om podpísané povinné prílohy Žiadosti nahrajte do elektronického formulára Žiadosti, alebo
 • Ručným podpisom - vyplnené a rukou podpísané povinné prílohy Žiadosti naskenujte a nahrajte do elektronického formulára Žiadosti.

2. Po odoslaní elektronického formulára Žiadosti na stránke NPC, Vám na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii do NPC, príde vygenerovaná Žiadosť vo forme pdf dokumentu. Následne túto Žiadosť podpíšte podpisom KEP alebo ručne a naskenujte. Vyžaduje sa podpis štatutárnym/i zástupcom/ami. Takto podpísanú Žiadosť odošlite na e-mailovú adresu rodinnepodnikanie@sbagency.sk, a to do 5 (slovom: piatich) pracovných dní. Do predmetu e-mailu napíšte „Rodinné podnikanie - názov firmy“.

Všetky dokumenty (žiadosť aj povinné prílohy) je možné podpísané podať aj v listinnej forme a doručiť do SBA.

 

Nie. Vo výzve zverejnenej 13.07.2023 témou poradenstva môžu byť otázky:

-  generačnej výmeny a nástupníctva z hľadiska riadenia rodinnej firmy (manažérske nástupníctvo) a

-  nástupníctvo z hľadiska majetku (transfer vlastníctva) rodinného podniku.

Viacej o témach nájdete v texte dokumentu Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021).

Výzva 2022:

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou poradenstva: 13. júl 2023
Žiadosti v rámci tejto Výzvy je možné predkladať od: 28. júl 2023
Posledný deň na predkladanie žiadosti: 14. august 2023 do 23:59h
Predpokladaný termín na vyhodnotenie žiadostí: polovica septembra 2023
Predpokladaný termín začiatku poskytovania poradenských služieb: polovica októbra 2023
Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb: 29. december 2023
Záverečná hodnotiaca komisia po ukončení projektov a prezentovanie výsledkov a dosiahnutých cieľov projektov prijímateľov: január/február 2024

 

V rozpočtovom roku ŠR2023 sa zverejňuje výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) formou poradenstva dňa 13.07.2023. Formulár žiadostí, povinné prílohy, podmienky a postup žiadania nájdete TU.

Ďalšia výzva na poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny rodinného podniku sa plánuje vyhlásiť v polovici roku 2024.