Podpora rodinného podnikania

FAQ

 • Štátna pomoc je podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek inou formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.
 • Čo to pre mňa ako podnikateľa znamená? Hodnota služby, ktorú dostanem, bude zaznamenaná v národnom registri štátnej a minimálnej pomoci – informačnom systéme SEMP. Každá poskytnutá pomoc od všetkých poskytovateľov pomoci a v rámci aj iných schém pomoci de minimis sa danému podnikateľovi kumulatívne narátava. V rámci schémy de minimis nesmie táto pomoc presiahnuť 200 000 eur za posledné tri fiškálne roky.
 • Pomoc sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem:
 • a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1-21);
 • b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
 • c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: – ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi; – ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;
 • d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
 • e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

 

 • Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a), b) alebo c) predchádzajúceho odseku a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis a Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR, vzťahuje sa nariadenie de minimis a schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis a Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s nariadením de minimis a Schémou na podporu malého a stredného podnikania v SR.

Významnú časť malých a stredných podnikov tvoria rodinné podniky, ktoré vytvárajú podmienky pre rast pracovných miest a zamestnávanie znevýhodnených sociálnych skupín. Podľa dostupných štúdií len 30% rodinných podnikov prežije po 2. generáciu, 10-15% prežije po 3. generáciu a len 3-5% prežije aj po 4. generáciu. Program je preto zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu rodinných podnikov pôsobiacich v regionálnom, národnom alebo medzinárodnom priestore.

Podpora sa poskytuje nepriamou formou ako informácie a poradenstvo v oblasti podnikania.

 • Všetky služby sú bezplatné
 • Spolupracujeme so sieťou externých konzultantov, mentorov a lektorov s rozsiahlou škálou     expertízy v ktorej poskytujú poradenstvo
 • Sú určené pre skupiny alebo jednotlivcov
 • Poskytujeme možnosť návrhu vlastného  konzultanta, mentora
 • Obsah konzultácií je možné upraviť na mieru podľa požiadaviek klienta

Oprávnenými príjemcami sú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu MSP a zároveň spĺňajú definíciu rodinného podniku.

Rodinným podnikom sa rozumie skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby alebo rozhodnutím súdu alebo zákonom uznané väzby s rovnakým účinkom (adopcia, manželstvo) alebo majú medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka) (ďalej len „rodina“) a spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok vo vzťahu k podniku[1]

 

 • jeden člen alebo viacerí vlastnia viac ako 50 % podielov, hlasov alebo akcií v podniku
 • jeden člen alebo viacerí vlastnia v podniku taký podiel, počet hlasov alebo akcií, že sú schopní presadiť svoju vôľu proti ostatným spoluvlastníkom (ďalej len „má vplyv“)
 • jeden člen alebo viacerí vykonávajú kontrolné funkcie v podniku a majú vplyv
 • jeden člen alebo viacerí vykonávajú riadiace funkcie v podniku a majú vplyv
 

Predpokladaný začiatok konzultácií je naplánovaný na koniec októbra 2020, ukončenie konzultácií bude 10. februára 2021.

Žiadateľ má, čo sa týka výberu konzultanta (experta), dve možnosti: navrhnúť v Žiadosti v Prílohe 1 vlastného externého konzultanta, alebo, ak si konzultanta nenavrhne, po schválení kompletnej Žiadosti Komisiou mu bude vybraný a Komisiou odsúhlasený konzultant zo Zoznamu expertov.

Ak žiadateľ potrebuje riešiť viacero tém v rámci svojho podnikania, je možné spolupracovať s viacerými – maximálne ale so štyrmi expertami.

Áno. Žiadateľ má možnosť vybrať si z troch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 

 • Listinné originály fyzicky podpísané, a doručené poštou alebo osobne na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 81109 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) doručené na e-mailovú adresu: rodinnepodnikanie@sbagency.sk
 • Podpísané a naskenované dokumenty zaslané elektronicky na e-mailovú adresu: rodinnepodnikanie@sbagency.sk .

Áno. Témou konzultácie môžu byť aj problémy riešenia dopadov krízy spôsobenej COVID-19  na rodinný podnik

Žiadosti v rámci tejto Výzvy je možné predkladať od: 31. júla 2020
Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 17. augusta 2020 do 23:59
Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: 16. september 2020
Predpokladaný termín začiatku poskytovania poradenských služieb: koniec októbra 2020
Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb: 10. februára 2021
   

Ďalšia výzva na poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny rodinného podniku bude opäť vyhlásená v druhom – treťom štvrťroku roku 2021.