EU ECO-TANDEM

 

Turizmus

Cestovný ruch predstavuje najrozsiahlejšie a najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie služieb. Neustále sa obohacuje o nové aktivity, technológie, trhy, destinácie. Mnohokrát sa považuje za jediný nástroj rozvoja zaostávajúceho územia pri zachovaní kvality jeho životného prostredia a pri ochrane pôvodných kultúr.[1]

Cestovný ruch (vrátane osobnej dopravy) v súčasnosti predstavuje 30 % svetového exportu služieb a 6 % svetového exportu tovarov a služieb, pričom celosvetovo predstavuje príspevok k HDP vo výške 3-5 % a k zamestnanosti vo výške 7-8 %.[2]

Cestovný ruch na Slovensku zamestnáva viac než 160 000 ľudí (6,3 % celkovej zamestnanosti). Priemerná hodnota priameho HDP cestovného ruchu v období 2005 – 2016 sa pohybovala okolo 2,81 % podielu na HDP slovenskej ekonomiky.

Aj napriek nesporne významnému príspevku cestovného ruchu k hospodárskemu rastu na Slovensku a celosvetovo, v súčasnosti je čoraz viac zrejmé, že, tak ako je tomu aj v iných oblastiach, model neustáleho a neobmedzeného hospodárskeho rastu v rámci odvetvia na úkor obmedzených prírodných zdrojov a životného prostredia nie je dlhodobo udržateľný. Preto sa do popredia čoraz viac dostáva koncept udržateľného cestovného ruchu, ktorého podstatou je minimalizovanie negatívnych spoločenských, kultúrnych a environmentálnych dopadov turizmu (znečisťovanie vody a pôdy, zvyšovanie hlučnosti, a podobne)

Podpora rozvoja udržateľného cestovného ruchu, a zároveň rozvoj vedomostí a schopností malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, transferu technológií a know-how je Hlavným cieľom projektu EU ECO-TANDEM Programme.

Hlavný výstup projektu predstavuje medzi-sektorový vzdelávací a tréningový program určený na vzdelávanie a tréning jednotlivcov, a MSP pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu prostredníctvom zavedenia nových procesov a riadenia s dôrazom na aspekt ich udržateľnosti.

Zavádzanie inovácií v oblasti udržateľnosti bude podporené formou prepájania start-upu zameriavajúceho sa na problematiku udržateľnosti a tradičného MSP pôsobiaceho v oblasti cestového ruchu a finančnej podpory ich spolupráce.

V priebehu implementácie projektu budú v rámci match-makingových podujatí vytvorené dvojice (tandemy) pozostávajúce zo start-upu a tradičného MSP z oblasti cestového ruchu. Najlepšie akčné plány, zameriavajúce sa na riešenie otázky/problému spojeného s udržateľným cestovým ruchom môžu získať grant až do výšky 13 000,- EUR.

Partneri projektu:

 

[1] Cestovný ruch a regionálny rozvoj, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2015
[2] Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO), 2018

 

Aktivity projektu môžete sledovať na oficiálnom webe a sociálnych sieťach: 

Facebook 

Instagram

LinkedIn

Twitter