Enterprise Europe Network

O projekte

Sieť Enterprise Europe Network bola založená v roku 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie.

Aktivity siete Enterprise Europe Network v tomto projektovom období 1.1.2022 - 30.6.2025 sú spolufinancované prostredníctvom Programu jednotného trhu (SMP-COSME-EEN SMP COSME Enterprise Europe Network Actions).

Sieť by mala prispieť k cieľom programu jednotného trhu zlepšením konkurencieschopnosti a udržateľnosti MSP v Európe a podporou podnikania.

Projektové aktivity sú vykonávané v súlade s obsahom Dohody o poskytnutí grantu číslo 101052681 - EEN.SK

Európska cena za podporu podnikania

Slovak Business Agency je v rámci siete Enterprise Europe Network národným koordinátorom súťaže Európska cena za podporu podnikania. Jej cieľom je každoročne oceňovať úspešné iniciatívy zamerané na podporu podnikania, zvýšiť povedomie o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov do ďalšej činnosti. Prihlásiť sa môžu podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ alebo z pridružených krajín, ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Každá krajina vyberie svojich najlepších národných víťazov, a tí budú potom súťažiť na európskej úrovni v rôznych kategóriách, a zároveň dostanú pozvánku s preplatením cestovných a ubytovacích nákladov na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly, ktorá sa každoročne koná v krajine EÚ, ktorá vykonáva predsedníctvo Rady EÚ.