Národný projekt NPC v regiónoch

Rozšírte svoje podnikanie – doma alebo v zahraničí

Rastový program ponúka široké spektrum služieb, ktorých cieľom je podporiť mikro, malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú potenciál rásť, inovovať sa, a tiež majú záujem rozširovať svoje podnikanie a trhový podiel nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na jednotnom trhu Európskej únie a na trhoch tretích krajín.

Služby Rastového programu poskytované v regiónoch Slovenska (okrem Bratislavského samosprávneho kraja, ďalej BSK) sú rozdelené do dvoch základných smerov:

 • služby pre podnikateľov, ktorí majú záujem o rast a rozšírenie svojho podnikania na slovenskom trhu, na regionálnej či národnej úrovni, a/alebo zahraničných trhoch, ktoré sú poskytované v rámci území siedmich samosprávnych krajoch okrem BSK. Podnikatelia môžu využiť rôzne formy odborného poradenstva – individuálne alebo skupinové podnikateľské či projektové poradenstvo, fyzickou alebo elektronickou formou.
 • služby pre podnikateľov v rámci ich internacionalizačných aktivít a expandovania na zahraničné teritóriá. Podnikatelia sa môžu zúčastniť napríklad propagačných a odborných podujatí v zahraničí, akými sú významné špecializované a sektorové medzinárodné konferencie, veľtrhy či výstavy.

Naším cieľom je pomáhať slovenským malým a stredným podnikateľom zvyšovať konkurencieschopnosť, uvádzať existujúce alebo nové produkty a služby na slovenskom i zahraničných trhoch, udržať existujúce a vytvárať nové pracovné miesta. Pomáhame znižovať negatívne dopady úzkeho trhového priestoru Slovenskej republiky, zvýšiť využitie výrobného, technologického a exportného potenciálu, vytvárať a posilniť dodávateľské reťazce v priemysle, posilniť internacionalizáciu slovenských MSP a zlepšiť ich obchodnú bilanciu.


Kto sa môže zapojiť?

O služby Rastového programu môžu žiadať podnikatelia – fyzické osoby alebo podnikatelia – právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú definíciu MSP a podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch.

Pre poskytovanie služieb Rastového programu je rozhodujúca aj dĺžka existencie MSP od registrácie podnikateľského subjektu v relevantnom registri oprávňujúcom na podnikanie:

 • do 3 rokov od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie,
 • nad 3 roky od registrácie do niektorého z vyššie uvedených registrov.

Podniky zároveň musia mať sídlo/miesto podnikania na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Služby Rastového programu môžu byť schválené a poskytnuté výlučne registrovaným a overeným žiadateľom – klientom Národného podnikateľského centra v regiónoch. Registrácia prebieha online formou. Po overení a schválení registrácie podnikateľa ako oprávneného žiadateľa pomoci môže tento vyplnením elektronického formulára žiadosti o nefinančnú pomoc žiadať konkrétnu službu v zmysle podmienok vyhlásených výziev.

Máte ďalšie otázky? Odpovede nájdete v sekcii FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY. V prípade individuálnych otázok neváhajte priamo kontaktovať telefonicky, emailom alebo osobne klientskeho pracovníka Front office alebo programového manažéra nášho tímu.


Služby Rastového programu

Služba je určená pre MSP do 3 rokov i nad 3 roky od založenia

Riešte operatívne problémy v podnikaní

Potrebujete rýchlo vyriešiť čiastkový problém týkajúci sa vášho biznisu? Príďte sa poradiť s naším odborníkom. V rámci krátkodobého individuálneho poradenstva dostanete odpovede na parciálne otázky, ktoré sa objavia vo vašom podnikaní.

Jeden na jedného v rozsahu 10 hodín

Krátkodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou konzultácie jedného poradcu na jedného MSP podnikateľa, pričom za MSP vystupuje jeden až maximálne traja poverení zástupcovia. Poverenými zástupcami môžu byť osoby v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi a/alebo fyzické osoby, ktoré majú majetkovú účasť k žiadateľovi, a/alebo osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, resp. prokuristom žiadateľa. Bezplatné konzultácie môžu byť žiadateľovi schválené a poskytnuté jedenkrát v kalendárnom roku počas trvania národného projektu, vždy v rozsahu 10 hodín na obdobie 12 mesiacov (pripravuje sa zmena na 4 mesiace).

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy, vyplňte elektronickú žiadosť. Manažér Rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne spätnú väzbu. V prípade schválenia žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním úvodné stretnutie.

 

Služba je určená pre MSP do 3 rokov i nad 3 roky od založenia

Strategické riešenia na mieru

Niektoré problémy v podnikaní vyžadujú intenzívnu a komplexnú prácu na ich riešení. Vďaka nášmu dlhodobému individuálnemu poradenstvu sa môžete zamerať na svoje individuálne výhľadové riešenia a strategické nastavenia, najmä v tematických oblastiach, ako marketing; financie; právo a legislatíva v podnikaní; manažment.

Konzultujte s odborníkom až do 80 hodín

Dlhodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou opakujúcich sa konzultácií jedného poradcu na jeden mikro, malý a stredný podnik, pričom za MSP vystupuje jeden až maximálne traja poverení zástupcovia. Poverenými zástupcami môžu byť osoby v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi a/alebo fyzické osoby, ktoré majú majetkovú účasť k žiadateľovi, a/alebo osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, resp. prokuristom žiadateľa. Bezplatné poradenstvo môže byť žiadateľovi schválené a poskytnuté jedenkrát počas trvania národného projektu, celkovo v rozsahu 80 hodín pre MSP do troch rokov od registrácie, resp. 60 hodín pre MSP nad tri roky od registrácie, a to na obdobie 12 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy, vyplňte elektronickú žiadosť do termínu uzávierky. Všetky žiadosti sa posudzujú a schvaľujú v dvoch hodnotiacich kolách. Po formálnom hodnotení dostane žiadateľ spätnú väzbu o výsledku. Úspešné žiadosti z prvého kola sú následne posudzované výberovou komisiou. O výsledku výberovej komisie bude žiadateľ písomne informovaný do 10 dní od jej zasadnutia. S úspešnými žiadateľmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schválila, bude podpísaná zmluva o poskytnutí pomoci – služby dlhodobé individuálne poradenstvo. Informácie o podmienkach služby a termín predkladania žiadostí nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Služba je určená pre MSP nad 3 roky od založenia 

Posilňovanie tímovej spolupráce, motivácie a komunikácie zamestnancov

Zamestnanci mikro, malých a stredných podnikov majú možnosť absolvovať poldennú štvorhodinovú tímovú motivačnú aktivitu pre posilnenie pracovného tímu. Jej obsah je prispôsobený potrebám podnikateľa a jeho zamestnancov s cieľom prispieť k zvýšeniu ich odborného rozvoja. Ide napr. o komunikačné zručnosti v kontakte so zákazníkom, obchodným partnerom, kolegom, spoluprácu v tíme, zvládanie náročných situácií so zákazníkom, riešenie konfliktov a zlepšenie vzťahov na pracovisku, zvýšenie motivácie či tvorivého prístupu pracovníkov. Ďalšie témy môžu byť dohodnuté individuálne s tímom Rastového programu.

Aktivita v trvaní štyroch hodín je určená uzatvorenej skupine jedného podniku, pričom počet účastníkov je minimálne 5 – maximálne 15 osôb. Poldenný program je vedený odborným spolupracovníkom NPC v priestoroch Národného podnikateľského centra v danom regióne, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa môže konať aj na pracovisku podnikateľa alebo v iných vhodných priestoroch.

Ako sa prihlásiť?

Po registrácii vyplňte elektronický formulár žiadosti. Manažér Rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade schválenia žiadosti pre vás naplánuje relevantného odborníka, prípadne sprostredkuje stretnutie pre identifikovanie východiskového stavu a definovanie cieľov. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa na motivačné a aktivačné tímové aktivity nájdete v aktuálnej výzve.

Služba je určená pre MSP do 3 rokov i nad 3 roky od založenia

Pozrite si aktuálnu ponuku v našom kalendári

Podnikateľom ponúkame prehľad o trendoch, užitočné informácie pre každodenné podnikateľské výzvy a príležitosti, novinky a inšpirácie, pripomenieme nové povinnosti a ukážeme možné riešenia. Informačné a popularizačné aktivity a skupinové odborné poradenstvo sa konajú priebežne počas celého roka a sú určené pre otvorené skupiny registrovaných klientov NPC.

Zamerané sú na rôzne témy, najmä z nasledujúcich oblastí: marketing; financie podniku; právo a legislatíva pre podnikanie; manažment; prezentácie podnikateľských príkladov; mäkké zručnosti; networkingové príležitosti a pod. V priebehu celého roka vás čakajú v priestoroch regionálnych centier podujatia v trvaní dvoch alebo štyroch hodín pod vedením skúsených lektorov a podnikateľov.

Podstatou informačných a popularizačných aktivít je popularizovať odborné témy a motivovať podnikateľov k ich ďalšiemu rozvoju:

 • príklady úspešných podnikateľských praxí vás inšpirujú a motivujú k ďalším podnikateľským cieľom.

Podstatou skupinového odborného poradenstva je najmä rámcové sprostredkovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti podnikania a poskytovanie všeobecného poradenstva v rámci vopred zvolenej témy. Medzi jeho formy patria:

 • pútavé prednášky na témy z oblasti podnikania,
 • odborné semináre na špecifické podnikateľské témy,
 • praktické workshopy zamerané na aplikáciu teórie v praxi,
 • networkingové stretnutia na podporu prepájania a spolupráce MSP.

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka početné informačné a odborné stretnutia. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v aktualitách v časti Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie v najbližšom meste prostredníctvom vášho prihlasovacieho hesla, resp. po aktivovanej registrácii do Národného podnikateľského centra v regiónoch.

Jednej udalosti sa za podnik môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu, alebo členovia štatutárneho orgánu, resp. prokuristi podniku.

 

 

Služba je určená pre MSP do 3 rokov i nad 3 roky od založenia

Do hĺbky na jednu tému

Podstatou zväčša série vzdelávacích podujatí je vytvorenie dostatočného priestoru na podrobnejšie vysvetlenie a zvládnutie určených aktuálnych tém a zadaní a osvojenie si nových zručností a poznatkov pod vedením špecializovaných odborníkov.

Podujatia sú zamerané predovšetkým na témy z nasledujúcich podnikateľských oblastí: marketing; financie; právo a legislatíva; manažment a pod.

Sú určené pre otvorené skupiny klientov NPC s časovou dotáciou 8 hodín pre MSP do troch rokov od registrácie a 6 hodín pre MSP viac ako tri roky od registrácie. Tieto môžu byť rozdelené do nadväzujúcich blokov počas dvoch, troch alebo štyroch dní. Môžu byť vystavané aj ako kombinácia viacerých samostatných podujatí, pričom platí pravidlo, že zjednocujúcim prvkom je zvolená téma alebo zadanie.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte kalendár podujatí, zaregistrujte sa do Národného podnikateľského centra v regiónoch. Po aktivovaní prístupového hesla vyplňte elektronickú žiadosť na vybraté vzdelávacie podujatie. Tím Rastového programu vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. O schválení a zaradení na vybraté podujatie budete informovaní emailom.

Jedného vzdelávacieho podujatia sa za podnik môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k podniku, alebo členovia štatutárneho orgánu, resp. prokuristi podniku.

Služba je určená pre MSP nad 3 roky od založenia

Podnikáte viac ako 3 roky?

Táto služba sa poskytuje zaregistrovaným a overeným klientom Národného podnikateľského centra (NPC), ktorí spĺňajú definíciu MSP a ktorí v momente podania žiadosti o účasť na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí (MOP) podnikajú viac ako 3 roky.

Za jeden MSP sa môžu zúčastniť maximálne dvaja jeho zástupcovia identifikovaní v prípade schválenia žiadosti v zmluve o poskytnutí tejto služby.

Pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov od začatia podnikania, spĺňajúcich definíciu MSP, overených a zaregistrovaných klientov NPC, je obdobná služba poskytovaná v rámci Stážového programu – Medzinárodné odborné podujatia.

Navštívte odborné podujatie v Európskej únii

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach pozostáva zo zabezpečenia:

 • letenky do a z miesta konania medzinárodného odborného podujatia v zahraničí,
 • ubytovania v mieste konania medzinárodného odborného podujatia v zahraničí,
 • vstupu/vstupeniek na medzinárodné odborné podujatie v zahraničí.

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach, ako sú napríklad odborné konferencie, odborné semináre či workshopy, v rámci tohoto programu zabezpečujeme v rozsahu maximálne 5 kalendárnych dní (4 noci).

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete po zaregistrovaní sa v NPC a následným podaním žiadosti v konkrétnej výzve, vrátane jej príloh. Manažér Rastového programu vyhodnotí splnenie formálnych náležitostí žiadosti. Po obsahovej stránke vyhodnotí žiadosť výberová komisia. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva.

Zároveň s uzatvorením zmluvy bude schválenému klientovi pridelený manažér Rastového programu, ktorý mu zabezpečí poskytnutie odsúhlasených služieb a priebežne tiež bude dohliadať na spoluprácu zazmluvneného žiadateľa s dodávateľom. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa nájdete vždy v aktuálnej výzve.