Národný projekt NPC v regiónoch

Podpora podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín

Ľudia zo znevýhodnených skupín obyvateľstva majú veľakrát málo možností získavať informácie. Neraz musia čeliť sociálnej a kultúrnej izolácii. Vzdelávanie by malo byť prístupné všetkým ľuďom v krajine bez ohľadu na národnosť či sociálny status. Rovnaký prístup k informáciám by mal byť základným pilierom každej spoločnosti.

NPC v regiónoch chce práve cez túto službu sprístupniť zaujímavé podujatia občanom z národnostných menšín, mamičkám na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaným, starším ľuďom či zdravotne postihnutým. Podmienkou však je, že musia podnikať, a to viac ako 3 roky.


Kto sa môže zapojiť?

Podniky nad 3 roky

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu 3 a viac rokov od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Ako na to?

Zaregistrujte sa online a využite možnosť čerpať nefinančnú pomoc z balíka národného projektu. Po registrácii a overení údajov vám pridelíme identifikačný kód, ktorým sa prihlásite do služby. Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené vo výzvach zverejňovaných v rámci aktualít.


Služby Programu Podpora podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín

Krátkodobé individuálne poradenstvo

Krátkodobé individuálne poradenstvo má za cieľ poskytnúť odborné poradenstvo MSP, ktoré sú oprávnení klienti NPC, spĺňajúci podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny NP NPC v regiónoch. Ide teda o rýchlu a procesne jednoduchšiu formu podpory, kde pomocou konkrétnych praktických informácií dôjde k odovzdaniu rád a jednoduchých návrhov postupov riešenia daného problému alebo zmeny.

Poskytovanie služieb krátkodobého individuálneho poradenstva sa realizuje prostredníctvom konzultantov – odborníkov a expertov spolupracujúcich s NPC - fyzickou alebo elektronickou formou .

Krátkodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou konzultácie jedného poradcu (konzultanta) a jedného MSP, pričom za MSP vystupuje poverený zástupca. V prípade potreby vyplývajúcej zo špecifickosti danej témy a problému môže MSP na poradenstvo doviesť aj ďalšieho zamestnanca a/alebo zástupcu spoločnosti (napr. štatutár, konateľ, spoločník).

Odborné Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci Podpory podnikateľov zo ZSS slúži na zodpovedanie otázok týkajúcich sa podnikania z rôznych tematických oblastí v rámci rozsahu a zamerania podaktivity Podpora podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín.

Pre oprávnených klientov NPC v regiónoch bude k dispozícii:

420 hodín KIP v oblasti podpory podnikateľov zo ZSS, v rozsahu 10 hodín na 1 oprávneného klienta NPC v priebehu 1 roka od dátumu schválenia pomoci.

 Táto služba bude v trvaní projektu k dispozícii 42 krát.

 Nie každý jej prijímateľ je povinný vyčerpať KIP v plnom rozsahu. Z akumulovaných, nedočerpaných hodín sa budú – v procese realizácie projektu – vytvárať ďalšie 10 hod. bloky tvoriace navýšenie počtu poskytnutia tejto služby.

Majte prehľad o tom, čo plánujeme

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v našom kalendári.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne otvorené výzvy na našom webe. Záujemca sa na KIP prihlási prostredníctvom výzvy, zverejnenej na webovej stránke NPC, prostredníctvom svojho aktívneho identifikačného kódu, ktorý obdržal po registrácii. Odborný koordinátor témy vyhodnotí Vašu žiadosť, pri schválených žiadostiach s klientom ďalej pracuje Odborný pracovník témy – t.j. : naplánuje a zabezpečí pre neho relevantného odborného spolupracovníka NPC a sprostredkuje stretnutie, resp. online konzultáciu.