Chcem zistiť viac

Podnikanie v koronakríze

Slovak Business Agency vám cez svoje národné projekty poskytuje množstvo zaujímavých služieb pre začatie alebo rozvoj podnikania. Vyberte si z ponuky služieb alebo podujatí.

Pripravujeme pre vás

 • 06.07.2020
  Trenčín

  Letná škola podnikania

  Túžite podnikať, no teraz potrebujete väčšiu motiváciu. So skúseným lektorom si ujasníte osobnú víziu, spravíte seba-analýzu a nastavíte si očakávania od podnikania. Letná škola vás do podnikania nakopne správnym smerom!

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
 • 06.07.2020
  Košice

  KURZ PODNIKATELSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Dvere do biznis sveta !

  Kvôli nedostatku informácií pre vás už podnikanie strašiakom nebude ! Počas piatich dní vás lektori zorientujú vo svete marketingu, financií a daní, ale aj v právnych otázkach. Po skončení kurzu budete vedieť aplikovať Business Model Canvas na váš podnikateľský nápad.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
 • 07.07.2020
  Prešov

  Online marketing v praxi

  Počas pandémie si mnoho firiem uvedomilo dôležitosť online nástrojov. Na seminári objasníme prečo je online marketing v dôležitou súčasťou biznis stratégie a praktické príklady z praxe vám pomôžu lepšie pochopiť správanie spotrebiteľa.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
 • 07.07.2020
  Creative Point Bratislava

  Úvod do elektrotechniky

  Nedávali ste na fyzike pozor, keď sa preberali elektrické obvody a teraz vám tieto vedomosti chýbajú pri vašej práci? Aj bez predošlých znalostí si všetko dôležité vysvetlíme pomocou analógie s prúdom vody. Naučíme sa čítať elektrické schémy a pochopíme zákony, ktoré dávajú do súvisu pojmy ako napätie, prúd a odpor.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky

FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Národné projekty vznikli s cieľom podpory malých a stredných podnikateľov na Slovensku v súlade s Operačným programom výskum a inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva SR.

 • služby poskytujeme v našich vlastných priestoroch; 
 • všetky sú bezplatné;
 • spolupracujú s nami úspešní odborníci s bohatou praxou;
 • sú určené pre skupiny alebo jednotlivcov;
 • možnosť výberu vlastného lektora;
 • služby je možné upraviť na mieru podľa požiadaviek klienta;
 • možnosť otvoreného alebo uzavretého podujatia (len vy a vaši spolupracovníci, dodávatelia, klienti).
 • získať miesto v Coworkingu Akceleračného programu;
 • skupinové odborné činnosti: semináre, prednášky, konferencie, networkingové stretnutia, workshopy, e-learning, tímové a motivačné školenia;
 • krátkodobé a dlhodobé individuálne poradenstvo;
 • pobyt v klasickom alebo virtuálnom podnikateľskom inkubátore;
 • účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí;
 • podpora pri zapájaní sa do komunitárnych programov EÚ;
 • špeciálne workshopy zamerané na nové technológie;
 • Informácie o všetkých službách nájdete TU. 

Služby môžu čerpať mikro, malí a strední podnikatelia (MSP). Definíciu MSP nájdete TU. Vybrané služby tiež môžu čerpať aj záujemcovia o podnikanie, ktorí uvažujú o realizácii svojich biznis plánov.

Štátna pomoc je podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek inou formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Pre viac informácií si stiahnite informácie TU .

Čo to pre mňa ako podnikateľa znamená? Hodnota služby, ktorú dostanem, bude zaznamenaná v národnom registri štátnej a minimálnej pomoci – informačnom systéme SEMP. Každá poskytnutá pomoc od všetkých poskytovateľov pomoci a v rámci aj iných schém pomoci de minimis sa danému podnikateľovi kumulatívne narátava. V rámci schémy de minimis nesmie táto pomoc presiahnuť 200 000 eur za posledné tri fiškálne roky.

Miestom realizácie národných projektov patriacich pod NPC je územie Slovenskej republiky. Cieľová skupina musí spĺňať podmienku územnej oprávnenosti, t. j. mať trvalý pobyt, resp. sídlo na našom území. Územie sa odlišuje pri projektoch, zatiaľ čo projekt NPC II – BA kraj má cieľovú skupinu z Bratislavského samosprávneho kraja, zvyšné národné projekty zahŕňajú ostatné vyššie územné celky.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov – tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením alebo záznamom o prechodnom pobyte na našom území. Alebo študenti s trvalým bydliskom, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít, vysokých škôl alebo stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území iného samosprávneho kraja.

Áno. Okrem splnenia podmienky územnej oprávnenosti, žiadateľ nemôže byť dlžníkom na poistení a je potrebné vykonať úvodnú registráciu. Ide o všeobecnú podmienku čerpania všetkých služieb poskytovaných v rámci Národného podnikateľského centra.

Okrem toho pri vybraných službách je potrebné splniť aj špecifické podmienky, ktoré sú vždy konkretizované pri všetkých aktuálnych výzvach, alebo pozvánkach na podujatia. 

Registrácia je povinná pre všetkých záujemcov, ktorí sa rozhodnú využívať službu alebo formu podpory, poskytovanú v rámci celého Národného podnikateľského centra nad rámec nezáväzných informačných služieb a podpory vo Front Office.

Samotná úvodná registrácia klientov prebieha online, vo virtuálnom prostredí, prostredníctvom webovej stránky NPC. Elektronickú registráciu tak môže klient absolvovať buď samostatne, pred prvou fyzickou návštevou NPC, alebo môže pri nej využiť osobnú asistenciu pracovníka Front Office a zaregistrovať sa počas návštevy klientskeho centra.

Po zaregistrovaní a overení, bude každému klientovi NPC aktivovaný jeho jedinečný identifikačný kód klienta NPC, ktorý ho bude oprávňovať prihlasovať sa na jemu určené služby v rámci NP NPC II – BA kraj, pre ktorý je táto forma registrácie a overenia klienta zároveň aj formou overenia cieľovej skupiny.

Registrácia podnikateľských subjektov vyžaduje základné údaje o podniku, ktoré si podnikateľ potrebuje pripraviť: IČO, DIČ, dátum založenia podniku a informáciu o doteraz prijatej štátnej pomoci. Ostatné spravíme za vás na mieste, pomôžeme so všetkými formalitami.

V rámci klientskeho centra Front Office môžete využiť pomoc pri vyplnení registračného formulára. Profesionálne vyškolení zamestnanci z klientskych pracovísk vás radi nasmerujú, osobne overia správnosť vyplnených údajov a aktivujú váš identifikačný kód. Kontakty a otváracie hodiny klientskeho centra nájdete TU

Registrácia je platná počas platnosti aktívneho identifikačného kódu. Cudzím štátnym príslušníkom platí registrácia počas platnosti prechodného pobytu v SR v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

V prípade študentov, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/vysokých škôl/stredných škôl, je registrácia platná od septembra do augusta príslušného roka – následne je v prípade záujmu o ďalšie služby NPC potrebné registráciu predĺžiť novým potvrdením (v prípade ukončenia štúdia vykonať registráciu už ako neštudent).

Áno, môžu. Podrobnosti sú uvedené vo výzve k danej službe alebo v príslušných usmerneniach. Z dôvodu kapacitných alebo priestorových možností však môže byť počet zúčastnených zamestnancov za jednu spoločnosť – jedného prijímateľa pomoci obmedzený.

Pomoc sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem:
a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1-21);
b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: – ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi; – ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;
d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a), b) alebo c) predchádzajúceho odseku a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis a Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR, vzťahuje sa nariadenie de minimis a schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis a Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s nariadením de minimis a Schémou na podporu malého a stredného podnikania v SR.


Naši partneri