Národný projekt NPC v regiónoch

Dobré nápady treba chrániť

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Národného podnikateľského centra poskytuje poradenstvo a špecializované služby v oblasti ochrany inovácií a iného priemyselného vlastníctva. Podobne ako pri hmotnom majetku, aj nehmotný majetok – inovácie, značky a pod., je potrebné chrániť, a tak dosiahnuť ich optimálne využitie v podnikaní. V rámci našich služieb poskytujeme konzultácie k inováciám – ich identifikácii, spôsobom ich ochrany (napr. patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka) a tiež vyhľadávanie podobných riešení (rešerše). Záujemcom poradíme aj s návrhom stratégie ochrany inovácií a možnosťami ich komercializácie. Našim cieľom je aj zintenzívnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi súkromnými firmami a vedeckovýskumnými inštitúciami (univerzity, SAV a pod.). Naše služby sú určené tak záujemcom o podnikanie ako aj začínajúcim a etablovaným podnikateľom.

FabLab v NPC – rozšírené, externé kapacity Creative point NPC v regiónoch ponúka záujemcom najmä z radov začínajúcich inovatívnych podnikateľov ale aj z radov dlhšie fungujúcich podnikov, možnosť vytvárania modelov pre prezentáciu výstupov výskumno-vývojových aktivít. Takéto modely sú široko uplatniteľné pri ilustrácii technologických zámerov či už v rámci firmy alebo pre potenciálneho externého partnera. Podľa miery spracovania v prevádzke FabLabu môže byť vytvorený až funkčný prototyp zariadenia. Výkony v rámci tejto činnosti budú realizované predovšetkým v priestoroch Creative Point NPC v Žiline a Košiciach a tiež v priestoroch pracoviska CVTI SR.

Aktuálne fungujúce pracovisko FabLab CVTI SR poskytuje služby verejnosti v oblasti osvety, vzdelávania a získavania praktických skúseností v oblasti digitálnych technológií výroby. Ponúka prevádzkovú, vzdelávaciu, technickú, finančnú a logistickú pomoc v rámci zariadení, ktoré sú k dispozícii v laboratóriu.


Kto sa môže zapojiť?

Služby a podporu CVTI SR môžu čerpať: 

PODNIKATELIA

  • podnikatelia – právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP) a podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch.

Podniky musia mať sídlo na území Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Aktuálna dĺžka existencie MSP nie je rozhodujúca.

 

NEPODNIKATELIA

  • každá fyzická osoba – nepodnikateľ ktorá je registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňa podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch, tzn. má v čase podania žiadosti o konkrétnu službu od 18 rokov a má trvalý pobyt na území Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
  • Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území mimo Bratislavského samosprávneho kraja a/ alebo študenti s trvalým bydliskom v BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja. Takíto študenti už však nebudú môcť zároveň využívať služby NPC v Bratislavskom samosprávnom kraji, poskytované v rámci komplementárneho národného projektu NPC II – BA kraj. Veková hranica od 18 rokov sa vzťahuje aj na túto výnimku.

Zaregistrovať sa môžete online TU alebo osobne v rámci klientskeho centra Front Office, kde naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň overia Vaše údaje. Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v rámci nasledujúcej sekcie Služby CVTI SR a vo výzvach, zverejňovaných v rámci aktualít.

Služieb CVTI SR, poskytovaných v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, sa môžu zúčastniť výlučne registrovaní a overení klienti NPC. Zaregistrovať sa môžete online formou, alebo osobne v rámci klientskeho centra Front Office Národného podnikateľského centra v 7 samosprávnych krajoch Slovenska (TT, TN, NR, ZA, BB, PO, KE), s výnimkou BSK, alebo v rámci vysunutého kontaktného bodu Národného podnikateľského centra, ktoré nájdete v kreatívnych dielňach FabLab. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa, po overení údajov uvedených v registrácii, môžete prihlasovať na vybrané služby.

 

Čo ponúkame

Konzultuje s odborníkom ako využiť i chrániť duševné vlastníctvo

V rámci služby Krátkodobého individuálneho poradenstva v oblasti zabezpečovania priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva, môže klient využiť 10 hodín individuálneho poradenstva. V rámci neho sa môžete orientovať na:


  • Konzultácie v oblasti ochrany inovácií

Zorientujeme vás vo svete ochrany inovácií

Máte inováciu, ktorú by ste si radi ochránili, no nie ste si istí, či je pre vás vhodný patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka, šľachtiteľské osvedčenie alebo iný druh ochrany? Príďte k nám na konzultáciu, pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach ochrany vašej inovácie a oboznámime vás s výhodami i možnými úskaliami priemyselno-právnej ochrany inovácií. V prípade záujmu o podanie prihlášky vám sprostredkujeme kontakt na patentových zástupcov či iných špecialistov z oblasti priemyselného vlastníctva.

Stratégie ochrany inovácií

Ochrana inovácií – duševného vlastníctva je spojená s určitými finančnými nákladmi, ktorých výška je priamo úmerná teritoriálnemu rozsahu ochrany. Vzhľadom na výšku nákladov spojených so zabezpečením a udržiavaním priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva je potrebné túto ochranu realizovať čo najefektívnejšie. Pomôžeme vám stanoviť optimálnu stratégiu ochrany vašich inovácií.

Komercializácia inovácií

Pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach realizácie komercializácie inovácií a odporučíme vám, so zohľadnením špecifík daného prípadu, konkrétne formy a postupy vhodné pre váš prípad.

Alebo sa môžete zamerať na:

 
  • Zistenie novosti a aktivít konkurencie – rešerše

Zisťovanie novosti – rešerš na stav techniky

Rešerš na stav techniky je jediný nástroj na zistenie novosti inovácií. Novosť inovácie je dôležitá najmä v nasledovných situáciách:
- pri zabezpečení ochrany patentom alebo úžitkovým vzorom
- pri vstupe na trh, kedy je dôležité vedieť či neporušujete práva iných podnikateľov (napr. na rovnakú inováciu už môže mať patent iný subjekt)
- pri propagácii nových produktov

Ďalšie typy rešerší

Okrem rešerše na stav techniky existujú aj iné – špecifické typy rešerší. Pred ochranou dizajnu alebo ochrannej známky je dôležité si dať vypracovať príslušnú rešerš – rešerš na dizajn či ochrannú známku. Pokiaľ vás zaujíma, na akých inováciách pracuje vaša konkurencia, môže vám pomôcť rešerš na aktivity konkurencie. Rešerš na právny stav ochranných dokumentov vám prezradí či patent, úžitkový vzor či iný druh ochrany je v súčasnosti ešte platný alebo je už voľný.

Konzultačné a poradenské služby k rešeršiam

Vysvetlíme vám, ako vyhodnotiť výsledky poskytnutých rešeršných služieb a v prípade záujmu vám poradíme, ako môžete sami vyhľadávať a vyhodnocovať patentové informácie.


Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér CVTI SR vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie.

Rozvíjajte svoje zručností v práci s vyspelými technológiami a uplatnite ich vo svojej podnikateľskej praxi

FabLab CVTI SR uskutočňuje vo veľkej miere osvetovú činnosť pre záujemcov o podnikanie a MSP a ozrejmuje možnosti využitia moderných zariadení pri zavádzaní inovácií do praxe. V rámci služby Krátkodobé individuálne poradenstvo pri využívaní zariadení CVTI SR predstavuje 10 hodín konzultácií spojených s používaním technologického vybavenia FabLab. Registrovaným, oprávneným klientom bude poskytnuté poradenstvo s cieľom zabezpečiť rozvoj zručností používateľov v práci s vyspelými technológiami pre ich možné uplatnenie v podnikateľskej praxi.


Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér CVTI SR vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie.

Informácie o iných službách, ktoré CVTI SR realizuje mimo Národného projektu NPC v regiónoch nájde na ich oficiálnej stránke.

Nájdete medzi nimi možnosť využívať Databázy technológií pre vaše podnikanie, Vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj, ako aj prehľad Informačných a vzdelávacích podujatí organizovaných CVTI SR .

 VSTÚPTE

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér CVTI SR vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie.

Často sa nás pýtate

Počet konzultantov je obmedzený, zároveň má každý konzultant zverenú pracovnú agendu. V prípade, že prídete bez objednania, sa vám konzultant pravdepodobne nebude môcť venovať.

CVTI SR – Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava