Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Chcete rozšíriť svoje podnikanie doma alebo v zahraničí?

Rastový program ponúka široké spektrum služieb, ktorých cieľom je podporiť mikro, malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú potenciál rásť, inovovať a majú záujem rozširovať svoje podnikanie a trhový podiel nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na jednotnom trhu Európskej únie a na trhoch tretích krajín.

Služby Rastového programu sú rozdelené do dvoch základných oblastí:

  • služby pre podnikateľov, ktorí majú záujem o rast a rozšírenie svojho podnikania na slovenskom trhu a/ alebo zahraničných trhoch, ktoré sú poskytované v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja. Podnikatelia môžu využiť napríklad rôzne formy odborného poradenstva, napríklad rôzne formy odborného poradenstva – individuálne alebo skupinové poradenstvo, fyzickou alebo elektronickou formou.

  • služby pre podnikateľov v rámci ich internacionalizačných aktivít a expandovaní na zahraničné teritóriá. Podnikatelia sa môžu zúčastniť napríklad propagačných podujatí v zahraničí, akými sú veľtrhy či výstavy.

Našim cieľom je pomáhať slovenským malým a stredným podnikom zvyšovať konkurencieschopnosť, uvádzať existujúce alebo nové produkty a služby na slovenskom i zahraničných trhoch, udržať existujúce a vytvárať nové pracovné miesta. Chceme znižovať negatívne dopady úzkeho trhového priestoru Slovenskej republiky, zvýšiť využitie výrobného, technologického a exportného potenciálu, vytvárať a posilniť dodávateľské reťazce v priemysle a posilniť internacionalizáciu slovenských MSP a zlepšiť ich obchodnú bilanciu. 

rastovy_program.jpg

Kto sa môže zapojiť?

Do Rastového programu sa môžu zapojiť podnikatelia – právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú definíciu MSP a podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj.

Podniky musia mať sídlo na území Bratislavského samosprávneho kraja. Aktuálna dĺžka existencie MSP nie je pre účasť v Rastovom programe rozhodujúca, s výnimkou služby Zabezpečenie účasti MSP na medzinárodných odborných podujatiach v zahraničí.

Služieb Rastového programu sa môžu zúčastniť výlučne registrovaní a overení klienti NPC. Zaregistrovať sa môžete kdekoľvek online formou alebo osobne v klientskom centre Front Office, kde naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň overia vaše údaje. Po registrácii vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC môžete prihlásiť do služby.

Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v nasledujúcej sekcii Služby Rastového programu a vo výzvach, zverejňovaných v rámci aktualít. Máte ďalšie otázky? Niektoré odpovede možno nájdete v sekcii Často kladené otázky. V prípade ďalších individuálnych otázok neváhajte priamo kontaktovať programového manažéra z nášho tímu.

Služby Rastového programu

Riešte operatívne problémy v podnikaní

Potrebujete rýchlo vyriešiť čiastkový problém, týkajúci sa vášho biznisu? V rámci nášho krátkodobého individuálneho poradenstva dostanete odpovede na parciálne otázky, ktoré sa objavia počas podnikania.

Jeden na jedného v rozsahu 10 hodín

Krátkodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou konzultácie jedného poradcu na jeden mikro, malý a stredný podnik (MSP), pričom za MSP vystupuje poverený zástupca. V prípade potreby vyplývajúcej zo špecifickosti danej témy a problému môže podnik na poradenstvo doviesť aj ďalších zamestnancov či zástupcov spoločnosti (napr. štatutár, konateľ, spoločník). Oprávnený klient NPC môže čerpať poradenstvo v rozsahu 10 hodín v priebehu 1 roka. 

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér Rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie. 

Strategické riešenia na mieru

Niektoré problémy v podnikaní vyžadujú intenzívnu a komplexnú prácu na ich riešení. Vďaka nášmu dlhodobému individuálnemu poradenstvu sa môžete zamerať na svoje individuálne výhľadové potreby a strategické nastavenia najmä v tematických oblastiach ako marketing; financie; právo a legislatíva; manažment; export a internacionalizácia; nástroje elektronického podnikania, internetová ekonomika, prevádzkovanie e-shopov a pod.

Konzultujte s odborníkom až počas 80 hodín

Dlhodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou opakujúcich sa konzultácií jedného poradcu na jeden mikro, malý a stredný podnik (MSP), pričom za MSP vystupuje poverený zástupca. V prípade potreby vyplývajúcej zo špecifickosti danej témy a problému môže MSP na poradenstvo doviesť aj ďalšieho zamestnanca alebo zástupcu spoločnosti (napr. štatutár, konateľ, spoločník). Oprávnený klient NPC môže čerpať poradenstvo v rozsahu 80 hodín v priebehu 1 roka. 

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na dlhodobé individuálne poradenstvo nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Vycestujte a presaďte sa v zahraničí

Individuálne propagačné podujatia v zahraničí sa realizujú formou zabezpečenia účasti klientov NPC na vybraných veľtrhoch, prezentačných podujatiach a výstavách, ktoré si mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) identifikujú v snahe preniknúť a uplatniť sa na zahraničných trhoch. Výzvy na podávanie žiadostí budú pripravené vo viacerých variantoch a ich súčasťou bude aj katalóg medzinárodných propagačných podujatí.

Vyberte si balík podľa svojich preferencií

Pri konkretizácii propagačného podujatia oprávnený klient NPC pracuje s tzv. „škálou služiebz ktorej si môže podľa svojich potrieb vybrať a nakombinovať „balík služieb v troch variantoch“ až do výšky maximálnej hodnoty stanovenej v príslušnej výzve.

Kompletnú ponúkanú škálu služieb tvorí zabezpečenie:

•  letenky do a z miesta konania propagačného podujatia v zahraničí
•  ubytovania v mieste konania propagačného podujatia v zahraničí
•  vstupu na podujatie, neoddeliteľné súvisiace služby, výstavná plocha bez expozície
•  vstupu na podujatie + neoddeliteľné súvisiace služby + výstavná plocha + expozícia
•  prepravy exponátov (výber z ponúkaných rozmerových a váhových limitov na prepravu exponátov, určených výlučne na realizáciu výstavnej expozície          príslušného MSP)

Z nej je možné si vybrať nasledujúce varianty balíkov:

Zabezpečenie účasti na svetových veľtrhoch a výstavách - variant 1 

Tento variant predstavuje kompletnú škálu služieb do vybraných destinácií : Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Švajčiarsko, Rusko, Turecko, Srbsko, Ukrajina, USA, Čína, SAE, Kanada, JAR, Vietnam, Kuba, Argentína, Čile, pričom platí pravidlo, že za 1 MSP sa môžu zúčastniť max. 2 osoby vopred uvedené a identifikované v Zmluve o poskytnutí predmetnej služby.
 

Zabezpečenie účasti na svetových veľtrhoch a výstavách - variant 2

Tento variant predstavuje kompletnú škálu služieb bez zabezpečenia leteniek do vybraných destinácií : Česká republika, Maďarsko a Rakúsko, pričom platí pravidlo, že za 1 MSP sa môžu zúčastniť max. 2 osoby vopred uvedené a identifikované v Zmluve o poskytnutí predmetnej služby.
 

Zabezpečenie účasti na svetových veľtrhoch a výstavách - variant 3

Tento variant predstavuje kompletnú škálu služieb bez zabezpečenia prepravy exponátov do destinácie : Kuba, pričom platí pravidlo, že za 1 MSP sa môžu zúčastniť max. 2 osoby vopred uvedené a identifikované v Zmluve o poskytnutí predmetnej služby.

Žiadateľ o poskytnutie tejto služby, pri vytváraní svojej žiadosti, nemusí akceptovať všetky súčasti zvoleného Variantu balíka služieb. Povinnými sú len : zabezpečenie vstupu na podujatie + neoddeliteľné súvisiace služby + výstavná plocha.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. 

Zároveň s uzatvorením zmluvy bude schválenému klientovi pridelený manažér Rastového programu, ktorý mu zabezpečí poskytnutie odsúhlasených služieb a priebežne tiež bude dozorovať spoluprácu zazmluvneného žiadateľa s dodávateľom. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na medzinárodné odborné podujatie nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Do hĺbky na jednu tému

Podstatou zväčša viacdňových vzdelávacích podujatí je vytvorenie dostatočného priestoru na podrobnú analýzu a zvládnutie určených náročnejších tém a zadaní pod vedením špecializovaných odborníkov. Podujatia sú zamerané predovšetkým na témy z nasledujúcich oblastí : marketing; financie; právo a legislatíva; manažment; export a internacionalizácia; nástroje elektronického podnikania; internetová ekonomika, prevádzkovanie e-shopov, komunitárne a iné programy EU, prezentácia úspešnej podnikateľskej praxe a pod.

Vzdelávacie podujatia sú určené pre otvorené skupiny klientov NPC a majú celkové trvanie 12 hodín, ktoré sú rozdelené do súvislých podujatí v trvaní 2, 3 alebo 4 dni. Môžu byť aj kombináciou viacerých samostatných jednodňových podujatí, pričom platí pravidlo, že zjednocujúcim prvkom je zvolená téma alebo zadanie.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Za MSP sa jednej udalosti môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom a/alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na vzdelávacie podujatia nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Podnikáte viac ako 3 roky? 

Táto služba, ako jediná spomedzi služieb Rastového programu, sa poskytuje výlučne v prípade, že žiadateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky, spĺňajú definíciu MSP a v momente podania žiadosti o účasť na odbornom podujatí v zahraničí podnikajú viac ako 3 roky od dátumu registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie.

Za jeden mikro, malý a stredný podnik sa môžu zúčastniť 2 jeho zástupcovia, identifikovaní v zmluve o poskytnutí tejto služby. 

Pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie, sídlia na území Bratislavského samosprávneho kraja a spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP) je obdobná služba poskytovaná v rámci Stážového programu - Medzinárodné odborné podujatia.

Navštívte odborné podujatie v Európe

V rámci realizácie národného projektu je naplánované zabezpečenie účasti mikro, malých a stredných podnikov až na 100 medzinárodných odborných podujatiach v členských štátoch EÚ. 

Zabezpečenie účasti na medzinárodných odborných podujatiach pozostáva:

•  zo zabezpečenia letenky do a z miesta konania odborného podujatia v zahraničí 
•  zo zabezpečenia ubytovania v mieste konania odborného podujatia v zahraničí 
•  zo zabezpečenie vstupu/vstupeniek na odborné podujatie v zahraničí

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach, ako sú napríklad odborné konferencie, odborné semináre či workshopy, v rámci tohoto programu zabezpečujeme v rozsahu maximálne 5 kalendárnych dní (4 noci).

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na medzinárodné odborné podujatie nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Pomôžeme vám zapojiť sa do komunitárnych programov EÚ

Prostredníctvom tejto služby chceme zvýšiť povedomie MSP a zlepšiť kvalitu ich informovanosti o možnostiach zapájania sa do komunitárnych programov EÚ, do samotného procesu vypracovávania príslušných žiadostí a projektov zapájať len MSP, ktoré vykazujú potenciál úspešne celý proces zvládnuť a maximálne efektívne využívať dlhodobé vysoko odborné a zároveň kapacitne obmedzené ľudské zdroje a know-how.

Pre mikro, malých a stredných podnikateľov (MSP) je pripravený trojfázový systém poskytovania podpory, zameraný špeciálne na ich zapájanie sa do komunitárnych programov EÚ.

Špeciálne semináre o možnostiach zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ

Prvá fáza prebieha v rámci obsahovo špeciálne zameraných seminárov prezentujúcich aktuálne možnosti zapojenia sa do existujúcich komunitárnych programov EÚ. Oprávnení klienti NPC budú v rámci 8 hodinových informačno-popularizačných seminárov informovaní o súvisiacich procesoch podávania jednotlivých žiadostí o zapojenie sa do konkrétneho komunitárneho programu EÚ, vrátane požiadaviek na ich správne vypracovanie a vypracovanie súvisiacich projektov.

Selekcia žiadateľov

Druhá fáza je fázou výberu v budúcnosti podporených oprávnených MSP. V rámci nej prebehne selekcia žiadateľov s ohľadom na potenciál a kvalifikačné predpoklady na úspešné zvládnutie celého procesu (napr.: podmienky a kritéria stanovené konkrétnym komunitárnym programom EÚ).

Odborné projektové poradenstvo zamerané komunitárne programy EÚ 

Tretia fáza je fázou samotného poskytnutia podpory vybraným uchádzačom pri ich zapájaní sa do komunitárnych programov EU. Klient NPC získa špecificky zameranú pomoc a odborné projektové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ pri príprave samotnej Žiadosti /Prihlášky /Projektu o zapojenie sa do zvoleného komunitárneho programu EÚ, ako aj v procese jej predkladania až po moment jej oficiálneho podania.    

Dlhodobé odborné projektové poradenstvo sa realizuje formou opakujúcich sa konzultácií jedného poradcu a jedného MSP, pričom za MSP vystupuje poverený zástupca. V prípade potreby vyplývajúcej zo špecifickosti danej témy a problému môže MSP na poradenstvo doviesť aj ďalších zamestnancov či zástupcov spoločnosti (napr. štatutár, konateľ, spoločník). Oprávnený klient NPC môže čerpať poradenstvo v rozsahu 80 hodín v priebehu 1 roka.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Klient NPC sa po vyčerpaní hodín dlhodobého vysoko odborného poradenstva preukáže, že podal príslušnú Žiadosť/ Prihlášku a/alebo Projekt súvisiaci so zapojením sa do zvoleného komunitárneho programu EU. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na poradenstvo nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Posilňovanie tímovej spolupráce i koučing zamestnancov

Mikro, malé a stredné podniky majú možnosť absolvovať v celodennú tímovú motivačnú alebo aktivačnú tímovú aktivitu typu: teambuilding, teamkoučing a pod.. Spoločnou a podstatnou charakteristikou služby je, že sa jej zúčastňuje maximálne 15 osôb v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu – prijímateľovi tejto služby (napr.: zamestnávateľ so svojimi zamestnancami, určené pracovné kolektívy z jedného podnikateľského subjektu a pod.). Celodenná služba je vedená odborným spolupracovníkom NPC ako kompaktný 8 hodinový program v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade akceptácie žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním stretnutie. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na motivačné a aktivačné tímové aktivity RP nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Prezentujte sa vo svete

Propagácia mikro, malých a stredných podnikov MSP prostredníctvom elektronických médií je služba zameraná na podporu rozšírenia MSP na domácom a na zahraničných trhoch. Táto forma pomoci prieniku na zahraničné trhy slúži ako alternatívny nástroj prezentácie výrobkov a služieb. 

Je určená pre tie MSP, pre ktoré nie je účelné a vhodné zúčastniť sa na zahraničnej výstave alebo veľtrhu z dôvodu, buď nevhodnosti tejto formy prezentácie pre povahu ponúkaných tovarov a služieb na zahraničnom trhu, alebo absencie sektorovo, teritoriálne a priemyselne vhodne zameraného prezentačného podujatia na dostupnom zozname. 

Oprávnený klient NPC si môže zvoliť jeden zo štyroch variantov súvisiacich s „pay-per-click“ reklamou (PPC reklama) :

•  nastavenie a správa PPC kampaní,
•  nastavenie a správa sociálnych sietí,
•  prieskum zahraničného trhu za účelom nastavenia propagácie,
•  redizajn webu s anglickou mutáciou.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie. Manažér rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Po uzatvorení zmluvy je žiadateľovi pridelený manažér Rastového programu, ktorý mu zabezpečí poskytnutie odsúhlasených služieb. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na poradenstvo nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Máte záujem o viac virtuálnych služieb?

V budúcnosti plánujeme poskytovať viacero služieb virtuálnou formou. Ak vám práve tento spôsob čerpania podporných služieb vyhovuje, neváhajte sa obrátiť pre viac informácií na manažéra programu.

Aktuálne výzvy

Momentálne nie sú zverejnené výzvy.

Pozrite si aktuálnu ponuku v našom kalendári

Informačné a popularizačné aktivity a skupinové odborné poradenstvo sa konajú priebežne a sú určené pre otvorené skupiny klientov NPC. Zamerané sú predovšetkým na témy z nasledujúcich oblastí : marketing; financie; právo a legislatíva; manažment; export a internacionalizácia; nástroje elektronického podnikania; internetová ekonomika, prevádzkovanie e-shopov, komunitárne a iné programy EÚ, prezentácia úspešnej podnikateľskej praxe a pod. V priebehu celého roka vás čakajú, v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave, stretnutia v trvaní 2, 4 alebo 6 hodín pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. 

Podstatou informačných a popularizačných aktivít je popularizácia odborných tém, motivovanie existujúcich mikro, malých a stredných podnikov k ich ďalšiemu rozvoju ako aj sprostredkovanie aktuálnych informácií z oblasti podnikania. Medzi ne patria:

  • Konferencie zamerané na zvyšovanie všeobecného povedomia a popularizáciu určených tém

  • Informačné semináre na vybrané podnikateľské témy

  • Príklady úspešnej podnikateľskej praxe, ktoré vás inšpirujú i motivujú k ďalším podnikateľkým cieľom

Podstatou skupinového odborného poradenstva je najmä rámcové sprostredkovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti podnikania a poskytovanie všeobecného poradenstva v rámci vopred zvolenej témy. Medzi jeho formy patria:

  • Pútavé prednášky na témy z oblasti podnikania

  • Kratšie odborné semináre na špecifické podnikateľské témy

  • Praktické workshopy zamerané na aplikáciu teórie v praxi

  • Networkingové stretnutia na podporu prepájania a spolupráce MSP

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v aktualitách v časti Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali na základe registrácie

Jednej udalosti sa za podnik môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Často sa nás pýtate

O služby Rastového programu sa môžu uchádzať existujúce malé a stredné podniky so sídlom firmy registrovaným v Bratislavskom samosprávnom kraji, bez ohľadu na právnu formu podnikania. Ďalšie podmienky vylučujúce niektoré odvetvia z pomoci Rastového programu sú špecifikované TU.

Ide o právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c)  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú

1. definíciu MSP (pozri nasledujúcu otázku)

2. podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny Národného projektu NPC II – BA kraj

Aktuálna dĺžka existencie MSP nie je pre účasť v Rastovom programe NP NPC II – BA kraj rozhodujúca, s výnimkou služby „zabezpečenie účasti MSP na odborných podujatiach v zahraničí“.

Každý žiadateľ o služby sa musí najprv registrovať na portáli npc.sk, na základe ktorej sa mu vygeneruje jedinečný identifikačný kód. Kód oprávňuje podnikateľa na prístup do klientskej zóny a prihlasovať sa na jemu určené služby v rámci celého NPC. Registrácia podlieha schvaľovaniu pracovníkmi NPC resp. Front office. 

Určujúcou definíciou MSP je definícia MSP v súlade s Prílohou č.1 Nariadenia Komisie (EÚ) č.651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108.

Príručka pre používateľov k definícii MSP 
1. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.
2. V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.
3. V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.

Táto výnimka je zavedená z dôvodu vylúčenia duplicity podpory poskytovanej v rámci Stážového programu. Služba „zabezpečenie účasti MSP na odborných podujatiach v zahraničí“, sa v rámci Rastového programu poskytuje len v prípade, ak ide o právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky, spĺňajú definíciu MSP a v momente podania žiadosti o účasť na odbornom podujatí v zahraničí podnikajú viac ako 3 roky od dátumu registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie.

Nie. Všetky služby Rastového programu sú bezplatné.
Vo vzťahu k MSP – v rámci realizácie projektu NP NPC II – BA kraj –  je podnikom, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny projektu, poskytovaná pomoc de minimis podľa Schémy pomoci MH SR: Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR.

Žiadosť o služby Rastového programu je možné podávať počas celého trvania Národné projektu NPC II – BA kraj, vždy na základe vyhlásených výziev. Niektoré výzvy na služby sa budú opakovať viackrát v roku.

Žiadosť sa vypĺňa elektronicky prostredníctvom online formulára zverejneného aktívnom linku v rámci jednotlivo zverejnených výziev v časti Aktuality.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť do Národného podnikateľského centra v Bratislave, aj spolu s príslušnými prílohami. Pre rôzne typy služieb sú určené rôzne typy žiadostí (niekedy vrátane prílohy), ktoré sú zverejňované vždy v danej výzve ku konkrétnej službe. Podujatia (skupinové poradenstvo) si môžete vopred vyhľadať a pozrieť v rámci aktualít v časti Pripravované podujatia.

Výzvy sú pravidelne zverejňované v aktualitách, rovnako ako aj pri každej ponúkanej službe v rámci Rastového programu.

V každej zverejnenej výzve, ktorú nájdete v Aktualitách sa nachádza aktívny link. Kliknutím naň sa dostanete k príslušným formulárom. Výzva zároveň obsahuje všetky podrobné informácie, ako sa na službu prihlásiť. Nezabudnite, že pred podaním žiadosti o konkrétnu službu, sa musíte zaregistrovať ako klient NPC.