Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Inšpirujte sa v zahraničí, pošlite zamestnancov na školenie, alebo získajte voucher na firemný audit

Stážový program v rámci národného projektu NPC II Ba kraj poskytuje podporu podnikateľom v rôznych formách. Nové kontakty a obzory si rozšírite na konferenciách v EÚ, kvalifikáciu vašich zamestnancov zvýšite na odborných kurzoch a našu podporu môžete získať aj pri audite interných procesov a to až do výšky 9 600 €.


Kto sa môže zapojiť?

Podniky do troch rokov

  • Mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II Ba kraj. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu maximálne 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť na území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Podniky nad tri roky

  • Mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II Ba kraj. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu viac ako 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť v BSK. Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Nepodnikatelia

  • Každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá spĺňa podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II Ba kraj. To znamená, že má v čase podania žiadosti o konkrétnu službu od 18 do 35 rokov a má trvalý pobyt v BSK.

Zaregistrovať sa môžete online alebo fyzicky v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave.

S online registráciou ako aj s vyplnením žiadosti k službám stážového programu vám ochotne poradíme, stačí nás kontaktovať: sp@npc.sk

Služby stážového programu

Zlepšite interné procesy vo firme

Našu podporu môžete získať aj v oblasti firemného auditu a to prostredníctvom voucheru až do výšky 9 600 €. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Firemný audit poukáže na potencionálne hrozby v oblasti, ktorú si vyberiete. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie. Vybrať si môžete z rôznych oblastí okrem finančných a účtovných auditov.

Pre koho je služba určená:

  • pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
  • firma je na trhu viac ako 3 roky

Po schválení žiadosti výberovou komisiou sa začne realizácia auditu. Zrealizovaný audit vybranej oblasti podnikania bude mať za výsledok vytvorenie správy z auditu, ktorá bude obsahovať zhodnotenie súčasného stavu a návrh možných zlepšení v danej oblasti. Audit bude realizovať konzultačná spoločnosť, ktorá bola vybraná na základe zásady hospodárnosti. Maximálna doba na zrealizovanie auditu je 6 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Po overení vašej registrácie, sa prihlásite prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré od nás obdržíte. Následne vyplníte žiadosť, ktorú nájdete v otvorenej výzve. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Kurzy pre zamestnancov

Máte v podniku šikovných zamestnancov, ktorých ďalšie vzdelávanie a rozvoj by boli benefitom aj pre vaše podnikanie? Pošlite ich na domáce alebo zahraničné vzdelávacie kurzy/tréningy! Vyberte kurz alebo tréning v krajinách Európskej únie, kde získajú nové odborné vedomosti a špecializácie, ktoré vám pomôžu v rozvoji podnikania. Kurz môže trvať maximálne 10 dní a za podnik sa môžu zúčastniť maximálne 2 zamestnanci.

Pre koho je služba určená:

  • pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
  • pre firmy, ktoré zamestnávajú zamestnancov

Po schválení žiadosti výberovou komisiou, zabezpečíme nákup vstupu na odborný kurz priamo my. Vašou úlohou tak bude len sa dobre pripraviť a využiť daný kurz, v čo najväčšej miere.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Po overení vašej registrácie, sa prihlásite prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré od nás obdržíte. Následne vyplníte žiadosť, ktorú nájdete v otvorenej výzve. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Konferencia či podujatie v štátoch EÚ

Strávte 5 dní na medzinárodnej konferencii alebo podujatí v členskom štáte Európskej únie a posuňte tým svoje podnikanie vpred. Vyberte si z podujatí medzinárodného charakteru, ktoré vás vedia obohatiť o skvelé nápady či know-how vo vybraných oblastiach. Podmienkou je, že musí ísť o medzinárodné podujatie v akomkoľvek členskom štáte EÚ, okrem SR. Za jeden podnik sa môžu zúčastniť maximálne dvaja jeho zástupcovia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa naše služby prispôsobujú aktuálnemu stavu, a preto umožňujeme získať aj virtuálny prístup na vami vybrané podujatie.

Pre koho je služba určená:

  • pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
  • pre firmy, ktoré sú na trhu menej ako 3 roky

(pre firmy staršie ako 3 roky je služba realizovaná v rámci Rastového programu)

Po schválení žiadosti výberovou komisiou, zabezpečíme nákup vstupu na konferenciu priamo my. Vašou úlohou tak bude len sa dobre pripraviť a využiť danú možnosť, v čo najväčšej miere. V závislosti od zverejnenej výzvy je možné službu rozšíriť o nákup letenky a ubytovania, súvisiaceho s účasťou na danom podujatí.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Po overení vašej registrácie, sa prihlásite prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré od nás obdržíte. Následne vyplníte žiadosť, ktorú nájdete v otvorenej výzve. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.