Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Získajte v zahraničí užitočné skúsenosti pre svoje podnikanie

Uvažujete nad začiatkom podnikania, alebo už podnikáte a chceli by ste pre svoj biznis nápad získať cenné zahraničné kontakty a skúsenosti z vyspelých trhov? Ak áno, ste tu správne! 

Stážový program prináša tak pre začínajúceho podnikateľa ako aj záujemcu o podnikanie možnosť spoznať nové trhy, získať biznis kontakty alebo poznatky o nových podnikateľských trendoch a to prostredníctvom svojich služieb ako je účasť na stážových pobytoch alebo na medzinárodných odborných podujatiach. 

Vyberte si z ponuky služieb, prihláste sa na výzvu a môžete aj Vy s nami letieť po nové skúsenosti.


Kto sa môže zapojiť ?

Stážového programu sa môžu zúčastniť:

ZAČÍNAJÚCI PODNIKATELIA

  • Začínajúci podnikatelia, t.j. mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj, tzn. majú v čase podania žiadosti o konkrétnu službu maximálne 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie, sídlia na území Bratislavského samosprávneho kraja a spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

NEPODNIKATELIA

  • Nepodnikatelia, t.j. každá fyzická osoba – nepodnikateľktorý je registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňa podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj, tzn.  má v čase podania žiadosti o konkrétnu službu od 18 do 35 rokov a má trvalý pobyt na území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK).

  • Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/ alebo študenti s trvalým bydliskom mimo BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. Takíto študenti už však nebudú môcť zároveň využívať služby Národných podnikateľských centier v iných krajoch Slovenska, poskytované v rámci komplementárneho národného projektu NPC v regiónoch. Veková hranica od 18 do 35 rokov sa vzťahuje aj na túto výnimku.

Zaregistrovať sa môžete online TU alebo osobne v rámci klientskeho centra Front Office, kde naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň overia Vaše údaje. Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v rámci nasledujúcej sekcie Služby Stážového programu a vo výzvach, zverejňovaných v rámci aktualít.

Služby stážového programu

Lákajú Vás krajiny ako Singapur, USA a Izrael?

V rámci realizácie národného projektu NPC II – BA kraj je naplánovaných 7 trojmesačných zahraničných stáží, na ktorých sa môžu za jeden mikro, malý a stredný podnik zúčastniť 2 jeho zástupcovia, identifikovaní v zmluve o poskytnutí tejto služby, v troch vybraných destináciách určených pre zahraničné stáže - Singapur, USA a Izrael.

Dlhodobý zahraničný stážový pobyt pre mikro, malých a stredných podnikateľov pozostáva zo 4 častí:

• z individuálnej predodletovej prípravy v trvaní 4 hod.

• zo zabezpečenia ubytovania v mieste absolvovania zahraničnej stáže

• zo zabezpečenia letenky do a z miesta absolvovania zahraničnej stáže

• zo zahraničnej časti v trvaní 1-3 mesiace, počas ktorej vybraní klienti absolvujú stáž v konkrétnom zahraničnom podnikateľskom inkubátore, odbornej inštitúcii, technologickom parku, akcelerátore a pod.. V rámci tejto časti získajú poradenské a mentoringové služby, networkingové služby, účasť na konferenciách a seminároch štandardne organizovaných daným zariadením, ako aj všeobecný prehľad a vedomosti súvisiace s podnikateľským prostredím v navštívenej krajine. Na základe požiadavky zo strany klienta, môže zahraničná stáž trvať kratšie, nie však menej ako jeden kalendárny mesiac.

Ako sa prihlásiť ?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Vášho identifikačného kódu. Manažér Stážového programu Vás bude kontaktovať, vyhodnotí Vašu žiadosť a poskytne Vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa na zahraničný stážový pobyt nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Európa pre podnikateľov i nepodnikateľov

V rámci realizácie národného projektu NPC II – BA kraj je naplánovaných 63 kombinovaných stážových pobytov pre MSP realizovaných v členských štátoch EÚ, na ktorých sa môžu za jeden mikro, malý a stredný podnik zúčastniť 2 jeho zástupcovia, identifikovaní v zmluve o poskytnutí tejto služby a 7 pobytov pre vybrané fyzické osoby – nepodnikateľov. Kombinovaný stážový pobyt pre mikro, malých a stredných podnikateľov i nepodnikateľov pozostáva z domácej a zahraničnej časti.

Domáca časť sa skladá:

• z individuálnej predodletovej prípravy v trvaní 4 hod.

• z účasti na 2 hodinovom vzdelávacom podujatí, organizovanom pre uzavretú skupinu

• z odborného individuálneho poradenstva v rozsahu 10 hodín pre MSP a 5 hodín pre fyzickú osobu – nepodnikateľa

• z poskytnutia prac. miesta v Coworking-u NPC BA (prac.stôl, uzamykateľná skrinka, spoločné multifunkčné zariadenie a wifi pripojenie), v trvaní 
kalendárny týždeň

• zo zabezpečenia ubytovania v mieste absolvovania zahraničnej stáže

• zo zabezpečenia letenky do a z miesta absolvovania zahraničnej stáže

Domáca časť kombinovaného stážového pobytu sa realizuje v trvaní 1 kalendárneho týždňa v Národnom podnikateľskom centre Bratislava a súvisí s príslušnou zahraničnou časťou kombinovaného stážového pobytu. 

Zahraničná časť sa skladá: 

• zo stáže v konkrétnom zahraničnom podnikateľskom inkubátore, odbornej inštitúcii, technologickom parku, akcelerátore a pod., v rámci ktorej získajú poradenské a mentoringové služby, networkingové služby, účasť na konferenciách a seminároch štandardne organizovaných daným zariadením, ako aj všeobecný prehľad a vedomosti súvisiace s podnikateľským prostredím v navštívenej krajine. 

Zahraničná časť kombinovaného stážového pobytu trvá až mesiac a realizuje sa na území niektorého z členských štátov Európskej únie. Na základe požiadavky zo strany klienta, môže zahraničná časť trvať kratšie, nie však na menej ako dva kalendárne týždne.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Vášho identifikačného kódu. Manažér Stážového programu Vás bude kontaktovať, vyhodnotí Vašu žiadosť a poskytne Vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na zahraničný stážový pobyt nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Navštívte odborné podujatie v Európe

V rámci realizácie národného projektu NPC II – BA kraj je naplánované zabezpečenie účasti mikro, malých a stredných podnikov na viac ako 100 medzinárodných odborných podujatiach v členských štátoch EÚ. Za jeden mikro, malý a stredný podnik sa môžu zúčastniť 2 jeho zástupcovia, identifikovaní v zmluve o poskytnutí tejto služby. Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je naplánované zabezpečenie účasti na viac ako 50 medzinárodných odborných podujatiach v členských štátoch EÚ.

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach, ako sú napríklad odborné konferencie, odborné semináre či workshopy, v rámci tohoto programu zabezpečujeme v rozsahu maximálne 5 kalendárnych dní (4 noci).

Zabezpečenie účasti na medzinárodných odborných podujatiach pozostáva:

• zo zabezpečenia letenky do a z miesta konania odborného podujatia v zahraničí 
• zo zabezpečenia ubytovania v mieste konania odborného podujatia v zahraničí 
• zo zabezpečenie vstupu/vstupeniek na odborné podujatie v zahraničí 

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Vášho identifikačného kódu. Manažér Stážového programu Vás bude kontaktovať, vyhodnotí Vašu žiadosť a poskytne Vám spätnú väzbu. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia na medzinárodné odborné podujatia nájdete vždy v aktuálnej výzve.