Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ, výzva je otvorená!

Komunitarne programu EU (BA, plagat, 06-2022).jpg

O 80 hodín bezplatného projektového poradenstva môžu požiadať malí a strední podnikatelia so sídlom v Bratislavskom kraji spĺňajúci definíciu MSP. 

V prípade záujmu o Dlhodobé odborné projektové poradenstvo vyplňte a odošlite Žiadosť nižšie. Obsahuje základné informácie o Žiadateľovi aj registráciu v Národnom podnikateľskom centre. Súčasťou žiadosti je povinná príloha, ktorú je potrebné vyplniť a pripojiť k žiadosti.

Viac informácií o Odbornom projektovom poradenstve pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ nájdete v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU (aktualizované dňa 13.09.2022).

V prípade, ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní uvedených formulárov, neváhajte nás kontaktovať: RPint@npc.sk


Odborné projektové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program. Tento národný projekt (ITMS2014+ 313041I861) sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené