Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Chcete rozšíriť svoje podnikanie doma alebo v zahraničí?

Rastový program ponúka široké spektrum služieb, ktorých cieľom je podporiť mikro, malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú potenciál rásť, inovovať sa a majú záujem rozširovať svoje podnikanie a trhový podiel nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na jednotnom trhu Európskej únie a na trhoch tretích krajín.

Služby Rastového programu sú rozdelené do dvoch základných smerov:

 • služby pre podnikateľov, ktorí majú záujem o rast a rozšírenie svojho podnikania na slovenskom trhu a/alebo zahraničných trhoch, ktoré sú poskytované v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja. Podnikatelia môžu využiť napríklad rôzne formy odborného poradenstva – individuálne alebo skupinové podnikateľské či projektové poradenstvo, fyzickou alebo elektronickou formou.
 • služby pre podnikateľov v rámci ich internacionalizačných aktivít a expandovania na zahraničné teritóriá. Podnikatelia sa môžu zúčastniť napríklad propagačných podujatí v zahraničí, akými sú významné špecializované a sektorové medzinárodné konferencie, veľtrhy či výstavy.

Naším cieľom je pomáhať slovenským malým a stredným podnikateľom zvyšovať konkurencieschopnosť, uvádzať existujúce alebo nové produkty a služby na slovenskom i zahraničných trhoch, udržať existujúce a vytvárať nové pracovné miesta. Chceme znižovať negatívne dopady úzkeho trhového priestoru Slovenskej republiky, zvýšiť využitie výrobného, technologického a exportného potenciálu, vytvárať a posilniť dodávateľské reťazce v priemysle, posilniť internacionalizáciu slovenských MSP a zlepšiť ich obchodnú bilanciu.

Kto sa môže zapojiť?

O služby Rastového programu môžu žiadať podnikatelia – právnické osoby alebo podnikatelia – fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú definíciu MSP a podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj.

Podniky musia mať sídlo/miesto podnikania na území Bratislavského samosprávneho kraja. Aktuálna dĺžka existencie MSP od registrácie subjektu v relevantnom registri oprávňujúcom na podnikanie nie je pre žiadanie a poskytovanie služieb Rastového programu rozhodujúca, s výnimkou služby Zabezpečenie účasti MSP na medzinárodných odborných podujatiach v zahraničí.

Služby Rastového programu môžu byť schválené a poskytnuté výlučne registrovaným a overeným žiadateľom – klientom Národného podnikateľského centra v Bratislave. Registrácia prebieha online formou, pri prihlasovaní sa na prvú službu, alebo podujatie. Po overení a schválení registrácie podnikateľa ako oprávneného žiadateľa pomoci môže tento vyplnením elektronického formulára žiadosti o nefinančnú pomoc žiadať konkrétnu službu v zmysle podmienok vyhlásených výziev.

Máte ďalšie otázky? Odpovede nájdete v sekcii Často kladené otázky. V prípade individuálnych otázok neváhajte priamo kontaktovať telefonicky, emailom alebo osobne klientskeho pracovníka Front office alebo programového manažéra nášho tímu.

 

Služby Rastového programu

Riešte operatívne problémy v podnikaní

Potrebujete rýchlo vyriešiť čiastkový problém, týkajúci sa vášho biznisu? V rámci krátkodobého individuálneho poradenstva dostanete odpovede na parciálne otázky, ktoré sa objavia vo vašom podnikaní. 

Jeden na jedného v rozsahu 10 hodín

Krátkodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou konzultácie jedného poradcu na jedného MSP podnikateľa, pričom za MSP vystupuje jeden až maximálne traja poverení zástupcovia. Poverenými zástupcami môžu byť osoby v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi a/alebo fyzické osoby, ktoré majú majetkovú účasť k žiadateľovi, a/alebo osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, resp. prokuristom žiadateľa. Bezplatné konzultácie sú žiadateľovi schválené a poskytnuté jedenkrát počas trvania národného projektu, celkovo v rozsahu 10 hodín na obdobie štyroch mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy, vyplňte elektronickú žiadosť. Manažér Rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne spätnú väzbu. V prípade schválenia žiadosti naplánuje pre vás relevantného odborníka a sprostredkuje s ním úvodné stretnutie.

Strategické riešenia na mieru

Niektoré problémy v podnikaní vyžadujú intenzívnu a komplexnú prácu na ich riešení. Vďaka nášmu dlhodobému individuálnemu poradenstvu sa môžete zamerať na svoje individuálne výhľadové riešenia a strategické nastavenia, najmä v tematických oblastiach ako marketing; financie; právo a legislatíva v podnikaní; manažment; export a internacionalizácia; elektronické podnikanie.

Konzultujte s odborníkom až 80 hodín

Dlhodobé individuálne poradenstvo sa realizuje formou opakujúcich sa konzultácií jedného poradcu na jeden mikro, malý a stredný podnik, pričom za MSP vystupuje jeden až maximálne traja poverení zástupcovia. Poverenými zástupcami môžu byť osoby v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi a/alebo fyzické osoby, ktoré majú majetkovú účasť k žiadateľovi, a/alebo osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, resp. prokuristom žiadateľa. Bezplatné poradenstvo je žiadateľovi schválené a poskytnuté jedenkrát počas trvania národného projektu, celkovo v rozsahu 80 hodín na obdobie 12 mesiacov.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy, vyplňte elektronickú žiadosť do termínu uzávierky. Všetky žiadosti sa posudzujú a schvaľujú v dvoch hodnotiacich kolách. Po formálnom hodnotení dostane žiadateľ spätnú väzbu o výsledku. Úspešné žiadosti s formálnou kontrolou sú následne posudzované výberovou komisiou. O výsledku výberovej komisie bude žiadateľ písomne informovaný do 10 dní od jej zasadnutia. S úspešnými žiadateľmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schválila, bude podpísaná zmluva o poskytnutí pomoci – služby dlhodobé individuálne poradenstvo. Informácie o podmienkach služby a termín predkladania žiadostí nájdete vždy v aktuálnej výzve.

 

Posilňovanie tímovej spolupráce, motivácie a komunikácie zamestnancov

Zamestnanci mikro, malých a stredných podnikov majú možnosť absolvovať celodennú tímovú motivačnú aktivitu pre posilnenie pracovného tímu. Jej obsah je prispôsobený potrebám podnikateľa a jeho zamestnancov s cieľom prispieť k zvýšeniu ich odborného rozvoja. Ide napr. o komunikačné zručnosti v kontakte so zákazníkom, obchodným partnerom, kolegom, spolupráca v tíme, zvládanie náročných situácií so zákazníkom, riešenie konfliktov a zlepšenie vzťahov na pracovisku, zvýšenie motivácie či tvorivého prístupu pracovníkov. Ďalšie témy môžu byť dohodnuté individuálne s tímom Rastového programu.

Aktivita v trvaní 8 hodín je určená uzatvorenej skupine jedného podniku, pričom počet účastníkov je minimálne 5 – maximálne 15 osôb. Celodenná služba je vedená odborným spolupracovníkom NPC v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa môže konať aj na pracovisku podnikateľa.

Ako sa prihlásiť?

Po registrácii vyplňte elektronický formulár žiadosti. Manažér Rastového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. V prípade schválenia žiadosti pre vás naplánuje relevantného odborníka, prípadne sprostredkuje stretnutie pre identifikovanie východiskového stavu a definovanie cieľov. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa na motivačné a aktivačné tímové aktivity nájdete v aktuálnej výzve.

Pozrite si aktuálnu ponuku v našom kalendári

Podnikateľom ponúkame prehľad o trendoch, užitočné informácie pre každodenné podnikateľské výzvy a príležitosti, novinky a inšpirácie, pripomenieme nové povinnosti a ukážeme možné riešenia. Informačné a popularizačné aktivity a skupinové odborné poradenstvo sa konajú priebežne počas celého roka a sú určené pre otvorené skupiny registrovaných klientov NPC.

Zamerané sú na rôzne témy, najmä z nasledujúcich oblastí: marketing; financie podniku; právo a legislatíva pre podnikanie; manažment; export a internacionalizácia; nástroje elektronického podnikania; internetová ekonomika; prevádzkovanie e-shopov; komunitárne programy EÚ, prezentácie podnikateľských príkladov; mäkké zručnosti; networkingové príležitosti a pod. V priebehu celého roka vás čakajú v priestoroch Národného podnikateľského centra v Bratislave podujatia v trvaní 2 až 6 hodín pod vedením skúsených lektorov a podnikateľov.

Podstatou informačných a popularizačných aktivít je popularizácia odborných tém, motivovanie existujúcich mikro, malých a stredných podnikov k ich ďalšiemu rozvoju, ako aj sprostredkovanie aktuálnych informácií z oblasti podnikania. Medzi ne patria:

 • konferencie zamerané na zvyšovanie všeobecného povedomia a popularizáciu určených tém,
 • informačné semináre na vybrané podnikateľské témy,
 • príklady úspešných podnikateľských praxí, ktoré vás inšpirujú a motivujú k ďalším podnikateľským cieľom.

Podstatou skupinového odborného poradenstva je najmä rámcové sprostredkovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti podnikania a poskytovanie všeobecného poradenstva v rámci vopred zvolenej témy. Medzi jeho formy patria:

 • pútavé prednášky na témy z oblasti podnikania,
 • odborné semináre na špecifické podnikateľské témy,
 • praktické workshopy zamerané na aplikáciu teórie v praxi,
 • networkingové stretnutia na podporu prepájania a spolupráce MSP.

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka početné informačné a odborné stretnutia. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v sekcii Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie prostredníctvom vášho prihlasovacieho hesla, resp. po aktivovanej registrácii do Národného podnikateľského centra.

Jednej udalosti sa za podnik môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Do hĺbky na jednu tému

Podstatou zväčša viacdňových a nadväzujúcich sérií vzdelávacích podujatí je vytvorenie dostatočného priestoru na podrobné vysvetlenie a zvládnutie určených aktuálnych tém a zadaní a osvojenie si nových zručností a poznatkov pod vedením špecializovaných odborníkov.

Podujatia sú zamerané predovšetkým na témy z nasledujúcich podnikateľských oblastí: marketing; financie; právo a legislatíva; manažment; export a internacionalizácia; nástroje elektronického podnikania; internetová ekonomika; prevádzkovanie e-shopov; komunitárne a iné programy EÚ; prezentácia úspešnej podnikateľskej praxe a pod.

Sú určené pre otvorené skupiny klientov NPC s časovou dotáciou 12 hodín, ktoré sú rozdelené do nadväzujúcich blokov počas dvoch, troch alebo štyroch dní. Môžu byť vystavané aj ako kombinácia viacerých samostatných jednodňových podujatí, pričom platí pravidlo, že zjednocujúcim prvkom je zvolená téma alebo zadanie.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte kalendár podujatí, registrujte sa do Národného podnikateľského centra. Po aktivovaní prístupového hesla vyplňte elektronickú žiadosť na vybraté vzdelávacie podujatie. Tím Rastového programu vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu. O schválení a zaradení na vybraté podujatie budete informovaní emailom.

Jedného vzdelávacieho podujatia sa za podnik môžu zúčastniť až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k podniku, alebo členovia štatutárneho orgánu, resp. prokuristi podniku.

 

 

Vycestujte a presaďte sa v zahraničí

Individuálne propagačné podujatia v zahraničí sa realizujú formou zabezpečenia účasti zaregistrovaných a overených klientov Národného podnikateľského centra (NPC) spadajúcich do kategórie mikro, malý alebo stredný podnik (MSP) na vybraných veľtrhoch, prezentačných podujatiach a výstavách. Výzvy na podávanie žiadostí budú pripravené vo viacerých variantoch a ich súčasťou bude aj katalóg medzinárodných propagačných podujatí.

Vyberte si balík podľa svojich preferencií

Pri konkretizácii propagačného podujatia oprávnený klient NPC pracuje s tzv. „škálou služieb“, z ktorej si môže podľa svojich potrieb vybrať a nakombinovať „balík služieb v troch variantoch“ až do výšky maximálnej hodnoty stanovenej v príslušnej výzve.

Kompletnú ponúkanú škálu služieb tvorí zabezpečenie:

 • letenky do a z miesta konania propagačného podujatia v zahraničí,
 • ubytovania v mieste konania propagačného podujatia v zahraničí,
 • vstupu na podujatie, neoddeliteľné súvisiace služby, výstavná plocha bez expozície,
 • vstupu na podujatie, neoddeliteľné súvisiace služby, výstavná plocha + expozícia,
 • prepravy exponátov (výber z ponúkaných rozmerových a váhových limitov na prepravu exponátov určených výlučne na realizáciu výstavnej expozície príslušného MSP).

Z nej je možné si vybrať nasledujúce varianty balíkov:

 • Zabezpečenie účasti na svetových veľtrhoch a výstavách – variant 1

Tento variant predstavuje kompletnú škálu služieb do vybraných destinácií: Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Švajčiarsko, Rusko, Turecko, Srbsko, Ukrajina, USA, Čína, SAE, Kanada, JAR, Vietnam, Kuba, Argentína, Čile, pričom platí pravidlo, že za 1 MSP sa môžu zúčastniť max. 2 osoby vopred uvedené a identifikované v zmluve o poskytnutí predmetnej služby.

 • Zabezpečenie účasti na svetových veľtrhoch a výstavách – variant 2

Tento variant predstavuje kompletnú škálu služieb bez zabezpečenia leteniek do vybraných destinácií: Česká republika, Maďarsko a Rakúsko, pričom platí pravidlo, že za 1 MSP sa môžu zúčastniť max. 2 osoby vopred uvedené a identifikované v zmluve o poskytnutí predmetnej služby.

 • Zabezpečenie účasti na svetových veľtrhoch a výstavách – variant 3

Tento variant predstavuje kompletnú škálu služieb bez zabezpečenia prepravy exponátov do destinácie Kuba, pričom platí pravidlo, že za 1 MSP sa môžu zúčastniť max. 2 osoby vopred uvedené a identifikované v zmluve o poskytnutí predmetnej služby.

Žiadateľ o poskytnutie tejto služby pri vytváraní svojej žiadosti nemusí akceptovať všetky súčasti zvoleného variantu balíka služieb. Povinné sú len zabezpečenie vstupu na podujatie + neoddeliteľné súvisiace služby + výstavná plocha.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete po zaregistrovaní sa v NPC a následným podaním žiadosti v konkrétnej výzve. Manažér Rastového programu vyhodnotí splnenie formálnych náležitostí žiadosti. Po obsahovej stránke vyhodnotí žiadosť výberová komisia. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva.

Zároveň s uzatvorením zmluvy bude schválenému klientovi pridelený konkrétny manažér Rastového programu, ktorý mu zabezpečí poskytnutie odsúhlasených služieb a priebežne tiež bude dohliadať na spoluprácu zazmluvneného žiadateľa s dodávateľom. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa nájdete vždy v aktuálnej výzve.

 

Podnikáte viac ako 3 roky?

Táto služba sa poskytuje zaregistrovaným a overeným klientom Národného podnikateľského centra (NPC), ktorí spĺňajú definíciu MSP a ktorí v momente podania žiadosti o účasť na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí (MOP) podnikajú viac ako 3 roky.

Za jeden MSP sa môžu zúčastniť maximálne dvaja jeho zástupcovia identifikovaní v prípade schválenia žiadosti v zmluve o poskytnutí tejto služby.

Pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov od začatia podnikania, spĺňajúcich definíciu MSP, overených a zaregistrovaných klientov NPC, je obdobná služba poskytovaná v rámci Stážového programu – Medzinárodné odborné podujatia.

Navštívte odborné podujatie v Európskej únii

V rámci Rastového programu je naplánovaných 100 účastí zaregistrovaných a overených klientov NPC na medzinárodných odborných podujatiach, konajúcich sa výhradne v členských štátoch EÚ.

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach pozostáva zo zabezpečenia:

 • letenky do a z miesta konania medzinárodného odborného podujatia v zahraničí,
 • ubytovania v mieste konania medzinárodného odborného podujatia v zahraničí,
 • vstupu/vstupeniek na medzinárodné odborné podujatie v zahraničí.

Účasť na medzinárodných odborných podujatiach, ako sú napríklad odborné konferencie, odborné semináre či workshopy, v rámci tohoto programu zabezpečujeme v rozsahu maximálne 5 kalendárnych dní (4 noci).

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete po zaregistrovaní sa v NPC a následným podaním žiadosti v konkrétnej výzve, vrátane jej príloh. Manažér Rastového programu vyhodnotí splnenie formálnych náležitostí žiadosti. Po obsahovej stránke vyhodnotí žiadosť výberová komisia. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva.

Zároveň s uzatvorením zmluvy bude schválenému klientovi pridelený manažér Rastového programu, ktorý mu zabezpečí poskytnutie odsúhlasených služieb a priebežne tiež bude dohliadať na spoluprácu zazmluvneného žiadateľa s dodávateľom. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Pomôžeme vám zapojiť sa do komunitárnych programov EÚ

Pre overených a zaregistrovaných klientov Národného podnikateľského centra (NPC) spadajúcich do kategórie mikro, malý alebo stredný podnik (MSP) je pripravený systém pomoci, ktorý je zameraný špeciálne na pomoc pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ.

Špeciálne semináre o možnostiach zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ

Semináre sú zamerané na prezentáciu aktuálnych možností zapojenia sa do existujúcich komunitárnych programov EÚ. Oprávnení klienti NPC budú v rámci 4 a 8 hodinových informačno-popularizačných seminárov informovaní o jednotlivých druhoch komunitárnych programov, o procesoch podávania žiadostí o príspevok z komunitárnych programov a o požiadavkách na ich správne vypracovanie.

Odborné projektové poradenstvo zamerané na komunitárne programy EÚ

Klient NPC získa špecificky zameranú pomoc a odborné projektové poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ od prípravy žiadosti o príspevok zo zvoleného komunitárneho programu EÚ až po moment jej oficiálneho podania.

Dlhodobé odborné projektové poradenstvo sa realizuje formou opakujúcich sa konzultácií jedného alebo viacerých konzultantov a jedného MSP, pričom za MSP vystupuje poverený zástupca. V prípade potreby môže MSP na poradenstvo doviesť aj ďalších zamestnancov či zástupcov. Oprávnený klient NPC môže čerpať poradenstvo v rozsahu maximálne 80 hodín v priebehu jedného roka. Poradenstvo končí momentom podania žiadosti o príspevok.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete po zaregistrovaní sa v NPC a následným podaním žiadosti v konkrétnej výzve, vrátane jej príloh. Manažér Rastového programu vyhodnotí splnenie formálnych náležitostí žiadosti. Po obsahovej stránke vyhodnotí žiadosť výberová komisia. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva.

Zároveň s uzatvorením zmluvy bude schválenému klientovi pridelený manažér Rastového programu, ktorý mu zabezpečí poskytnutie odsúhlasených služieb a priebežne tiež bude dohliadať na spoluprácu zazmluvneného žiadateľa s konzultantom. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa nájdete v aktuálnej výzve.

 

Prezentujte sa vo svete

Služba je zameraná na podporu a rozšírenie sa zaregistrovaných a overených klientov NPC spadajúcich do kategórie mikro, malý a stredný podnik (MSP) na domácom a na zahraničných trhoch. Táto forma pomoci pri expanzii slúži ako alternatívny nástroj pre prezentáciu výrobkov a služieb.

Je určená pre MSP, pre ktoré nie je účelné a vhodné zúčastniť sa na zahraničnej výstave alebo veľtrhu.

Oprávnený klient NPC si môže zvoliť jeden zo štyroch variantov súvisiacich s „pay-per-click“ reklamou (PPC reklama):

 • nastavenie a správa PPC kampaní,
 • nastavenie a správa sociálnych sietí,
 • prieskum zahraničného trhu za účelom nastavenia propagácie,
 • redizajn webu s anglickou mutáciou.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete po zaregistrovaní sa v NPC (www.npc.sk) a následným podaním žiadosti v konkrétnej výzve, vrátane jej príloh. Manažér Rastového programu vyhodnotí splnenie formálnych náležitostí žiadosti. Po obsahovej stránke vyhodnotí žiadosť výberová komisia. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu výberová komisia schváli, bude podpísaná zmluva.

Zároveň s uzatvorením zmluvy bude schválenému klientovi pridelený manažér Rastového programu, ktorý mu zabezpečí poskytnutie odsúhlasených služieb a priebežne tiež bude dohliadať na spoluprácu zazmluvneného žiadateľa s dodávateľom. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa nájdete v aktuálnej výzve.

Máte záujem o viac virtuálnych služieb?

V budúcnosti plánujeme poskytovať viacero služieb virtuálnou formou. Ak vám práve tento spôsob čerpania podporných služieb vyhovuje, dajte nám o tom vedieť.