Podpora internacionalizácie MSP

Lákajú vás veľtrhy a výstavy v zahraničí?

Využite nami ponúkanú službu, ktorou je plne hradené zabezpečenie účasti malých a stredných podnikov (MSP) na významných prezentačných podujatiach (veľtrhoch a výstavách) v zahraničí.

Účasť na podujatiach by podnikom mala pomôcť:

  • zviditeľniť sa,
  • preniknúť a presadiť sa na zahraničných trhoch,
  • nadviazať nové obchodné kontakty.

Stačí, ak si vyberiete vhodné prezentačné podujatie v zahraničí, ktoré by najviac vyhovovalo vašim požiadavkám, a následne vám pomôžeme zabezpečiť všetko potrebné (napr. prezentačný stánok, letenky či ubytovanie).


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP).

Patria sem podniky, ktoré:

  • zamestnávajú menej ako 250 osôb,
  • ročný obrat nepresahuje 50 miliónov (resp. celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur),
  • majú sídlo v niektorom zo samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci uchádzania sa o túto službu je potrebné pri podávaní žiadosti preukázať, že činnosť spoločnosti priamo súvisí so sektorovým zameraním prezentačného podujatia, na ktorom sa plánujete zúčastniť, a zároveň spĺňa kritériá stanovené v ostatných determinačných dokumentoch (schéme pomoci de minimis; uznesenia vlády SR č. 476 z r. 2015 a zákona číslo 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a pod.). Ostatné dôležité informácie sú uvedené vo Výzve, prípadne na požiadanie v každom z regionálnych Trade pointov.

Ako sa uchádzať o účasť na VaV?

Veľmi jednoducho – v prípade, ak ešte nie ste klientom Národného podnikateľského centra, je potrebné zaregistrovať sa a podať si žiadosť, čo vám zaberie iba zopár minút.

Po online vyplnení a odoslaní úvodných formulárov vás budeme kontaktovať s cieľom skompletizovať potrebnú dokumentáciu, ak to bude potrebné.

Proces realizácie služby

Stručný chronologický prehľad toho, čo vás čaká, ak sa rozhodnete o službu uchádzať:

  • Po stanovenom uzavretí kola zasadne výberová komisia špecificky zameraná na tematiku podujatia a posúdi zaslané žiadosti.
  • V prípade schválenia žiadosti bude s úspešnými žiadateľmi uzatvorená zmluva o poskytnutí pomoci na realizáciu predmetnej služby.
  • Pri podpise zmluvy bude žiadateľovi pridelený manažér zo strany poskytovateľa (ktorý bude administrovať proces poskytnutia služby) a zároveň externý dodávateľ, ktorý bude zabezpečovať fyzickú realizáciu účasti subjektu na podujatí (zabezpečenie leteniek, ubytovania, prepravu exponátov a pod.).
  • Posledným krokom je ukončenie čerpania služby povinným vypracovaním a doručením záverečnej správy do príslušného Trade pointu (resp. pridelenému manažérovi) s popisom prijatej služby a prínosu pre spoločnosť.

V prípade ďalších otázok a konkrétnych špecifík, prosím, kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier. Pre viac informácií sledujte náš web, alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.