Podpora internacionalizácie MSP

Spolupracujte a zvýšte svoj exportný potenciál

Chcete sa efektívne zapojiť do medzinárodnej obchodnej výmeny? Vzájomná kooperácia viacerých subjektov je šanca ako zvýšiť či zefektívniť Váš internacionalizačný potenciál a zlepšiť vašu pozíciu na medzinárodnom trhu.

Cieľom aktivity je zviditeľniť sa a zefektívniť rôzne obchodné platformy ako nástroj pre budovanie inovatívnosti a konkurencieschopnosti MSP na medzinárodných trhoch. Napríklad osvetou cez informačné kanály SBA, vytváraním propagačných materiálov, skupinovým poradenstvom či krátkodobým odborným poradenstvom zameraným na propagáciu takéhoto typu združenia podnikov.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP).

Patria sem podniky, ktoré:

  • zamestnávajú menej ako 250 osôb,
  • ročný obrat nepresahuje 50 miliónov (resp. celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur),
  • majú sídlo v niektorom zo samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Táto forma podpory pre podnikateľov sa zameriava na základné a pokročilé administratívne funkcie, výskum trhu, vytvorenie spoločnej značky a ďalších pokročilých marketingových nástrojov, či vytváranie celkovej rozvojovej stratégie vo vzťahu k prieniku na zahraničné trhy.

Ako sa uchádzať o službu?

Veľmi jednoducho – v prípade, ak ešte nie ste klientom Národného podnikateľského centra, je potrebné zaregistrovať sa a podať si žiadosť, čo vám zaberie iba zopár minút.

Po online vyplnení a odoslaní úvodných formulárov vás budeme kontaktovať s cieľom skompletizovať potrebnú dokumentáciu, ak to bude potrebné.

Proces realizácie služby

Skupinové poradenstvá, semináre, workshopy a konferencie budú zverejnené v predstihu. Tak sa záujemcovia/podnikatelia vopred dozvedia o termíne, mieste a obsahu seminára, na ktorý sa môžu bezplatne prihlásiť a po schválení sa ho aj zúčastniť.

Realizácia krátkodobého poradenstva sa začína podaním žiadosti o túto službu, následne pracovník Trade pointu vyhodnotí žiadosť, posúdi vhodnosť poradenstva a v prípade schválenia navrhne lektora a pomôže pri nastavení termínov poradenstva.

V prípade ďalších otázok a konkrétnych špecifík, prosím, kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier.

Pre viac informácií sledujte náš web alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.

 

Ktoré služby môžete využiť?

Informačné podujatia a skupinové poradenstvo

Cieľom pomoci je obsiahnuť potreby MSP vo fáze rozvoja a vytvoriť odbornú nadstavbu nad základnými znalosťami v danej oblasti MSP. Prebieha formou odborných seminárov, workshopov, prednášok či prezentácie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe.

Krátkodobé individuálne poradenstvo

Snahou je poskytnúť odborné poradenstvo pri riešení ich operatívnych problémov pri možnom zapojení sa do rôznych obchodných platforiem.

Služba sa realizuje formou konzultácie s jedným poradcom – fyzickou alebo elektronickou formou. Rozsah služby je 10 hodín.