Podpora internacionalizácie MSP

Zdokonaľte sa v online podnikaní

Služba Využívanie nástrojov elektronického podnikania ponúka MSP jedinečnú príležitosť využiť potenciál globálnych trendov. Zlepšite svoju skúsenosť s online podnikaním, osvojte si moderné trendy súčasnosti v tejto sfére. S využitím digitálnych nástrojov môžete posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň.

Cieľom služby je pomocou informačných podujatí či seminárov alebo individuálneho poradenstva zvýšiť rozvoj znalostí a zručností MSP v oblasti elektronického podnikania, definovať výhody využívania internetovej ekonomiky v praxi a skonkretizovať praktické výhody, ktoré so sebou jej využívanie prináša.

Máte záujem? Staňte sa klientom NPC a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.

Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP). Patria do nej podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

Podniky musia mať trvalý pobyt resp. sídlo na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského alebo Žilinského kraja. 

Služby v rámci programu môžu čerpať len registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením online registračného formulára.  Prípadne osobne v Trade pointoch v Trnave, v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Košiciach, Prešove alebo v Banskej Bystrici. Naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň na mieste overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC budete môcť prihlásiť do služby. 

Služby programu

Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci elektronického podnikania 

Snahou je motivovať podniky, ktoré mali doposiaľ limitovanú skúsenosť s on-line podnikaním, aby si osvojili moderné trendy pri online podnikaní.

Kladie si za cieľ poskytnúť odborné poradenstvo MSP pri riešení operatívnych, čiastkových problémov. Snahou je poradiť klientom, ktorí potrebujú pomôcť s rozvojom znalostí v internetovom podnikaní, tvorbou web dokumentov, videoprezentáciou či šírením vytvorených výstupov. Maximum je však 10 hodín poradenstva pre individuálneho klienta.

Dlhodobé individuálne poradenstvo v rámci elektronického podnikania

Snahou je poskytnúť podporu vybratým uchádzačom o poradenstvo v tomto segmente prostredníctvom najatého experta, pracujúceho na základe dohody. Ten v mene prijímateľa poskytne vybranému MSP špecificky zameranú pomoc a poradenstvo. Maximom je však 80 hodín dlhodobého vysokoodborného poradenstva.

Skupinové poradenstvo v rámci elektronického podnikania

Skupinové poradenstvá sú zamerané na informovanie o využívaní nástrojov elektronického podnikania a sú určené pre každého prevádzkovateľa eshopu. Budú rozdelené na tri hlavné segmenty: spoločný základ, manažérske zručnosti a výkonné zručnosti.

Uskutočnia sa vo všetkých siedmich samosprávnych krajoch s výnimkou Bratislavy minimálne raz za obdobie realizácie projektu.

Ako sa môžete prihlásiť

Záujemca sa prihlási prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke.

Sledujte aktuálne výzvy na tejto stránke, prípadne v aktualitách národného projektu a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste získali na základe registrácie.  So schváleným žiadateľom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí predmetnej služby.

Po ukončení čerpania zazmluvneného rozsahu služieb je určený zástupca MSP povinný vypracovať a doručiť Prijímateľovi záverečnú správu s popisom prijatej služby a prínosu pre podnikateľa.

V prípade ďalších otázok kontaktujte najbližších pracovníkov našich Trade centier.


Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o Dlhodobé individuálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti využívania nástrojov elektronického podnikania) 

Krátkodobé individuálne poradenstvo zamerané na využívanie nástrojov elektronického podnikania