Podpora internacionalizácie MSP

Ako zlepšiť povedomie o vašej firme v zahraničí?

Cieľom služby je poskytnúť malým a stredným podnikom možnosť ich zviditeľnenia sa na zahraničných trhoch a posilniť tak ich internacionalizačný potenciál.

Na tento účel si budú môcť vybrať z nasledujúcich nástrojov: nastavenie a správa PPC kampaní, redizajn webu s anglickou mutáciou, prieskum a nastavenie trhu za účelom propagácie či nastavenie a správa sociálnych sietí. Túto službu zabezpečujeme vybraným malým a stredným podnikom prostredníctvom vysúťaženého dodávateľa.

Staňte sa klientom NPC a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP). Patria do nej podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

Podniky musia mať trvalý pobyt resp. sídlo na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského alebo Žilinského kraja. 

Služby v rámci programu môžu čerpať len registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením online registračného formulára alebo osobne v jednotlivých Trade pointov v Trnave, v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Košiciach, Prešove alebo v Banskej Bystrici. Naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň na mieste overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC budete môcť prihlásiť do služby. 

Po uzatvorení zmluvy pridelíme žiadateľovi celoprojektového odborného pracovníka, ktorý zabezpečí komunikáciu a párovanie MSP s vysúťaženým dodávateľom predmetnej služby.

Po ukončení služby zašle MSP záverečnú správu s popisom obsahu prijatej služby a jeho samotným prínosom.

Služby programu

Nastavenie a správa PPC kampaní

PPC, čiže v preklade platba za klik (pay-per-click) je špecifický reklamný model, pri ktorom zadávatelia reklamy za ňu platia až v momente, keď si na ňu klient klikne. Platí sa v závislosti od toho, koľko ráz sa reklama klientovi zobrazí.

Výhodou takejto kampane je skutočnosť, že návštevnosť stránky máte neustále pod kontrolou, umožňuje vám vytvárať okamžitú návštevnosť. Navyše kontrola informácií a miesto, kam sa návštevník vašej webstránky dostane, je len a len na vás. Sami si kontrolujete aj to, v ktorej geografickej lokalite sa vaša reklama zobrazí.

Redizajn webu s anglickou mutáciou

Máte už spustenú webstránku, no napriek tomu sa vám príliš nedarí zvyšovať jej návštevnosť či odbyt produktov. Problém nemusí byť v ponúkanom tovare, ale v samotnom nastavení webovej stránky. Jej redizajn s využitím znalostí našich najatých odborníkov môže byť vašim odrazovým mostíkom za naplnením vašich cieľov.

Prieskum nastavenia trhu za účelom nastavenia propagácie

Informácie sú v súčasnosti základným predpokladom úspešného fungovania na trhu, čo, prirodzene, platí aj pre elektronické médiá. Len správne nastavenie trhu vám pomôže zvýšiť efektívnosť vášho podnikania.

Nastavenie a správa sociálnych sietí

Sociálne siete sú posledné roky fenoménom aj v oblasti podnikania. Ich správne nastavenie je nevyhnutným predpokladom zvyšovania efektivity vášho podniku.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálne výzvy na tejto stránke, prípadne v aktualitách národného projektu a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste získali na základe registrácie. Kompletne vyplnenú žiadosť posúdi rozhodovacia komisia zložená z interných zamestnancov partnera.

So schváleným žiadateľom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí predmetnej služby. Všeobecne platí, že celková hodnota plnenia vo vzťahu k jednému podporenému MSP nepresiahne hodnotu stanovenú ako maximálna výška pomoci v konkrétnej výzve.

Po ukončení čerpania zazmluvneného rozsahu služieb je určený zástupca MSP povinný vypracovať a doručiť Prijímateľovi záverečnú správu s popisom prijatej služby a prínosu pre podnikateľa.

V prípade ďalších otázok kontaktujte najbližších pracovníkov našich Trade centier.