Podpora internacionalizácie MSP

Trade pointy – brána k informáciám pre vás

Trade pointy sú kancelárie zriadené v priestoroch regionálnych NPC. Nájdete ich v Trnave, Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach a Prešove. Špeciálne vyškolení zamestnanci v nich poskytnú zástupcom malých a stredných podnikov komplexné informácie a služby na podporu ich prieniku na zahraničné trhy, vrátane podpory ich marketingových a investičných aktivít, franchisingu či právneho poradenstva.

K dispozícii po schválení žiadosti bude prípadné poskytovanie priestorov na stretnutia so zahraničnými obchodnými partnermi, vyjednávanie obchodných dohôd či podporné a konzultačné služby pri identifikácii správnych obchodných partnerov.

Staňte sa klientom NPC a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP). Patria do nej podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

Podniky musia mať trvalý pobyt resp. sídlo na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského alebo Žilinského kraja. 

Služby v rámci programu môžu čerpať len registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením online registračného formulára.  Prípadne v Trade pointoch v Trnave, v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Košiciach, Prešove alebo v Banskej Bystrici. Naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň na mieste overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC budete môcť prihlásiť do služby.

Služby programu

Krátkodobé individuálne poradenstvo

Cieľom je poskytnúť poradenstvo týkajúce sa operatívnych a čiastkových problémov. Služba sa realizuje formou konzultácie s jedným poradcom – fyzickou alebo elektronickou formou. Oprávnený žiadateľ môže získať maximálne 10 poradenských hodín a vyčerpať ich v priebehu roka.

Dlhodobé individuálneho poradenstvo

Snahou je poskytnúť individuálne poradenstvo zamerané na komplexnejšie riešienie individuálnych problémov a dlhodobých potrieb MSP. Služba sa realizuje formou konzultácie s poradcami, odborníkmi, expertmi – fyzickou alebo elektronickou formou. Konkrétne žiadosti – na rozdiel od krátkodobého poradenstva – posudzuje rozhodovacia komisia.

Technologické profily

Poradenstvo je zamerané na prípravu podkladov na zatraktívnenie obchodných a technologických profilov spoločností so záujmom o internacionalizáciu a ich následné párovanie prostredníctvom dostupných nástrojov. Patria medzi ne rôzne databázy EK a obchodné fóra schopné sprostredkovať obchodné kontakty a zvýšiť internacionalizačný potenciál MSP.

Aktuálne výzvy

Momentálne zverejnené výzvy:

Dlhodobé individuálne poradenstvo - výzva 

Krátkodobé individuálne poradenstvo - výzva