Podnikanie v definíciách a porovnaniach

Pri rozhodovaní sa o tom, či začať podnikať človek väčšinou zvažuje svoje možnosti a budúcnosť. Preto je dôležité byť informovaný o všetkých povinnostiach a obmedzeniach vyplývajúcich z podnikania.

Čo to vlastne podnikanie je?

Podnikanie sa začalo rozvíjať spolu s vývojom civilizácie. Dnes je vnímané rozlične podľa kultúr a krajín. Základnú definíciu podnikania na Slovensku je možné nájsť v Obchodnom zákonníku a Živnostenskom zákone. Podľa tohto znenia je podnikanie: "Sústavná činnosť vykonávaná samostatne,  vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku."

V zahraničnej literatúre nie je podnikanie spájané s dosahovaním zisku, ale skôr s dosahovaním úspechu. Tým úspechom môže byť aj snaha o sebarealizáciu sa v oblastiach, v ktorých by sa človek v zamestnaní realizovať nemohol, resp. podnikateľ uspokojuje svoje potreby tým, že uspokojuje potreby svojich zákazníkov. Oblasti, v ktorých sa dá podnikať, sú nekonečné.

Základný legislatívny rámec podnikania na Slovensku

Podnikaním sa všeobecne rozumie vlastnenie a činnosť podniku a/alebo činnosť podnikateľa, jeho samostatné rozhodovanie o zámere, právnej forme, umiestnení, organizácii, miere zadĺženia, rozdelení zisku a podobne.

Podnikanie v SR a jeho základná úprava vychádza z týchto legislatívnych usmernení:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov – Obchodný zákonník
 • Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Živnostenský zákon

Ďalšie zákony, s ktorými sa podnikateľ pri vykonávaní svojej činnosti bezprostredne stretáva a je povinný ich dodržiavať bez ohľadu na druh vykonávanej činnosti sú:

 • Zákon o účtovníctve
 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o zdravotnom poistení
 • Zákon o sociálnom poistení

Podnikateľ je potom v odvodenej definícii: osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť, vo svojom vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a hlavne za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, družstvo)
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (koncesované a ohlasované živnosti)
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (umelci a iné slobodné povolania)
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľníci)

Porovnanie so zamestnaním

Ak by sme chceli porovnať možnosti, ktoré podnikanie poskytuje ale tiež obmedzenia, najlepšie bude porovnanie so zamestnaním, nakoľko zamestnanie je najčastejšou formou dosahovania príjmov okrem podnikania:

Zamestnanec

Podnikateľ

+ istý príjem

+ sám sebe pánom

+ nižšia zodpovednosť

+ flexibilita časová aj pracovné

+ odvody

+ voľná pracovná doba

+ dovolenka

+ vyšší príjem

+ kolektív

+ výzva, robiť to, čo ma baví

+ fixná pracovná doba

 

+ sociálne výhody

 

+ istota

 

 

 

- nízky príjem

- stres

- vedenie, šéf

- viac zodpovednosti

- nízka miera sebarealizácie

- byrokracia

- nemožnosť kariérneho rastu

- konkurencia/konkurenčné prostredie

- stereotypnosť práce

- riziko neúspechu

 

- finančné problémy

 

- problémy so zamestnancami

 

- vysoké vstupné náklady

 

- nestála pracovná doba

Najbližšie podujatia

 • 26.09.2023
  Bratislava

  Možnosti práce s laserom

  Chceli by ste sa naučiť obsluhovať laser a vedieť si tak vytvoriť niečo jedinečné? Tak príďte na naše podujatie, kde vás naučíme pracovať na našom laseri Epilog Fusion M2. Zameriame sa na možnosti použitia lasera, vhodné materiály, správne nastavenie, 2D verzus 3D modely, a taktiež potrebný softvér. Plynulo prejdeme na praktickú časť podujatia, a to na gravírovanie sklenených pohárov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 26.09.2023
  Bratislava

  Vygravíruj si svoj dizajn

  Príďte do Creative Pointu a vytvorte si jedinečný darček pre vašich blízkych, alebo obdarujte seba! Tento krát využijeme prácu lasera na vygravírovanie vašich dizajnov do skla. Laser sa dá použiť na gravírovanie akýchkoľvek sklenených predmetov, nielen s rovnou plochou, ale pomocou rotačného nadstavca aj pohárov a fliaš. Pripravili sme si pre vás krásne poháre na stopke, ktoré si budete môcť zobrať domov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 29.09.2023
  Národné podnikateľské centrum Nitra Soda Business Park Novozámocká 67, 949 05 Nitra

  Z dobrého skvelý biznis

  Je dogma o udržateľnom raste prežitok, alebo sa naozaj dá podnikanie rozvíjať neustále? Na poslednom podujatí v Nitre preberieme ešte aktuálne výzvy, ktorým čelia malí a strední podnikatelia na Slovensku. Na interaktívnej panelovej diskusii privítame troch expertov, ktorým prešli „cez ruky“ desiatky spokojných klientov Slovak Business Agency.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky

Ďalšie články: