Príspevok na podnikanie od Úradu práce

Ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len ako "úrad práce")? Chcete začať podnikať? Požiadajte váš úrad práce o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Kto môže o príspevok žiadať

O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“) môže požiadať písomne uchádzač o zamestnanie

 • evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace,
 • evidovaný na úrade práce najmenej 12 mesiacov, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,
 • ktorý bude SZČO, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenkom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu, vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a – § 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
 • ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej 3 roky,
 • vypracuje podnikateľský plán spolu s kalkuláciou nákladov.

Podmienka najmenej 3 mesiacov neplatí pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie mladšieho ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mu poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol už poskytnutý príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti).

Kto príspevok poskytuje

Príspevok poskytuje ten úrad práce, v ktorého územnom obvode bude žiadateľ prevádzkovať SZČ, a to na základe splnenia podmienok uvedených v zákone o službách zamestnanosti a podpísaním dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom práce a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa mu poskytne, ak začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 3 roky. Úrad práce môže zároveň zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre uchádzača, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.

Ak sa rozhodnete, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce po ukončení zamestnania, musíte si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu - žiadosť o zaradenie do evidencie.

Ak ste po ukončení zamestnania už uchádzačom o zamestnanie zaradeným do evidencie na úrade práce v mieste svojho trvalého pobytu a uvažujete o podnikaní, musíte sa informovať u sprostredkovateľa/sprostredkovateľky na úrade práce, v ktorom ste evidovaný. Je potrebné si na úrade vyžiadať Žiadosť o poskytnutie príspevku. Spolu s tlačivom „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ dostanete aj formulár „Podnikateľský zámer“. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku je potrebné zaslať alebo priniesť tlačivo spolu s uvedenými prílohami na úrad práce.

Samostatná zárobková činnosť a s ňou súvisiaci príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je upravený v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančný príspevok na začatie podnikania je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Výška príspevku na SZČ závisí od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať SZČ. Úrad práce poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t.j. najviac 40 % výšky príspevku poskytne úrad práce po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Ohlásenie živnosti

Uchádzač o zamestnanie za účelom získania podnikateľského oprávnenia ohlási svoju živnosť podľa § 45 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania, miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby (resp. požiada príslušný orgán o vydanie príslušného oprávnenia na podnikanie, ak ide o činnosť vykonávanú podľa osobitných predpisov). V ohlásení živnosti (resp. žiadosti o vydanie príslušného podnikateľského oprávnenia) by mal tento uchádzač o zamestnanie ako deň začatia živnosti uviesť neskorší deň ako deň ohlásenia živnosti, to zn. niektorý deň, ktorý nasleduje až po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť s príslušným úradom práce.

Definícia SZČO

Samostatnou zárobkovou činnosťou sa rozumie činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje SZČO podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti. To znamená, že samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba, ktorá

a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,
c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,
d) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoočnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,
e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,
f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

Najbližšie podujatia

 • 26.09.2023
  Bratislava

  Možnosti práce s laserom

  Chceli by ste sa naučiť obsluhovať laser a vedieť si tak vytvoriť niečo jedinečné? Tak príďte na naše podujatie, kde vás naučíme pracovať na našom laseri Epilog Fusion M2. Zameriame sa na možnosti použitia lasera, vhodné materiály, správne nastavenie, 2D verzus 3D modely, a taktiež potrebný softvér. Plynulo prejdeme na praktickú časť podujatia, a to na gravírovanie sklenených pohárov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 26.09.2023
  Bratislava

  Vygravíruj si svoj dizajn

  Príďte do Creative Pointu a vytvorte si jedinečný darček pre vašich blízkych, alebo obdarujte seba! Tento krát využijeme prácu lasera na vygravírovanie vašich dizajnov do skla. Laser sa dá použiť na gravírovanie akýchkoľvek sklenených predmetov, nielen s rovnou plochou, ale pomocou rotačného nadstavca aj pohárov a fliaš. Pripravili sme si pre vás krásne poháre na stopke, ktoré si budete môcť zobrať domov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 29.09.2023
  Národné podnikateľské centrum Nitra Soda Business Park Novozámocká 67, 949 05 Nitra

  Z dobrého skvelý biznis

  Je dogma o udržateľnom raste prežitok, alebo sa naozaj dá podnikanie rozvíjať neustále? Na poslednom podujatí v Nitre preberieme ešte aktuálne výzvy, ktorým čelia malí a strední podnikatelia na Slovensku. Na interaktívnej panelovej diskusii privítame troch expertov, ktorým prešli „cez ruky“ desiatky spokojných klientov Slovak Business Agency.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky