Príspevok na podnikanie od Úradu práce

Ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len ako "úrad práce")? Chcete začať podnikať? Požiadajte váš úrad práce o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Kto môže o príspevok žiadať

O príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“) môže požiadať písomne uchádzač o zamestnanie

  • evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace,
  • evidovaný na úrade práce najmenej 12 mesiacov, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,
  • ktorý bude SZČO, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenkom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu, vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a – § 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
  • ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej 3 roky,
  • vypracuje podnikateľský plán spolu s kalkuláciou nákladov.

Podmienka najmenej 3 mesiacov neplatí pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie mladšieho ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie; príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa mu poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol už poskytnutý príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti).

Kto príspevok poskytuje

Príspevok poskytuje ten úrad práce, v ktorého územnom obvode bude žiadateľ prevádzkovať SZČ, a to na základe splnenia podmienok uvedených v zákone o službách zamestnanosti a podpísaním dohody o poskytnutí príspevku medzi úradom práce a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok sa mu poskytne, ak začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej 3 roky. Úrad práce môže zároveň zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre uchádzača, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.

Ak sa rozhodnete, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce po ukončení zamestnania, musíte si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu - žiadosť o zaradenie do evidencie.

Ak ste po ukončení zamestnania už uchádzačom o zamestnanie zaradeným do evidencie na úrade práce v mieste svojho trvalého pobytu a uvažujete o podnikaní, musíte sa informovať u sprostredkovateľa/sprostredkovateľky na úrade práce, v ktorom ste evidovaný. Je potrebné si na úrade vyžiadať Žiadosť o poskytnutie príspevku. Spolu s tlačivom „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ dostanete aj formulár „Podnikateľský zámer“. Po vyplnení žiadosti o poskytnutie príspevku je potrebné zaslať alebo priniesť tlačivo spolu s uvedenými prílohami na úrad práce.

Samostatná zárobková činnosť a s ňou súvisiaci príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je upravený v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančný príspevok na začatie podnikania je nenávratný a je z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Výška príspevku na SZČ závisí od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať SZČ. Úrad práce poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t.j. najviac 40 % výšky príspevku poskytne úrad práce po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Ohlásenie živnosti

Uchádzač o zamestnanie za účelom získania podnikateľského oprávnenia ohlási svoju živnosť podľa § 45 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania, miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby (resp. požiada príslušný orgán o vydanie príslušného oprávnenia na podnikanie, ak ide o činnosť vykonávanú podľa osobitných predpisov). V ohlásení živnosti (resp. žiadosti o vydanie príslušného podnikateľského oprávnenia) by mal tento uchádzač o zamestnanie ako deň začatia živnosti uviesť neskorší deň ako deň ohlásenia živnosti, to zn. niektorý deň, ktorý nasleduje až po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť s príslušným úradom práce.

Definícia SZČO

Samostatnou zárobkovou činnosťou sa rozumie činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje SZČO podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti. To znamená, že samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba, ktorá

a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
b) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,
c) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,
d) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoočnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,
e) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,
f) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

Najbližšie podujatia