Slobodné povolania - spoločnosti podnikajúce podľa osobitných predpisov

Pod pojmom slobodné povolanie si väčšina z nás predstaví umelca, speváka alebo herca, ale v skutočnosti táto skupina samostatne zárobkovo činných osôb zahŕňa ďaleko viac činností, profesií a povolaní.

Zákon o dani z príjmov rozdeľuje príjmy dosiahnuté z podnikania na príjmy:

 • dosiahnuté na základe živnosti,
 • z podnikania vykonávaného na základe osobitných predpisov,
 • autorské príjmy,
 • príjmy finančných sprostredkovateľov, znalcov a tlmočníkov a 
 • príjmy z činností, ktoré nie sú ani živnosťou ani podnikaním, t.j. príjmy zo slobodných povolaní.

 

Slobodné povolanie obsahuje duševno-ideové služby založené na vedomostiach, ktoré sú ako vedecké, literárne, umelecké, kultúrne, výchovné, učiteľské, medicínske, ekonomické, inžinierske, právne, technické a prírodovedecké činnosti na základe špecifických odborne - právnych noriem vykonávané osobne, na vlastnú zodpovednosť a nezávisle v záujme svojich klientov a verejnosti. Patria medzi ne napríklad: zubní lekári, lekárnici, veterinári, maséri, psychológovia, architekti, geodeti, reštaurátori, hudobníci, výtvarní umelci, dramatickí umelci, novinári, prekladatelia.

Osoba vykonávajúca slobodné povolanie nepotrebuje na výkon svojej činnosti oprávnenie v podobe živnostenského listu a ani sa neprihlasuje na živnostenskom úrade (je povinný sa prihlásiť na Štatistickom úrade do štatistického registra). Na výkon svojej činnosti potrebuje mať pridelené daňové identifikačné číslo, ktoré získa registráciou na miestne príslušnom daňovom úrade. Niektoré osoby vykonávajúce výkon slobodného povolania majú povinnosť (okrem registrácie z dôvodu pridelenia DIČ) registrácie v profesijnom združení alebo komore združujúcej osoby vykonávajúce rovnakú činnosť.

Slobodné povolanie a účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Spôsob vedenia účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva je pre mnohých z ich pohľadu jednoduchší, ale jednoduché účtovníctvo nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Špecifikom príjmov takýchto osôb sú prijaté zálohy na prebiehajúce súdne konania, zálohy na nákup kolkových známok alebo príjmy v podobe zábezpek a záruk určených súdom, preddavky na naštudovanie nejakého výkonu, napísanie knihy a podobne.

Paušálne výdavky

V prípade rozhodnutia osoby vykonávajúcej slobobné povolanie uplatňovať paušálne výdavky vo výške najviac 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 eur, nemusí v tomto prípade viesť účtovníctvo, iba evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

V zmysle § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov ale: „Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu....“

Práve podmienka, že daňovník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, môže byť pri niektorých slobodných povolaniach problém, nakoľko ich príjmy prekročia za posledných 12 kalendárnych mesiacov obrat pre povinnosť stať sa platiteľom dane z pridanej hodnoty, a preto môžu použiť spôsob paušálnych výdavkov iba na začiatku činnosti.

 

Daňová evidencia

Daňovú evidenciu podľa vyššie uvedených noviel zákonov môže viesť podnikateľ, ktorý:

 • nezamestnáva žiadnych zamestnancov
 • jeho príjem nepresiahne v predošlom zdaňovacom období sumu 170 000 €
 • uplatňuje skutočné výdavky, t.j.vedie jednoduché účtovníctvo a nie iba evidenciu príjmov pre účely paušálneho spôsobu uplatnenia daňových výdavkov. Tento podnikateľ môže viesť zjednodušenú daňovú evidenciu, ale musí mať prehľad a evidenciu minimálne o:
 1. príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 2. hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
 3. zásobách, pohľadávkach a záväzkoch

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je podľa špecifikácie činnosti jednotlivých druhov vhodným spôsobom, ako podrobne sledovať analyticky prijaté zálohy a výdavky na jednotlivé prebiehajúce akcie, zákazky alebo procesy.

Slobodné povolanie a dane

Daň z pridanej hodnoty

Ak dosiahne osoba vykonávajúca slobodné povolanie za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, musí sa registrovať, aj ako platca DPH. Okrem povinnej registrácie sa môže osoba vykonávajúca slobodné povolanie stretnúť s potrebou registrácie podľa § 7 zákona č 222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty, v prípade, že dodá službu do inej krajiny platiteľovi dane z pridanej hodnoty zaregistrovanému na území iného štátu. V tomto prípade je povinná podať súhrnný výkaz alebo sa môže v rámci tohto paragrafu stretnúť so situáciou, že prijme službu od platiteľa dane z pridanej hodnoty zaregistrovanému vo svojej krajine.

 

Daň z príjmov

Daňovými výdavkami/nákladmi osoby vykonávajúcej slobodné povolanie z pohľadu zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú všetky výdavky/náklady na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložené daňovníkom. Pri určení základu dane postupuje táto osoba ako každý iný daňovník dane z príjmov fyzických osôb. Ako je uvedené vyššie, môže sa rozhodnúť, či bude výdavky uplatňovať v podobe paušálnych výdavkov alebo preukázateľne vynaloženými výdavkami/nákladmi zaúčtovanými v účtovníctve advokáta.

Veľmi častým prípadom v praxi je, že táto osoba okrem vykonávania svojej činnosti vykonáva aj iné činnosti, na ktoré má živnostenské oprávnenie, a ktoré sú podnikaním na základe živnosti. Vtedy je vhodné príjmy/tržby z týchto činností a tiež výdavky/náklady k nim sa viažuce oddeliť v účtovníctve rozdelením na strediská a sledovať ich samostatne aj kvôli bezchybnému vyčísleniu jednotlivých základov dane pri vypracovaní daňového priznania k dani z príjmov.

Pokiaľ sa takáto osoba rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, musí ich uplatňovať aj v prípade príjmov zo živnosti, v prípade príjmov z vykonávania podnikania podľa osobitných predpisov. Nie je teda možné kombinovať rôzne uplatnenie výdavkov v prípade dvoch druhov príjmov, aj keď ide o tú istú osobu.

Odvody

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení je osoba vykonávajúca slobodné povolanie povinná prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne (na účely tohto zákona má postavenie SZČO). Poistné platí 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu, čiže 70,91 eur (minimálny vymeriavací základ je od 1.1. 2020 vo výške 506,50 eur) a neskôr podľa výšky preddavku vypočítanom v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

Pôvodne podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nebol príslušník slobodného povolania považovaný za SZČO a do Sociálnej poisťovne sa teda nebol povinný prihlásiť. Zmena legislatívy však spôsobila, že od 1.7.2013 sa aj osoby vykonávajúce slobodné povolanie považujú za osoby povinne poistené po splnení podmienok a sú preto povinné platiť sociálne odvody do Sociálnej poisťovne. Sociálne odvody za rok 2020 predstavujú 33,15 % denného vymeriavacieho základu, pričom minimálna výška mesačných platieb do Sociálnej poisťovne v roku 2020 je 167,89 eur.

Najbližšie podujatia

 • 26.09.2023
  Bratislava

  Možnosti práce s laserom

  Chceli by ste sa naučiť obsluhovať laser a vedieť si tak vytvoriť niečo jedinečné? Tak príďte na naše podujatie, kde vás naučíme pracovať na našom laseri Epilog Fusion M2. Zameriame sa na možnosti použitia lasera, vhodné materiály, správne nastavenie, 2D verzus 3D modely, a taktiež potrebný softvér. Plynulo prejdeme na praktickú časť podujatia, a to na gravírovanie sklenených pohárov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 26.09.2023
  Bratislava

  Vygravíruj si svoj dizajn

  Príďte do Creative Pointu a vytvorte si jedinečný darček pre vašich blízkych, alebo obdarujte seba! Tento krát využijeme prácu lasera na vygravírovanie vašich dizajnov do skla. Laser sa dá použiť na gravírovanie akýchkoľvek sklenených predmetov, nielen s rovnou plochou, ale pomocou rotačného nadstavca aj pohárov a fliaš. Pripravili sme si pre vás krásne poháre na stopke, ktoré si budete môcť zobrať domov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 29.09.2023
  Národné podnikateľské centrum Nitra Soda Business Park Novozámocká 67, 949 05 Nitra

  Z dobrého skvelý biznis

  Je dogma o udržateľnom raste prežitok, alebo sa naozaj dá podnikanie rozvíjať neustále? Na poslednom podujatí v Nitre preberieme ešte aktuálne výzvy, ktorým čelia malí a strední podnikatelia na Slovensku. Na interaktívnej panelovej diskusii privítame troch expertov, ktorým prešli „cez ruky“ desiatky spokojných klientov Slovak Business Agency.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky