Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Rozvíjajte podnikavosť!

podnikatelske_vzdelavanie_foto_do_clanku.jpg

 

Získajte dotáciu na realizáciu projektu, ktorý rozvíja podnikavosť a podnikateľské kompetencie!

Podporíme projekty, ktoré napríklad:

 • podnecujú k iniciatívnosti, angažovanosti
 • rozvíjajú mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo meniaci sa trh práce budúcnosti
 • rozvíjajú tímovú spoluprácu, kritické myslenie a sebauvedomenie
 • inovatívnym spôsobom pracujú s rozvojom žiakov a učiteľov
 • nie sú primárne zamerané na finančnú a ekonomickú gramotnosť

Formou dotácie podporíme tých z vás, ktorí sa svojimi projektami zameriavajú na rozvoj podnikavosti u žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ alebo učiteľov. Podporené projekty by mali svojimi aktivitami rozvíjať podnikavosť tak, ako ju definuje rámec EntreComp vydaný Európskou komisiou.

Ak si nie ste istí, čo je podnikavosť, inšpirujte sa článkami na našom webe alebo si vypočujte podcasty Slovak Business Agency o podnikavosti na Spotify alebo Google Podcasts.

Ak ste si nie istí či váš projekt spĺňa cieľ výzvy, pozrite si našu nápovedu.

Plné znenie Výzvy nájdete TU a podrobnejší opis aktivít v rámci podpory Podnikateľského vzdelávania nájdete v Implementačnom manuáli a overenie hospodárnosti v dokumente Odporúčaný postup nákupu.


PRIHLASUJTE SA do 5. 9. 2023


Čo je potrebné pre získanie dotácie urobiť?

1. Zaregistrujte sa do NPC a vyplňte elektronickú Žiadosť o poskytnutie podpory.

2. Nahrajte povinné prílohy:

Príloha č. 1 - Projektový zámer

Príloha č. 2 - Prezentácia projektu

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenia podľa prílohy č. 2 Schémy

Príloha č. 4 - Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov podľa prílohy č. 3 Schémy (predloží sa za každú dotknutú fyzickú osobu uvedenú v Žiadosti)

Príloha č. 5 - Potvrdenie inšpektorátu práce (nie staršie ako 3 mesiace)

Príloha č. 6 - Označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná 

3. Vygenerovanú Žiadosť, ktorá vám po odoslaní formulára príde do emailu vo formáte pdf (vyžaduje sa podpis štatutárnym/i zástupcom/ami), Čestné vyhlásenia a Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov podpíšte zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a podpísanú odošlite emailom na vzdelavanie@sbagency.sk najneskôr do 5 pracovných dní od podania Žiadosti alebo uvedené dokumenty vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu Slovak Business Agency.


Dôležité informácie:

 • Zverejnenie výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania: 13. 7. 2023
 • Žiadosti sa prijímajú od: 13. 8. 2023
 • Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 5. 9. 2023 (do 23:59 hod)
 • Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: 2. 10. - 6. 10. 2023
 • Realizácia projektov bude prebiehať odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31. 3. 2024
 • Najčastejšie kladené otázky nájdete TU


Výška disponibilných finančných prostriedkov na túto Výzvu je:  230 000 Eur

Výška minimálnej podpory na projektový zámer je 2 000 €

Výška maximálnej podpory na projektový zámer je 20 000 €

STIAHNITE SI:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre ZEP
Návod na používanie ZEP

V prípade otázok nás kontaktujte na: vzdelavanie@sbagency.sk alebo na tel. čísle: 02/203 63 100.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené