Mapovanie potenciálu jednotlivých sektorov kreatívneho priemyslu.

Cieľom mapovania je zistenie stavu rozvinutosti jednotlivých sektorov kreatívneho priemyslu v zapojených krajinách so zameraním na možnosti prepájania kreatívneho priemyslu (CCI) s pokrokovou výrobou (AVM).  

Koncept nástrojov pre podporu spolupráce kreatívneho priemyslu a technologicky pokročilým výrobným priemyslom

Cieľom tejto aktivity je pripraviť udržateľný koncept na vybudovanie mosta medzi svetom kreatívneho priemyslu s technologicky pokročilým výrobným priemyslom.

Balík nástrojov bude obsahovať koncepty nástrojov a tréningov, ktoré umožňujú partnerom projektu sprostredkovať a podporovať spoluprácu medzi CCI a AVM. V rámci nadnárodnej spolupráce budú vytvorené tri typy nástrojov:

1. nástroje na zvyšovanie povedomia pre zástupcov kreatívneho priemyslu. Ich cieľom je predstavenie príležitostí na spoluprácu s technologicky pokročilým výrobným priemyslom.

2. školiace nástroje pre zástupcov kreatívneho priemyslu na lepšie porozumenie pokročilému výrobnému priemyslu. Nástroje budú tematicky orientované na: vývoj technológií, budúce trendy a myslenie ľudí v technologicky pokročilom výrobnom
3. skupinové a individuálne nástroje na vytváranie partnerstiev a na podporu novej spolupráce v rámci nových hodnotových reťazcov / hodnotových cyklov (workshopy zamerané na dizajnové myslenie atď.)

Pilotné testovanie nástrojov

Cieľom pilotného testovania je overiť, či koncept na podporu spolupráce medzi kreatívnym priemyslom a technologicky pokročilým výrobným priemyslom vytvára vhodné predpoklady na to, aby efektívne podporoval vznik partnerstiev medzi zástupcami kreatívneho priemyslu a technologicky pokročilým výrobným priemyslom.

Spracovanie strategických dokumentov

V rámci aktivity budú pripravené národné akčné plány a nadnárodná stratégia pre zabezpečenie udržateľnosti a ďalší transfer modelu s politickými odporúčaniami na podporu kreatívneho priemyslu v budúcnosti.
 

Nadnárodná stratégia zahŕňa nadnárodný pohľad na sieť COCO4CCI a odporúčania pre tvorcov politík so zameraním na udržateľnosť a rozšírenie medzisektorových prepojení kreatívneho priemyslu a pokročilého výrobného priemyslu a efetívne využívanie potenciálu kreatívneho priemyslu.