Základné kroky pri zakladaní živnosti

Keď už sa budúci podnikateľ rozhodne, že bude podnikať prostredníctvom živnosti, nastal čas začať vybavovať všetky potrebné formality.

Na prevádzkovanie voľnej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný úrad (odbor živnostenského podnikania) v postavení Jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby na základe ohlásenia živnosti. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť príslušné správne poplatky.

Ohlásenie živnosti

V praxi je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 • navštíviť Jednotné kontaktné miesto (príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) miestne príslušnom trvalému bydlisku
 • zobrať si so sebou občiansky preukaz
 • tlačivo samotného ohlásenia je možné stiahnuť si z internetu a vyplniť alebo aj priamo na mieste po porade s pracovníkmi hlavne ohľadom presných názvov jednotlivých živností
 • žiadosť o výpis z registra trestov sa vypisuje na mieste
 • kolkové známky nie je potrebné nosiť so sebou, poplatky je možné uhradiť v hotovosti
 • živnosť je možné ohlásiť aj elektronicky s občianskym preukazom s elektronický čipom (tzv. eID) prostredníctvom elektronickej služby dostupnej napríklad na portáli slovensko.sk.

Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:

 • meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (osobné údaje) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (osobné údaje), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • obchodné meno,
 • predmet podnikania,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • miesto podnikania,
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 • dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Tlačivo ohlásenia živnosti - fyzická osoba

Poplatky

Zoznam poplatkov si môžte stiahnuť TU

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení                                                                              

          1. na každú voľnú živnosť                                                                            5 eur 

          2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť                   15 eur

Vydanie osvedčenia

U ohlasovacích živností, ktorými sú voľné, remeselné a viazané živnosti, je príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, povinný vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie a výpisy z registra trestov doručili.

Existuje aj elektronické jednotné kontaktné miesto, ktoré umožňuje požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie elektronickými prostriedkami prostredníctvom online formulárov. Vybavenie živnosti takýmto spôsobom je bezplatné ak je podané elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

U fyzických osôb je väčšinou miesto podnikania adresa trvalého bydliska, resp. miesto trvalého pobytu. Ak je miesto podnikania iné, ako adresa trvalého bydliska, je potrebné predložiť oprávnenie užívať nehnuteľnosť.

V samotnom tlačive na ohlásenie živnosti je možné požiadať aj o prihlásenie z titulu verejného zdravotného poistenia do zdravotnej poisťovne, v ktorej je budúci živnostník poistený a tak isto sa prihlásiť u správcu dane z titulu dane z príjmov fyzických osôb.

Pokiaľ v momente podania žiadosti budúci živnostník nevie uviesť všetky potrebné údaje pre registráciu pre účely dane z príjmov ako napríklad číslo bankového účtu, nesmie zabudnúť dodatočne tieto skutočnosti ohlásiť správcovi dane písomne do 30 dní, odkedy tieto skutočnosti nastali.


 

Najbližšie podujatia

 • 26.09.2023
  Bratislava

  Možnosti práce s laserom

  Chceli by ste sa naučiť obsluhovať laser a vedieť si tak vytvoriť niečo jedinečné? Tak príďte na naše podujatie, kde vás naučíme pracovať na našom laseri Epilog Fusion M2. Zameriame sa na možnosti použitia lasera, vhodné materiály, správne nastavenie, 2D verzus 3D modely, a taktiež potrebný softvér. Plynulo prejdeme na praktickú časť podujatia, a to na gravírovanie sklenených pohárov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 26.09.2023
  Bratislava

  Vygravíruj si svoj dizajn

  Príďte do Creative Pointu a vytvorte si jedinečný darček pre vašich blízkych, alebo obdarujte seba! Tento krát využijeme prácu lasera na vygravírovanie vašich dizajnov do skla. Laser sa dá použiť na gravírovanie akýchkoľvek sklenených predmetov, nielen s rovnou plochou, ale pomocou rotačného nadstavca aj pohárov a fliaš. Pripravili sme si pre vás krásne poháre na stopke, ktoré si budete môcť zobrať domov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 29.09.2023
  Národné podnikateľské centrum Nitra Soda Business Park Novozámocká 67, 949 05 Nitra

  Z dobrého skvelý biznis

  Je dogma o udržateľnom raste prežitok, alebo sa naozaj dá podnikanie rozvíjať neustále? Na poslednom podujatí v Nitre preberieme ešte aktuálne výzvy, ktorým čelia malí a strední podnikatelia na Slovensku. Na interaktívnej panelovej diskusii privítame troch expertov, ktorým prešli „cez ruky“ desiatky spokojných klientov Slovak Business Agency.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky

Ďalšie články: