Ako zamestnať odídenca z Ukrajiny – možnosti, práva a povinnosti pre zamestnávateľov

V súvislosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine je, a do budúcna určite bude potrebné vyriešiť aj podmienky pre prácu a zamestnávanie pre ľudí, ktorí pred konfliktom utekajú. Aké sú aktuálne možnosti zamestnávania cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín - v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

 

KOHO SA TO TÝKA

 

V zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti je znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uchádzač o zamestnanie, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. 

Podľa § 21 ods. 1 rovnakého zákona zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 • je držiteľom modrej karty EÚ
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak osobitný predpis neustanovuje inak
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo
 • spĺňa podmienky podľa § 23a.

Podľa § 23a ods. 1 písm. h), i) a k) zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ môže automaticky (t.j. bez povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta) zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis, ktorému bol udelený azyl a ktorému sa poskytlo dočasné útočisko v zmysle zákona o azyle.

PREČÍTAJTE SI AJ

 

Zamestnávanie cudzincov z Ukrajiny

Ukrajinci zamestnaní v SR, ktorí odišli bojovať na Ukrajinu

 

ŠTATÚT DOČASNÉHO ÚTOČISKA

 

Vláda v súvislosti s aktuálnou situáciou schválila poskytovanie štatútu dočasného útočiska od 1. marca 2022. Inštitút dočasného útočiska je najjednoduchším spôsobom, ako poskytnúť obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu. V prípade udelenia dočasného útočiska budú mať občania Ukrajiny, prichádzajúci na Slovensko, udelený legálny tolerovaný pobyt a doklad „odídenca“.

 • Ľuďom, ktorí majú udelené dočasné útočisko, tento štatút umožní napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ale predovšetkým tiež rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, čo znamená, že v prípade záujmu sa môžu ihneď zamestnať bez nadbytočnej byrokracie, čo je výhodou tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.
 • Práca sa dá nájsť napríklad cez portál www.profesia.sk či www.istp.sk. Uvedené môžeme porovnať so statusom žiadateľa o azyl, ktorý počas konania o udelenie azylu pracovať legálne v zmysle právnych predpisov nesmie.

Upozorňujeme ale na prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa, ako aj platenie poistného. Zamestnávateľ je aj v tomto prípade povinný oznámiť začatie, skončenie i zmenu pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 dní.

Slovenský trh práce by mohol prijať okolo 80 000 až 100 000 pracovníkov.

 

ZJEDNODUŠENIE ZAMESTNÁVANIA ODÍDENCOV

 

Prijatý zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina) s účinnosťou od 30. marca 2022, zjednodušil okrem iného aj zamestnávanie štátnych príslušníkov Ukrajiny. To by mohlo byť benefitom pre slovenských zamestnávateľov.

 • Žiadatelia o azyl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Ukrajiny, ako aj ich rodinní príslušníci, sa počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom, môžu vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu.
 • Zároveň platí, že za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

 

PRÁCA VO VEREJNOM SEKTORE

 

Zjednodušilo sa tiež zamestnávanie ukrajinských štátnych príslušníkov (odídencov) vo verejnom sektore. V zmysle prijatého zákona platí, že ak sa budú chcieť odídenci z Ukrajiny zamestnať na školách, v úradoch alebo v sociálnych službách, nebudú musieť preukazovať svoju bezúhonnosť špeciálnym potvrdením (t.j. výpisom z registra trestov), ale túto povinnosť nahradí čestné vyhlásenie, ktoré osoba predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru. V tomto prípade, ak fyzická osoba preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením, považuje sa za bezúhonnú (ak sa nepreukáže opak), pričom preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

 • Pedagogickí pracovníci

Pri pedagogických zamestnancoch platí pravidlo, že okrem čestného vyhlásenia zamestnávateľ vyžaduje aj predloženie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti, ktorý nemôže byť starší ako jeden rok.

 • Zdravotnícki pracovníci z Ukrajiny

V zmysle prijatého zákona budú môcť od 30. marca 2022 ľahšie získať pracovné miesto tiež medici či zdravotníci z Ukrajiny. Zdravotník, ktorý získal vzdelanie mimo EÚ a má uznaný len doklad o vzdelaní, no ešte neabsolvoval potrebné skúšky, a teda ešte u nás nemá uznanú odbornú kvalifikáciu, môže na Slovensku pomáhať pri starostlivosti o pacienta prostredníctvom dočasnej odbornej stáže vo všetkých zdravotníckych povolaniach v nemocniciach a v ambulanciách. Doterajšia úprava umožňovala dočasnú odbornú stáž iba v zdravotníckych povolaniach lekár, sestra a pôrodná asistentka a len v nemocniciach. Čestné vyhlásenie bude platiť len dočasne, v čase mimoriadnej situácie.

Ďalšie potrebné dokumenty by mal zdravotník dodať do 18 mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O uznaní dokladu o špecializácii lekárov a zubných lekárov z členských štátov spadajúcich do systému vzájomného automatického uznávania kvalifikácií, ministerstvo rozhodne do 30 dní.

 

ZALOŽENIE BANKOVÉHO ÚČTU ODÍDENCOM

 

Prijatým zákonom tiež došlo k novele zákona o bankách, ktorá zjednoduší založenie nového bankového účtu utečencami.

Stačiť bude doklad, ktorý obsahuje:

 • fotografiu
 • meno
 • priezvisko
 • dátum narodenia
 • údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti

Podmienkou je, že musí byť vydaný oficiálnymi orgánmi Ukrajiny, nemá porušenú celistvosť a nie je poškodený tak, že je nečitateľný. Údaje o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti je možné zabezpečiť aj čestným vyhlásením osoby, ktorá si otvára účet. Možná je aj vzájomná kombinácia rôznych dokladov (napríklad predložiť potvrdenie o udelení dočasného útočiska v kombinácii s inými dokladmi).

Takto otvorené účty budú časovo obmedzené a platiť budú len počas poskytovania dočasného útočiska ukrajinským utečencom. Po skončení tohto obdobia (t.j. po ukončení  poskytovania dočasného útočiska utečencovi) banky účet do jedného mesiaca zrušia. Ak sa však pred uzavretím účtu utečenec preukáže bežne používanými dokladmi, banka bude účet (už ako bežný) viesť aj naďalej.


Kompletný dokument na túto tému si môžete pozrieť a stiahnuť tu


Posledná aktualizácia dokumentu 19.4.2022