Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Motivujte svoj tím, hľadajte riešenia s lektorom

Motivujte seba aj svoj tím RP 01-2020.jpg

AKÉ TÉMY VÁM PONÚKA NÁŠ LEKTOR?

  • zvýšenie a zefektívnenie tímovej spolupráce a komunikácie - zladenie tímu a vytvorenie vlastných komunikačných vzorcov a systémov
  • práca so stresom ako zdroj efektivity a úspory času
  • reč tela ako zdroj extra informácií pre obchodníkov / konzultantov
  • zvládanie konfliktov na pracovisku - ako pracovať s konfliktami a čo nám konflikty odkrývajú
  • menej manipulácie a viac spolupráce - zamerané na asertivitu a otvorenú komunikáciu
  • firemná kultúra, ktorá angažuje zamestnancov a ženie firmu vpred
  • spoločné firemné hodnoty a vízia ako kľúč k prosperite
  • ako pôsobiť ako expert a nie ako obchodník

KONTAKT: rp@npc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností pri prihlasovaní, kontaktujte odborného pracovníka na tel. č. 02/203 63 123 alebo 02/203 63 223. Cieľom je zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadostí.

  • Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU (aktualizované 4.1.2021)
  • Plné znenie výzvy s podrobnejšími informáciami si môžete pozrieť TU  (aktualizované 4.1.2021)

Využite elektronický obeh dokumentov - žiadosť môžete podpísať aj kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP):

V prípade že podnikáte v ostatných siedmich slovenských regiónoch, prihláste sa na regionálnu výzvu TU


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.


Nefinančná pomoc – Motivačné a aktivačné tímové aktivity RP pre jednotlivé MSP - je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

 

KLIKNITE NA OBRÁZOK A DOZVIETE SA VŠETKO O REGISTRÁCII A PRIHLASOVANÍ SA NA SLUŽBY

(e-mail-baner)4.jpg