Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Motivujte svoj tím

Motivujte seba aj svoj tím (MATA, RP) 01-2020.jpg

PONÚKANÉ TÉMY

 • zvýšenie a zefektívnenie tímovej spolupráce a komunikácie - zladenie tímu a vytvorenie vlastných komunikačných vzorcov a systémov
 • práca so stresom ako zdroj efektivity a úspory času
 • reč tela ako zdroj extra informácií pre obchodníkov / konzultantov
 • zvládanie konfliktov na pracovisku - ako pracovať s konfliktami a čo nám konflikty odkrývajú
 • menej manipulácie a viac spolupráce - zamerané na asertivitu a otvorenú komunikáciu
 • firemná kultúra, ktorá angažuje zamestnancov a ženie firmu vpred
 • spoločné firemné hodnoty a vízia ako kľúč k prosperite
 • ako pôsobiť ako expert a nie ako obchodník
 • objavovanie tvorivosti v sebe

PRE KOHO?

Malý a stredný podnikateľ, ak má:

 • nad 3 roky od vzniku
 • sídlo alebo miesto podnikania na území SR okrem Bratislavského kraja
 • spĺňa definíciu MSP

Registrujte sa cez Žiadosť, viď nižšie.

V prípade otázok alebo nejasností pri prihlasovaní kontaktujte odborného pracovníka v danom regionálnom centre prostredníctvom uvedeného e-mailu. Cieľom je zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadostí.

KONTAKTY: Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk, Košický kraj: rp.ke@npc.sk, Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk, Prešovský kraj: rp.po@npc.sk, Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk, Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk, Žilinský kraj: rp.za@npc.sk

V prípade že podnikáte v Bratislavskom kraji, prihláste sa na výzvu TU

Využite elektronický obeh dokumentov - žiadosť môžete podpísať aj kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP):


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.


Nefinančná pomoc – Motivačné a aktivačné tímové aktivity RP pre jednotlivé MSP - je poskytovaná podnikateľom nad 3 roky od vzniku, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 2 - Podpora rozvoja MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, v rámci podaktivity 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870.