Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Motivujte svoj tím

Motivujte seba aj svoj tím (MATA, RP) plagat.jpg

PONÚKANÉ TÉMY

 • zvýšenie a zefektívnenie tímovej spolupráce a komunikácie - zladenie tímu a vytvorenie vlastných komunikačných vzorcov a systémov
 • práca so stresom ako zdroj efektivity a úspory času
 • reč tela ako zdroj extra informácií pre obchodníkov / konzultantov
 • zvládanie konfliktov na pracovisku - ako pracovať s konfliktami a čo nám konflikty odkrývajú
 • menej manipulácie a viac spolupráce - zamerané na asertivitu a otvorenú komunikáciu
 • firemná kultúra, ktorá angažuje zamestnancov a ženie firmu vpred
 • spoločné firemné hodnoty a vízia ako kľúč k prosperite
 • ako pôsobiť ako expert a nie ako obchodník
 • objavovanie tvorivosti v sebe

PRE KOHO?

Malý a stredný podnikateľ, ak má:

 • nad 3 roky od vzniku
 • sídlo alebo miesto podnikania na území SR okrem Bratislavského kraja
 • spĺňa definíciu MSP

 

Pozrite si, ako teambulding prebieha:


Registrujte sa cez Žiadosť, viď nižšie.

V prípade otázok alebo nejasností pri prihlasovaní kontaktujte odborného pracovníka v danom regionálnom centre prostredníctvom uvedeného e-mailu. Cieľom je zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadostí.

KONTAKTY: Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk, Košický kraj: rp.ke@npc.sk, Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk, Prešovský kraj: rp.po@npc.sk, Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk, Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk, Žilinský kraj: rp.za@npc.sk

Využite elektronický obeh dokumentov - žiadosť môžete podpísať aj kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP):


Nefinančná pomoc – Motivačné a aktivačné tímové aktivity RP pre jednotlivé MSP - je poskytovaná podnikateľom nad 3 roky od vzniku, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 2 - Podpora rozvoja MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, v rámci podaktivity 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870.

V prípade že podnikáte v Bratislavskom kraji, prihláste sa na výzvu TU

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené