Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Využite pre svoj biznis 10 hodín konzultácií s expertom - BEZPLATNE!

KIP - Poradime vam pocas korona pandemie (BA).jpg

Podnikatelia z Bratislavského kraja, poradíme vám, ako to nevzdať počas korona pandémie! Máte možnosť využiť bezplatne pomoc odborníka. Teraz aj online.

 

Bližšie informácie o poskytovanej službe nájdete v plnom znení výzvy TU (aktualizované znenie)

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU  (Výzva zverejnená: 8. 4. 2020)

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

a)   Listinné originály fyzicky podpísané

b)   Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP).

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP  

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/203 63 123 alebo e-mailom: rp@npc.sk.


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, , a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

 

KLIKNITE NA OBRÁZOK A DOZVIETE SA VŠETKO O REGISTRÁCII A PRIHLASOVANÍ SA NA SLUŽBY

(e-mail-baner)4.jpg