Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Podnikatelia v regiónoch: Získajte 10 hodín bezplatných konzultácií s odborníkom

2023 plagat_KIP nad 3 r_porad sa s odbornikom_.jpg

 

Podnikatelia, využite 10 na mieru ušitých konzultačných hodín s expertom z oblasti marketingu, daní, účtovníctva, GDPR, legislatívy, manažmentu. Konzultácie prebiehajú v Národnom podnikateľskom centre vo vašom kraji alebo online. 


📌Žiadosť odošlite do 30.6. 2023.

Vykonávateľ Výzvy v súlade so znením Výzvy a Implementačného manuálu informuje, že dátumom ukončenia realizácie aktivít Projektu (Národný projekt NPC v regiónoch) je 30.9.2023, a teda konzultačné hodiny v rámci krátkodobého individuálneho poradenstva je možné čerpať najneskôr do uvedeného dátumu.

  • Viac informácií o podmienkach a obsahu Výzvy a kritériách hodnotenia žiadostí nájdete v plnom znení Výzvy  (aktualizované 19.4. 2023)
  • Viac informácií o Rastovom programe a poskytovaní služby v regiónoch nájdete v Implementačnom manuáli (aktualizované 19.4. 2023)

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

a)   Listinné originály fyzicky podpísané

b)   Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP).

V prípade, ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní uvedených formulárov, kontaktujte nás: 

Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk

Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk

Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk

Prešovský kraj: rp.po@npc.sk

Košický kraj: rp.ke@npc.sk

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk

Žilinský kraj: rp.za@npc.sk


Ak podnikáte menej ako 3 roky žiadosť nájdete tu.

Ak ste podnikatelia z Bratislavského kraja, na výzvu sa môžete PRIHLÁSIŤ TU


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci Rastového programu je pre podnikateľov z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, podaktivita 1.7 Rastový program a Hlavná aktivita č. 2 Podpora rozvoja MSP, podaktivita 2.1 Rastový program, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené