Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - podnikatelia

Vyzva 2 - startupy - K2 podn_edit 2023.jpg

 

Výzva pre všetkých startupistov!

Máte inovatívny nápad, či projekt s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získajte bezplatnú pomoc experta s ktorým dosiahnete svoj vytúžený cieľ.

Aktivity Startup Sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

 • spracovaním štúdie realizovateľnosti
 • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie
 • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
 • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami

Výzva je určená podnikateľom, maximálne do 5 rokov od zápisu do ORSR/ ŽRSR - plné znenie výzvy nájdete TU


Do výzvy sa môžete prihlasovať od 28.7 do 11.08.2023


Vážení žiadatelia, povinné prílohy nahrávajte prosím s názvom súboru v nasledovnom tvare:

nazovspolocnosti_názov konkrétnej prílohy

alebo ak sa jedná o živnosť:

priezviskomeno_názov konkrétnej prílohy

V prípade otázok nás kontaktujte na: poradenstvo@sbagency.sk  alebo na tel. čísle: 02/203 63 219


Žiadateľ predkladá:

 1. žiadosť (tento dokument si stiahnite IBA v prípade, že celú žiadosť chcete doručiť v listinnej podobe, v prípade elektronického podávania žiadosti ju vyplníte priamo v tejto výzve nižšie)
 2. projektový zámer podnikateľa/MSP
 3. vyhlásenie Žiadateľa
 4. vyhlásenie Žiadateľa o splnení podmienok účasti
 5. vyhlásenie o súhlase s poskytnutím údajov
 6. prezentácia startupu/nápadu
 7. CV štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu Žiadateľa, ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov
 8. CV Experta, ktorého si Žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere, a ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov
 9. CV zástupcov Žiadateľa, ktorých nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov
 10. dokumenty preukazujúce pracovnoprávny vzťah so Žiadateľom (najmä pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti)

(Pozn.: Nezabudnite prosím podpísať všetky povinné prílohy na určených miestach.)


Expert musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Fyzická osoba
 • Viac ako 3-ročná pracovná skúsenosť v oblasti, v ktorej budete vykonávať mentoring
 • Znalosť legislatívneho prostredia a inštitucionálneho rámca SR vo vzťahu k podnikaniu, znalosť súvisiacej legislatívy EÚ
 • Spôsobilosť k právnym úkonom
 • Trestná bezúhonnosť
 • Daňový rezident SR a platca odvodov v SR
 • Nesmie byť blízka osoba Žiadateľa (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel)

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie Komisii a to v súlade so Zákonom.


AK STE NEPODNIKATEĽ A MÁTE ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU, PRIHLÁSTE SA TU


Prihlasovanie na výzvu je už ukončené