Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - nepodnikatelia

Vyzva 1 - startupy - K2 nepodn_edit 2023.jpg

 

Výzva pre všetkých startupistov!

Máte inovatívny nápad, či projekt s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získajte bezplatnú pomoc experta s ktorým dosiahnete svoj vytúžený cieľ.

Aktivity Startup Sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

 • spracovaním štúdie realizovateľnosti
 • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie
 • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
 • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami

Výzva je určená nepodnikateľom - plné znenie výzvy nájdete TU


Do výzvy sa môžete prihlasovať od 28.7 do 11.08.2023


Vážení žiadatelia, povinné prílohy nahrávajte prosím s názvom súboru v nasledovnom tvare:

priezviskomeno_názov konkrétnej prílohy

V prípade otázok nás kontaktujte na: poradenstvo@sbagency.sk alebo na tel. čísle: 02/203 63 219


Žiadateľ predkladá:

 1. žiadosť (tento dokument si stiahnite IBA v prípade, že celú žiadosť chcete doručiť v listinnej podobe, v prípade elektronického podávania žiadosti ju vyplníte priamo v tejto výzve nižšie)
 2. projektový zámer fyzickej osoby
 3. vyhlásenie Žiadateľa
 4. prezentácia startupu/nápadu
 5. CV Žiadateľa, ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov
 6. CV Experta, ktorého si Žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere a ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov

(Pozn.: Nezabudnite prosím podpísať všetky povinné prílohy na určených miestach.)


Expert musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Fyzická osoba
 • Viac ako 3-ročná pracovná skúsenosť v oblasti, v ktorej budete vykonávať mentoring
 • Znalosť legislatívneho prostredia a inštitucionálneho rámca SR vo vzťahu k podnikaniu, znalosť súvisiacej legislatívy EÚ
 • Spôsobilosť k právnym úkonom
 • Trestná bezúhonnosť
 • Daňový rezident SR a platca odvodov v SR
 • Nesmie byť blízka osoba Žiadateľa (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel)

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie Komisii a to v súlade so Zákonom.


AK STE PODNIKATEĽ A MÁTE ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU, PRIHLÁSTE SA TU


Prihlasovanie na výzvu je už ukončené