Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci projektov nadnárodnej spolupráce

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

Slovak Business Agency ako vykonávateľ (ďalej len „Vykonávateľ“) Schémy na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej spolupráce  (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 30/2019 dňa 12.02.2019 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácii a odborného poradenstva v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej spolupráce  (ďalej len „Výzva“).

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov (ďalej len „Žiadateľ) súvisiace s účasťou na podpore formou konzultácií a odborného poradenstva:

 1. Žiadateľmi môžu byť výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu MSP podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje na získanie pomoci.
 1. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to poskytovaním konzultácie, resp. účasťou na podujatí.
 2. Po prijatí Žiadosti vykoná Poskytovateľ kontrolu úplnosti predloženej Žiadosti a požadovaných príloh v súlade s výzvou na prihlasovanie sa do Komponentu 1.
 3. Žiadateľ sa v prípade splnenia podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve stáva Prijímateľom (ďalej len „Prijímateľ“), pričom za deň poskytnutia pomoci sa považuje deň poskytnutia služby (konzultácia, resp. účasť na podujatí).
 4. Prijímateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve.
 1. Prijímateľom nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia štatutárneho orgánu Prijímateľa, alebo Prijímateľ – fyzická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Prijímateľ – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ nesmie byť dlžníkom voči štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Voči Prijímateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči Prijímateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia a zároveň Prijímateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich 3 (slovom: troch) rokoch.
 1. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Žiadosť a povinné prílohy: (max. veľkosť príloh jedného emailu môže byť 20MB)

Žiadateľ predkladá:

 1. Žiadosť,
 2. Vyhlásenie Žiadateľa o splnení podmienok účasti,
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 4. Prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov

Žiadatelia berú na vedomie, že budú zverejnení na webovom sídle SBA.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.