Je možné požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest?

Čo je príspevok na udržanie pracovných miest. Kto môže podať žiadosť?

Žiadatelia sa delia do dvoch skupín. Tí, ktorí museli svoje prevádzky uzatvoriť od 13.3.2020 a tí, ktorí museli svoje prevádzky uzatvoriť od 16.3.2020.

1.    Skupina žiadateľov: Zamestnávateľ, ktorý musel na základe nariadenia uzatvoriť svoju prevádzku

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Príspevok za mesiac marec 2020 je najviac 880 eur v prípade zamestnávateľa, ktorý po dohode so zástupcami zamestnancov vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci v rozmedzí 60% - 80% priemerného zárobku.

Príspevok je možné žiadať len na zamestnancov v pracovnom pomere, nie na dohodárov a žiadateľ zároveň čestne vyhlasuje, že:

 • pracovné miesta udrží minimálne dva mesiace,
 • má splnené povinnosti voči štátu,
 • nie je v konkurze ani v likvidácii,
 • nie je podnik v ťažkostiach,
 • na dané pracovné miesta nebol poskytnutý iný príspevok.

2.    Skupina žiadateľov: SZČO, ktorým v súvislosti s mimoriadnou situáciou poklesli tržby

SZČO, ktorým v súvislosti s mimoriadnou situáciou poklesli tržby minimálne o 10%, pričom nie sú zamestnávateľmi. Za SZČO sa považujú všetky podnikajúce fyzické osoby s príjmami podľa § 6, odsek 1 a 2, teda:

 • Živnostníci
 • Osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov
 • Autori, umelci, športovci
 • Finanční sprostredkovatelia
 • Súkromne hospodáriaci roľníci
 • Športovci a športoví odborníci

Podmienkou je, že SZČO začala svoju činnosť vykonávať najneskôr 1.2.2020, bola povinne nemocensky poistená, alebo je v období tzv.odvodových prázdnin, to znamená, že začala podnikať v roku 2019 a povinnosť platiť odvody na nemocenské poistenie jej vznikne po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019.

Títo žiadatelia majú nárok na príspevok v nasledovnej výške:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

A za apríl:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

SZČO žiadateľ zároveň nemôže mať súbežne uzatvorený pracovný pomer, nesmie mať zrušenú ani prerušenú živnosť.

Kde môžem podať žiadosť?

Žiadosť o príspevok je dostupná na www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk. Každý žiadateľ vyplní dve tlačivá – žiadosť a výkaz. Tieto dva elektronické dokumenty posiela ako prílohy na mailové adresy úradov práce. Mailové adresy sú zverejnené na vyššie uvedených stránkach. Úrad práce žiadosti skontroluje, a ak tam nie je chyba, posiela späť žiadateľovi návrhy dohody o poskytnutí príspevku. Žiadateľ musí dokument podpísať buď elektronicky alebo ho doručí na podateľňu úradu práce. Až po obojstrannom podpísaní, úrad práce posiela žiadateľovi peniaze.


Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.


 

Ďalšie články: