1_b.png

Ženy v podnikaní - ako podnikať a nezblázniť sa

cover_18.5.-Ženy-v-podnikaní.jpg

 

Dá sa skĺbiť rodinný život s úlohou podnikateľky a manažérky? Naša lektorka vám na seminári pomôže zorientovať sa v tejto problematike. Zaujímavý bude určite jej osobný pohľad na vec, keďže ako samoživiteľka vychovala dve úspešné deti a zároveň riadila strojársku firmu s miliónovými obratmi.

ČO SA DOZVIETE?

 • aký je skutočný dôvod stresu
 • čo spôsobuje syndróm vyhorenia a ako ho efektívne vyriešiť
 • prečo vznikajú problémy a ako ich efektívne riešiť tak, aby sa neopakovali
 • ako vedieť čomu sa venovať a čomu nedávať svoju energiu
 • prečo keď dvaja robia to isté výsledok môže byť odlišný
 • čo vám pomôže udržať svoj smer a nenechať sa vyrušovať
 • čo stojí za pocitom šťastia a čo je v skutočnosti dôležité robiť, aby ste boli šťastné

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Soňa Sopóci je držiteľkou medzinárodného certifikátu procesného špecialistu a konzultanta pre oblasť zlepšenia fungovania firmy a jej kontroly. Už desať rokov pôsobí ako certifikovaný biznis mentor, konzultant a prednášateľ. Zameriava sa na procesnú organizáciu firiem, strategické a finančné plánovanie a kontroling a meranie výkonnosti firmy.

KEDY?

18.5.2023, od 9:00 do 13:00 hod.

Ukončenie registrácie: 16.5.2023 do 15:00

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod

video návod

Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené