1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ HORIZONT EURÓPA: Financovanie inovácií vo firmách

23_02_Zapojte-sa-do-komunitárnych-programov-EÚ_cover.jpg

 

Pozývame vás na praktický seminár HORIZONT EURÓPA, kde dostanete konkrétne rady z praxe o celom spektre financovania inovácií v startupoch a MSP.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo nové prináša program Horizont Európa a Európska rada pre inovácie (EIC)
  • EIC Accelerator a iné schémy v Horizont Európa pre financovanie inovácií
  • aké možnosti ponúka KASKÁDOVÉ FINANCOVANIE pre vývoj, testovanie a uvedenie inovačných produktov na trh
  • ukážky úspešných slovenských a zahraničných projektov
  • rady a tipy k príprave návrhu projektu
  • akú formu podpory môžete získať od Národnej kancelárie Horizontu, Enterprise Europe Network a Slovak Business Agency

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Ivan Filus je inovačný expert a konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie. V rámci programu Horizont Európa je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Európske inovačné ekosystémy”.

Ing. Lucia Dávidová pôsobí ako Národný kontaktný bod pre Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“, „Európske inovačné ekosystémy” a „Právne a finančné otázky“. Pôsobí tiež v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

KEDY?

23.2.2022

9:30 – 13:30 hod

KDE?

Online - MS Teams

Kontakt: RPint@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie: 21.2.2022

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email RPint@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Informačné a popularizačné aktivity: Špeciálne obsahovo zamerané semináre pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa organizujú v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - PODNIKATELIA:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné podnikateľské centrum v BSK, a to v rámci a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené