1_b.png

Vytvorte 3D svetelnú dekoráciu

cover_23.3.-Vytvorte-3D-svetelnú-dekoráciu.jpg

 

Na workshope vlastnoručne vyrobíte 3D obraz a naučíte sa spracovať 2D grafickú predlohu. Následne ju pretvoríte do podoby 3D modelu v modelovacom softvéri, a to pod vedením skúsených lektorov.  Dozviete sa aj, ako 3D výtlačok prakticky prepojiť s LED pásom, ako pracovať so spájkovačkou, cínom a kolofóniou. Výsledný projekt si po zapojení odnesiete domov.

Workshopu bude predchádzať podujatie Príprava 3D dekorácie do tlače, na ktorom si bližšie predstavíme teóriu.

ČO SA DOZVIETE

  • výber vhodnej lineárnej 2D grafiky
  • vektorizovanie 2D dizajnu do formátu svg
  • úprava 2D objektu a jeho pretvorenie na jednoduchý 3D objekt
  • úprava 3D modelu a optimalizácia rozmerov 
  • spájkovanie a tvorba kvalitného spoja
  • prepojenie 3D výtlačkov s LED pásmi

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrik Mlynár  – Elektronike sa venuje už 10 rokov. Zameriava sa na vývoj elektrických zariadení, vytváranie vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaniu, 3D tlači a tvorbe dizajnu produktov. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre Creative Point v Košiciach.

 Adriána Sabová – venuje sa prevažne vizualizáciám a modelovaniu v programe Blender. Svoje zručnosti nadobudla aj počas Summer Game Devu - letnej školy venujúcej sa tvorbe počítačových hier, kde zastávala pozíciu 3D grafika. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point Košice.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na začiatok si predstavíme postup tvorby od výberu 2D grafiky cez pretvorenie do podoby 3D modelu, jeho prípravy do tlače až po zapojenie LED pásu. Účastníci si budú môcť pretvoriť vlastný líneárny jednofarebný 2D dizajn, alebo zvoliť nami vytvorený dizajn. Po vektorizovaní 2D grafiky sa presunieme do 3D modelovacieho softvéru, kde si predlohu zo svg formátu pretvoríme do 3D podoby. 3D model si rozdelíme na niekoľko častí, ktoré postupne pripravíme na tlač.

Detailne si vysvetlíme a prakticky ukážeme celý postup spájkovania a zapájania LED pásu do elektrického obvodu. Vložením LED pásu do vytlačenej 3D grafiky vytvoríme finálnu svetelnú dekoráciu, ktorá bude po prepojení s adaptérom svietiť.  

 

KEDY

23.03.2023

17:30 - 20:30 hod.

 

KDE

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak absolvujete Príprava 3D dekorácie do tlače, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Vytvorte 3D svetelnú dekoráciu. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.

Ukončenie registrácie: 21.3.2022 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.skPodujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené