1_b.png

Príprava 3D dekorácie do tlače

cover_23.3.-Príprava-3D-dekorácie-do-tlače.jpg

 

Využite 3D tlač na tvorbu dekorácií do interiéru! Na podujatí predstavíme možnosti 3D tlače a ukážeme projekty obrazov a tlačených doplnkov do interiéru. Dozviete sa, ako pripraviť 3D model do tlače s primárnym zameraním na slicovanie v programe PrusaSlicer. Nebudú chýbať rady z praxe, ako tlačiť efektívne, urýchliť tlač či využiť zmeny v nastaveniach pre dosiahnutie dizajnových efektov.

Na besedu nadväzuje praktický workshop Vytvorte 3D svetelnú dekoráciu, na ktorom si vlastnoručne vyrobíte 3D obraz.

ČO SA DOZVIETE

 • výber vhodných 3D modelov pre tlač
 • kontrola a doladenie detailov modelu
 • nástroje na opravu modelu pred 3D tlačou
 • oboznámenie sa s užívateľským rozhraním sliceru - PrusaSlicer
 • predstavenie jednotlivých nastavení a možností v programe PrusaSlicer
 • praktická ukážka 3D tlače

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • kreativitu a dobrú náladu
 • notebook s myšou
 • nainštalovaný open-source program Prusa Slicer
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrik Mlynár  – Elektronike sa venuje už 10 rokov. Zameriava sa na vývoj elektrických zariadení, vytváranie vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaniu, 3D tlači a tvorbe dizajnu produktov. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre Creative Point v Košiciach.

Adriána Sabová – Venuje sa prevažne vizualizáciám a modelovaniu v programe Blender. Svoje zručnosti nadobudla aj počas Summer Game Devu - letnej školy venujúcej sa tvorbe počítačových hier, kde zastávala pozíciu 3D grafika. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point Košice.

KEDY

23.3.2023

16:30 - 17:30 hod.

 

KDE

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak absolvujete Príprava 3D dekorácie do tlače, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Vytvorte 3D svetelnú dekoráciu. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.

Ukončenie registrácie: 21.3.2022 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.skPodujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené