1_b.png

Vyrobte podsvietenú 3D fotografiu

cover_16.5.-Vyrobte-podsvietenú-3D-fotografiu.jpg

 

Naučte sa základné zručnosti potrebné pre zhotovenie podsvietenej  3D fotografie Litophane. Workshop je určený aj pre začiatočníkov vo svete elektroniky. Výsledný projekt si odnesiete domov. Pred workshopom je potrebné sa prihlásiť na besedu: „Litophane - Podsvietená 3D fotografia“.

ČO SA DOZVIETE

  • spôsob úpravy fotografií na Litophane
  • využitie online generátora na vytvorenie tienidla
  • ako vymodelovať podstavec v programe Fusion 360
  • ako sa pripraviť na spájkovanie
  • ako vytvoriť funkčné svetelné zapojenie pomocou led pásu

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • nainštalovaný program Fusion 360
  • vlastný notebook s myškou
  • kreativitu a dobrú náladu

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrik Mlynár  – Elektronike sa venuje už 10 rokov. Zaoberá sa vývojom elektrických zariadení, tvorbou vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaním a 3D tlačou, ako aj realizáciou vlastných dizajnov. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point v regiónoch v rámci NPC Košice.

Ing. Adriána Sabová – absolventka FBERG na Technickej univerzite v Košiciach. Venuje sa prevažne vizualizáciám a  modelovaniu v programe Blender. Svoje zručnosti nadobudla aj počas Summer Game Devu - letnej školy venujúcej sa tvorbe počítačových hier, kde zastávala pozíciu 3D grafika. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point Košice.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na začiatku prejdeme vaše predpripravené fotografie a vyberieme najvhodnejšiu na vytvorenie Litophanu. V online generátore nastavíme potrebné hodnoty na tlač tienidla a vymodelujeme podstavec v programe Fusion 360. Teoreticky vysvetlíme optimálne nastavenie 3D tlače na kvalitnú a rýchlu tlač. Pripravíme spoje pred spájkovaním. Pomocou led pásov vytvoríme osvetlenie, ktoré prepojíme s adaptérom a vypínačom.

ČO JE FUSION 360 A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Fusion 360 je cloudová softvérová platforma na 3D modelovanie vhodná pre dizajnérov. Pomáha navrhovať a konštruovať produkty určené na výrobu. Zachováva ich estetiku, tvar, prispôsobenie a funkčnosť.

KEDY

16.5. 2023

17:30 - 20:30 hod

 

KDE

SBA / NPC Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

2.poschodie


PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak absolvujete teoretickú časť „Litophane - Podsvietená 3D fotografia“ môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť „Vyrobte podsvietenú 3D fotografiu“. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.

 Ukončenie registrácie:
12.05.2023 do 12:00

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email  creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené