1_b.png

Litophane - Podsvietená 3D fotografia

cover_16.5.-Litophane---Podsvietená-3D-fotografia.jpg

 

Uchovajte spomienky zaznamenané na fotografiách kreatívnym spôsobom. Ukážeme vám, ako pomocou 3D tlače premeniť fotografie na podsvietené 3D modely. Litophane spája svet umenia, modelovania a jednoduchej elektroniky. Na besedu bude nadväzovať prakticky workshop: „Vyrobte podsvietenú 3D fotografiu“.

ČO SA DOZVIETE

  • aká fotografia je vhodná na Litophane
  • ukážka rôznych držiakov a foriem
  • čo vedieť pri nákupe elektroniky
  • bezpečnosť pri práci s elektrinou

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrik Mlynár  – Elektronike sa venuje už 10 rokov. Zaoberá sa vývojom elektrických zariadení, tvorbou vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaním a 3D tlačou, ako aj realizáciou vlastných dizajnov. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point v regiónoch v rámci NPC Košice.

Ing. Adriána Sabová – absolventka FBERG na Technickej univerzite v Košiciach. Venuje sa prevažne vizualizáciám a  modelovaniu v programe Blender. Svoje zručnosti nadobudla aj počas Summer Game Devu - letnej školy venujúcej sa tvorbe počítačových hier, kde zastávala pozíciu 3D grafika. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point Košice.

KEDY

16.05.2023

16:30 - 17:30 hod.

 

KDE

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

SBA / NPC Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

2.poschodie

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak absolvujete teoretickú časť „Litophane - Podsvietená 3D fotografia“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť „Vyrobte podsvietenú 3D fotografiu “.

Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.

 

Ukončenie registrácie:
12.05.2023 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené