1_b.png

Spoznajte barefoot sandále

cover_25.4.-Spoznajte-barefoot-sandále.jpg

 

Pre ľudskú nohu je prirodzená chôdza naboso. S barefoot topánkami a sandálmi viete zažiť tento pocit, a zároveň chrániť svoje chodidlá pri chôdzi v meste či prírode. Na úvodnom workshope sa dozviete základné informácie o barefoot a na nadväzujúcom workshope „Ako vyrobiť barefoot sandále“ si jednoduché sandále vyrobíte sami a odnesiete domov.

ČO SA DOZVIETE

  • benefity a nástrahy barefoot obúvania
  • história a pôvod barefoot obúvania
  • s akými materiálmi pracovať
  • odkiaľ zohnať vhodný materiál na prácu

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Jana Kadaňková – zakladateľka projektu popka.sk a školiteľka úspešných kreatívnych workshopov zameraných na odevný dizajn a kurzy šitia. Tvorí pískacie tričká, veselé nášivky, textilné hračky a interaktívne podložky pre deti. Vyštudovaná výtvarná pedagogička naberala skúsenosti aj za „veľkou mlákou“ ako „arts and crafts“ špecialista, venuje sa grafike a dizajnu, ale napríklad aj kostýmovej a scénickej tvorbe pre divadlá. 

KEDY

25.4. 2023

16:30 - 17:30 hod.

KDE

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

SBA / NPC Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

2.poschodie

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak absolvujete teoretickú časť „Spoznajte barefoot sandále“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť „Ako vyrobiť barefoot sandále“. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.

Ukončenie registrácie: 21.04.2023 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené