1_b.png

Praktické využitie rezacieho plotra

cover_8.12.-Praktické-využitie-rezacieho-plotra.jpg

 

Využite rezací ploter pri realizácii vašich nápadov! Na besede vám predstavíme technológiu určenú na prácu s 2D grafickými motívmi, ako aj jej možnosti využitia. Zameriame sa aj na prácu s vinylovými fóliami a ukážeme praktické využitie tejto technológie.

Na podujatie nadväzuje praktický workshop „Potlač plátenej tašky“, na ktorom si technikou tepelného prenosu zhotovíte vlastnú potlač.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo je rezací ploter
  • Na čo môžete rezací ploter využiť
  • Ako funguje rezací ploter
  • Aké materiály viete využiť
  • Praktické ukážky využitia
  • Predstavenie postupu spracovania predlohy

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Róbert Egreši – je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Pôsobil ako pedagóg na SOŠ informačných technológií v odbore grafik digitálnych médií. Zaujíma sa o úžitkovú grafiku a digitálnu fotografiu. Ako sám hovorí, baví ho hľadať súzvuk farby a tvaru, tak vo fotke, ako aj úžitkovej počítačovej grafike.

 

KEDY

8. 12.2022

16:30 - 17:30 hod.

 

KDE

SBA / NPC Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13  Košice

2. poschodie

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: „Praktické využitie rezacieho plotra“Ak absolvujete „Praktické využitie rezacieho plotra“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: „Potlač plátenej tašky“. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  

 

Ukončenie registrácie:
6.12.2022 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené