1_b.png

Potlač plátenej tašky

cover_8.12.-Potlač-plátenej-tašky.jpg

 

Praktický workshop zameriame na tvorbu potlače pre plátennú tašku. Pod vedením lektorov pripravíte v grafickom programe Adobe Illustrator dizajn tašky a podklady na vyrezanie plotrom. Výsledkom bude vyrezaný vzor, ktorý prenesieme tepelným lisom na tašku. Pekný handmade darček je na svete.

Workshopu bude predchádzať podujatie „Praktické využitie rezacieho plotra“, na ktorom si predstavíme technológiu rezacieho plotra.

ČO SA DOZVIETE

  • aké motívy sú vhodné na vyrezávanie plotrom do nažehľovacej fólie
  • ako si vytvoriť alebo stiahnuť vhodnú predlohu
  • vektorizácia v Adobe Illustrator pomocou funkcie Image trace
  • základné nástroje v Adobe Illustrator pre výber, úpravu ciest a prácu s textom
  • príprava objektov a textu na vyrezanie plotrom
  • export súborov pre rezací ploter
  • ako pripraviť vyrezanú fóliu na nažehľovanie
  • prenesenie návrhu tepelným prenosom

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Róbert Egreši - je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Pôsobil ako pedagóg na SOŠ informačných technológií v odbore grafik digitálnych médií. Zaujíma sa o propagačnú grafiku a digitálnu fotografiu, ktorej sa venuje aj mimo pedagogickej činnosti už deviaty rok.

 

Ing. Adriána Sabová – absolventka FBERG na Technickej univerzite v Košiciach. Venuje sa prevažne vizualizáciám a  modelovaniu v programe Blender. Svoje zručnosti nadobudla aj počas Summer Game Devu - letnej školy venujúcej sa tvorbe počítačových hier, kde zastávala pozíciu 3D grafika. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point Košice.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
V úvode si ukážeme príklady vhodných motívov na vyrezávanie do nažehľovacej fólie. Vysvetlíme si postup ako v programe Adobe Illustrator tvoriť návrhy a prispôsobiť si stiahnutú predlohu pomocou funkcie Image trace do kriviek. Ukážeme si ako pracovať s výbermi, ako motív vyčistiť a upravovať cesty. Vektorové cesty a texty si pripravíme na vyrezanie do fólie. Ukážeme si export súboru a motív vyrežeme. Vyrezaný vzor očistíme od prebytočných častí a prenesieme tepelným prenosom na plátenú tašku.

 

ČO JE REZACÍ PLOTER:

Rezací ploter  je zariadenie určené na vyrezanie vzoru rezacím nožom podľa grafického návrhu z počítača do samolepiacich a polyesterových fólií. Na workshope si vyskúšate použitie rezacieho plotra na vyrezanie motívu do nažehľovacej fólie.

 

KEDY

8.12.2022

17:30 - 20:30 hod

 

KDE

SBA / NPC Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13  Košice

2. poschodie

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: „Praktické využitie rezacieho plotra“Ak absolvujete „Praktické využitie rezacieho plotra“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: „Potlač plátenej tašky“. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
6.12.2022 do 12:00

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené