1_b.png

Cenotvorba a marketing v sociálnom podniku

12_10-Cenotvorba-a-marketing-v-sociálnom-podniku-RP_BA_Regiony-(FB-cover).jpg

 

Máte sociálny podnik a napĺňate verejnoprospešné ciele. Ale pri úspechu na trhu to nemusí stačiť. Ani podnikanie  v sociálnej ekonomike sa nezaobíde bez správnej cenotvorby či marketingu.  Na workshope pre podnikateľov z oblasti sociálnej ekonomiky sa dozviete, ako sa zviditeľniť a udržať na trhu.

ČO SA DOZVIETE?

 • Prečo je dôležité mať jasný biznis model aj v sociálnom podniku
 • Ako byť sociálny, ale nejsť pod cenu 
 • Aká je moja cena a čo ju limituje
 • Ako vytvoriť hodnotu pre zákazníka
 • Kde nájsť viac zákazníkov
 • Tipy na bezplatný marketing 
 • Ako vie sociálny podnik lepšie predať svoje služby a tovary

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Juraj Kučera - venuje sa rozvoju obchodu a sociálnym inováciám v strategickom riadení firiem. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Je majiteľom vinárstva a zakladateľ  Inovačnej a kreatívnej agentúry. Spoluautor niekoľkých publikácií i podnikateľského podcastu s názvom  „Fraktály“ -  o osobnostiach,  ktoré stoja v tieni zrealizovaných úspešných projektov.

KEDY?

12.10. 2021, od 9:00 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 8.10.2021 do 15:00

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om:

PDF návod,

video návod

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento workshop sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené