1_b.png

Canva: Vytvorte manuál značky

16_2-Pozvánka_ws_-Canva-Vytvorte-manuál-značky_CP_KE-(FB-cover).jpg

 

Spoznajte nástroj na tvorbu grafiky pre vaše projekty. Spoznáte základné funkcie programu a dozviete sa, ako pracovať so šablónami, a naučíte sa spracovať základný manuál značky. Workshop nadväzuje na teoretickú besedu „Vizuálna identita značky“.

ČO SA DOZVIETE

 • základy používateľského prostredia online editora Canva
 • úpravy farieb, tvarov a typografie
 • aplikácia a úpravy loga a stiahnutých obrázkov
 • vytváranie brand manuálu
 • úpravy šablón a ich použitie podľa navrhnutého brand manuálu

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • počítač s myškou
 • stabilné pripojenie na internet
 • kreativitu a dobrú náladu
 • druhý monitor veľkou výhodou

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Bc. Matej Pancurák – grafik, ktorý posledné roky pôsobil v neziskovom sektore, vo väčších firmách aj ako freelancer. Venuje sa digitálnym médiám, hlavne UX/UI dizajnu, web dizajnu, digitálnemu a obsahovému marketingu, ako aj reklamnej fotografii. V súčasnosti pôsobí ako UX dizajnér v spoločnosti Ringier.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na workshope sa najskôr oboznámite s používateľským prostredím online programu Canva a jeho základnými nástrojmi. Postupne si prejdeme základné funkcie na úpravu farby, písmo a prácu s tvarmi. Zameriame sa na tvorbu vizuálneho obsahu pre brand manuál. Ukážeme si ako pracovať so šablónami a ako si ich upraviť pre potreby vášho projektu.

 

ČO JE PROGRAM CANVA A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Canva je online grafický nástroj na vytváranie jednoduchej grafiky dostupný vo verzii zadarmo aj v platenej Pro verzii. Je veľmi intuitívny, takže vám dovolí vytvoriť si nádherné dizajny behom pár minút bez ohľadu na to, či ste začiatočník, alebo pokročilý užívateľ. Nájdete tu nádherné šablóny na každú príležitosť, či už ide o príspevky na sociálne siete, prezentácie, faktúry, vizitky a mnohé iné.

 

KEDY

16.02.2023

17:00 - 20:00 hod.

 

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice
 • osobne na adresu: EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice – 2.poschodie.

Otváracie hodiny nájdete tu.

 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP); ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: „Vizuálna identita značky“. Ak absolvujete besedu „Vizuálna identita značky“, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: „Canva: Vytvorte manuál značky“. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  

 

Ukončenie registrácie:
10.2.2023 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené