1_b.png

Ako navrhnúť zavlažovací systém

11_10_2022_Ako-navrhnut-zavlazovaci-system_V3-CP_KE-(FB-cover).jpg

 

Skúsený lektor vám ukáže, ako hravo prepojiť svet elektrotechniky, programovania a dizajnu. Dozviete sa všetko podstatné pre navrhnutie vlastného zavlažovacieho systému - od schematického zapojenia komponentov, až po ich naprogramovanie. Na podujatie nadväzuje praktický workshop.

ČO SA DOZVIETE

  • ako programovať mikrokontrolér 
  • vysvetlenie jednotlivých častí programu
  • výber a vysvetlenie jednotlivých komponentov 
  • nastavovanie programu Arduino IDE
  • tvorba dizajnu zariadenia 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Patrik Mlynár  – Elektronike sa venuje už 10 rokov. Zameriava sa na vývoj elektrických zariadení, vytváranie vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaniu, 3D tlači a tvorbe dizajnu produktov, ktoré následne realizuje. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre Creative Point v Košiciach.Elektronike sa venuje už 10 rokov. Zameriava sa na vývoj elektrických zariadení, vytváranie vlastných schém, plošných spojov, 3D modelovaniu, 3D tlači a tvorbe dizajnu produktov, ktoré následne realizuje. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre Creative Point v Košiciach.

ČO JE PROGRAM  „ARDUINO IDE“ A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Arduino IDE je open source – voľne dostupný program vhodný pre písanie, upravovanie a nahrávanie programov do mikrokontrolérov.

KEDY

11.10.2022

16:00 - 17:00 hod.

 

KDE

Národné podnikateľské centrum

Krivá 21

040 01 Košice

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: „Ako navrhnúť zavlažovací systém “Ak absolvujete „Ako navrhnúť zavlažovací systém “, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: „Zostrojte  automatický zavlažovací systém “. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  

 

Ukončenie registrácie:
6.10.2022 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

​​​​​​​PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené